Kelmės centre 60 traktorių

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
60 trak­to­rių vin­gia­vo cent­ri­nė­mis Kel­mės gat­vė­mis.
Ant­ra­die­nį prie per Lie­tu­vą nu­vil­ni­ju­sios ūki­nin­kų pro­tes­to ak­ci­jos "Trak­to­riai" pri­si­jun­gė ir Kel­mės ra­jo­no ūki­nin­kai. Ga­lin­ga ūki­nin­kų tech­ni­ka iš­si­ri­kia­vo Ra­sei­nių gat­vė­je įsi­kū­ru­sio Au­to­bu­sų par­ko te­ri­to­ri­jo­je. Čia įvy­ko trum­pas mi­tin­gas.

Ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Vy­tau­tas Bar­kaus­kas kal­bė­jo apie disk­ri­mi­nuo­jan­tį Eu­ro­pos ins­ti­tu­ci­jų po­žiū­rį į Lie­tu­vos že­mės ūkį, ku­riam ski­ria­mos ke­lis kar­tus ma­žes­nės iš­mo­kos ne­gu se­nų­jų Eu­ro­pos są­jun­gos ša­lių ūki­nin­kams. Be to, jau ke­lin­ti me­tai Lie­tu­vo­je vy­rau­ja že­mės ūkiui ne­pa­lan­kios gam­tos są­ly­gos. Ra­jo­no Ta­ry­ba, ku­rio­je dau­gu­mą tu­ri so­cial­de­mok­ra­tai ir jų koa­li­ci­jos bi­čiu­liai kon­ser­va­to­riai, li­be­ra­lai centristai, ne­su­ma­ži­no žem­dir­biams že­mės mo­kes­čio. Pik­tin­ta­si ir Sei­mo opo­zi­ci­jos bei Pre­zi­den­to siū­ly­mu ūki­nin­kams nai­kin­ti leng­va­tas, ku­rie su­prie­ši­no ūki­nin­kus su pen­si­nin­kais bei ki­to­mis vi­suo­me­nės gru­pė­mis.

Kal­bė­jo ir ra­jo­no me­ras Vac­lo­vas And­ru­lis. Jis pa­lai­kė ūki­nin­kų pro­tes­tą, sa­kė, jog Kel­mės ra­jo­nas išim­ti­nai že­mės ūkio ra­jo­nas. Ne­va­lia nai­kin­ti kai­mo ir že­mės ūkio.

Į ak­ci­ją su­si­rin­ko la­bai daug jau­nų ūki­nin­kų. Pro­tes­to ak­ci­ją pa­lai­kė vi­sų se­niū­ni­jų žem­dir­biai. 60 trak­to­rių pa­ju­dė­jo į ke­lią. Dau­ge­lio lan­guo­se ka­bė­jo pla­ka­tai su ža­liais kry­žiais. Ant kai ku­rių bu­vo už­ra­šai: "Pre­zi­den­te, pa­si­ma­tuok ūki­nin­ko ba­tus" ar­ba "Lie­tu­va, ta­vo kai­mas mirš­ta".

Pri­žiū­ri­ma po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų il­ga trak­to­rių ko­lo­na ap­va­žia­vo vi­sas pa­grin­di­nes Kel­mės mies­to gat­ves.

Kaip in­for­ma­vo ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­rius ra­jo­no ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Vy­tau­tas Bar­kaus­kas, ap­va­žia­vę po­rą ra­tų, ūki­nin­kai vėl su­grį­žo į aikš­te­lę prie Au­to­bu­sų par­ko, pa­dis­ku­ta­vo apie men­ką val­džios dė­me­sį jau­ni­mui, ku­ris dar lie­ka kai­me ir dir­ba že­mę, pro­tes­to ak­ci­jų pra­smę, že­mės mo­kes­tį, iš­reiš­kė pa­sta­bų dėl žem­dir­bių su­si­rin­ki­mų, už pa­gal­bą pa­dė­ko­jo ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tui.

Ren­giant ak­ci­ją, rei­kė­jo gau­ti Sa­vi­val­dy­bės lei­di­mą, su­de­rin­ti marš­ru­tus, ku­riais va­žiuos trak­to­riai, gau­ti lei­di­mą iš Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to. Į ak­ci­ją ga­lin­gais trak­to­riais po ke­lio­li­ka ar net ke­lias de­šim­tis ki­lo­met­rų va­žia­vę ūki­nin­kai ne­ga­lė­jo nau­do­tis žy­mė­tu dy­ze­li­nu, te­ko pil­tis bran­ges­nius de­ga­lus.

Kol ūki­nin­kai pro­tes­ta­vo, Sei­mas žem­dir­biams ne­pa­di­di­no mo­kes­čių ir ne­pa­nai­ki­no leng­va­tų.