"Lietuva, tavo kaimas miršta"

Loretos RIPSKYTĖS nuo­tr.
Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos vi­ce­pir­mi­nin­kė ir Jo­niš­kio sky­riaus va­do­vė Li­li­ja Šer­mukš­nie­nė (cent­re) sa­kė, kad jau už­ten­ka į žem­dir­bius va­ly­tis ko­jas.
Va­kar Jo­niš­kio ra­jo­no ūki­nin­kai ir bend­ro­vių at­sto­vai, kaip ir vi­sos Lie­tu­vos žem­dir­biai, sa­vo tech­ni­ką iš­va­rė į mies­to gat­ves, taip ban­dy­da­mi at­kreip­ti ša­lies val­džios dė­me­sį į juos ne­ra­mi­nan­čias pro­ble­mas ir ke­ti­ni­mus di­din­ti mo­kes­čius. "Lie­tu­va, ta­vo kai­mas mirš­ta", – skel­bė vie­nas pro­tes­to pla­ka­tų.

Krei­pi­ma­sis į val­džią

Ūki­nin­kai ir že­mės ūkio bend­ro­vių at­sto­vai su dau­giau kaip 80 trak­to­rių ko­lo­na pa­ju­dė­jo nuo že­mės ūkio koo­pe­ra­ty­vo „Jo­niš­kio aruo­das“ per mies­to gat­ves į cent­rą, ap­link­ke­lį ir grį­žo ap­suk­da­mi dar vie­ną ra­tą.

Ant trak­to­rių, prie­ka­bų ka­bė­jo Lie­tu­vos vė­lia­vos ir už­ra­šai: „Prieš Lie­tu­vos žem­dir­bių disk­ri­mi­na­ci­ją Eu­ro­pos Są­jun­go­je“, „Lie­tu­va, ta­vo kai­mas mirš­ta“, „Lie­tu­vos že­mės ūkio po­li­ti­ka mus žlug­do“.

Ra­jo­no me­rui Vi­ta­li­jui Gai­liui, ku­ris sa­kė re­mian­tis žem­dir­bių ak­ci­ją ir pra­šan­tis vi­sų jo­niš­kie­čių bū­ti pa­kan­čiais, kol trak­to­riai rie­dės mies­to gat­vė­mis, įteik­ta re­zo­liu­ci­ja, ki­tas jos eg­zemp­lio­rius iš­siųs­tas val­džios ins­ti­tu­ci­joms į Vil­nių.

Krei­pi­mę­si į Lie­tu­vos val­džios ins­ti­tu­ci­jas tei­gia­ma, kad per pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus mo­kes­čiai že­mės ūkiui pa­di­dė­jo net iki pen­kių kar­tų, kren­ta pro­duk­tų su­pir­ki­mo kai­nos, Lie­tu­vos žem­dir­biai ne­gau­na pa­ra­mos kli­ma­to kai­tos prie­mo­nėms įgy­ven­din­ti, nors tai bu­vo nu­ma­ty­ta Pa­ry­žiaus su­si­ta­ri­me.

Rei­ka­lau­ja­ma ne­priim­ti spren­di­mų, di­di­nan­čių mo­kes­čius ir ki­tas žem­dir­bių iš­lai­das, kol ne­bus su­da­ry­tos vie­no­dos kon­ku­ren­ci­nės są­ly­gos su ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių žem­dir­biais, su­stab­dy­ti šmei­ži­kiš­ką in­for­ma­ci­jos srau­tą prieš dir­ban­čiuo­sius že­mės ūky­je, de­ra­mos pa­gar­bos žmo­nėms, ap­rū­pi­nan­tiems gy­ven­to­jus pro­duk­ci­ja, ku­ri užau­gi­na­ma vie­na šva­riau­sių ES. Taip pat pra­šo­ma, kad VĮ Re­gist­rų cent­ro Jo­niš­kio sky­rius dirb­tų vi­so­mis dar­bo die­no­mis.

„Re­gist­rų cent­re žmo­nės tu­ri daug rei­ka­lų, su­ti­kau ne vie­ną kar­tą po ke­lis, lau­kian­čius, kad priim­tų. O štai, su­gal­vo­jo įstai­gą op­ti­mi­zuo­ti, pa­li­ko tik vie­ną žmo­gų dirb­ti. Da­bar atei­nu: ant du­rų ka­bo raš­tas, kad ir tas vie­nas dirbs vos tris die­nas per mė­ne­sį“, – pik­ti­no­si ūki­nin­kas, ra­jo­no Ta­ry­bos na­rys Ro­mas Ka­rūž­na.

Ki­ti žemd­ri­biai pri­ta­rė, kad re­gio­nai, ra­jo­nai tam­pa vi­sai at­skir­ti, įstai­gos kon­cent­ruo­ja­si di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se.

Ne­ma­to ge­ro­vės vals­ty­bės

„Ge­ro­vės“ vals­ty­bė ku­ria­ma jau tris­de­šimt me­tų, bet mes jos ne­ma­to­me. Per vi­są tą lai­ką ne­bu­vo nor­ma­lios že­mės ūkio po­li­ti­kos. Da­bar vis daž­niau gir­di­me ne žo­džius „že­mės ūkis“, bet „gy­vu­lių ūkis“. Už­ten­ka į mus va­ly­tis ko­jas!“ – ryž­tin­gai kal­bė­jo Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos vi­cep­re­zi­den­tė ir Jo­niš­kio sky­riaus pir­mi­nin­kė Li­li­ja Šer­mukš­nie­nė.

„Mus smau­gia mo­kes­čiai „Sod­rai“, te­gul su­ly­gi­na vi­sus. Ko­dėl stam­bie­ji tu­ri mo­kes­čių „lu­bas“, o mes, val­dan­tys po 200–300 hek­ta­rų že­mės, – ne? – klau­sė „Šiau­lių kraš­to“ kal­bin­ta ūki­nin­kė iš Ber­ži­nin­kų kai­mo Eu­ge­ni­ja Spers­kie­nė. – Gal pa­ma­tys, gal iš­girs mus? Me­di­kai tu­ri rei­ka­la­vi­mų, pe­da­go­gai strei­kuo­ja. Kuo mes ki­to­kie?“

Jo­niš­kio se­niū­ni­jo­je ūki­nin­kau­jan­tis Ri­man­tas Nor­vai­ša, at­vai­ra­vęs trak­to­rių su vė­lia­vo­mis ir pri­tvir­tin­tu ža­liu kry­žiu­mi, sa­kė, kad iš žem­dir­bių vals­ty­bė la­bai daug rei­ka­lau­ja, no­ri daug gau­ti, o nie­ko nein­ves­tuo­ja. Ūki­nin­kai prie­ši­na­mi su pen­si­nin­kais, mo­ky­to­jais, ki­tų pro­fe­si­jų ir so­cia­li­nių gru­pių at­sto­vais. Svars­to­ma su­ma­žin­ti žem­dir­biams ski­ria­mo žy­mė­to­jo dy­ze­li­no kie­kį, ak­ci­zą di­din­ti nuo 56 iki 146 eu­rų už to­ną, ga­zo­lį pirk­ti rin­kos kai­na. Taip pat pla­nuo­ja­ma di­din­ti že­mės mo­kes­čio koe­fi­cien­tą, dėl ku­rio pa­ts mo­kes­tis už hek­ta­rą ga­li di­dė­ti 50 eu­rų.

Dar iki šios ak­ci­jos vi­so­je ša­ly­je ty­liai pro­tes­tuo­ta sta­tant ža­liuo­sius kry­žius lau­kuo­se, trans­liuo­jant ži­nu­tę, kad prii­ma­mi po­li­ti­niai spren­di­mai žlug­do eko­no­mi­kos ša­ką, ant ku­rios sė­di vi­sa ša­lis. Kry­žių ne­ma­žai iš­ki­lo ir Jo­niš­kio ra­jo­ne.