Ak­me­nės val­džio­je at­si­ra­do ir opo­zi­ci­ja

Vytauto RUŠKIO nuo­tr.
Ket­vir­tai ka­den­ci­jai ra­jo­no me­ru iš­rink­tam Vi­ta­li­jui Mit­ro­fa­no­vui (kai­rė­je) iš­kil­min­gai re­ga­li­jas įtei­kė anks­čiau taip pat ke­tu­rias ka­den­ci­jas bu­vęs me­ru Ani­ce­tas Lu­pei­ka.
Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pir­ma­sis po­sė­dis va­kar su­reng­tas ne įpras­to­je po­sė­džių sa­lė­je Sa­vi­val­dy­bė­je, o Nau­jo­sios Ak­me­nės kul­tū­ros rū­mų sce­no­je. Po po­sė­džio – va­ka­rė­lis.

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių prie­sai­kas da­vė tie­sio­gi­niuo­se me­ro rin­ki­muo­se vėl iš­rink­tas so­cial­de­mok­ra­tas Vi­ta­li­jus Mit­ro­fa­no­vas ir pa­gal par­ti­jos są­ra­šą iš­kart į Ta­ry­bą pa­te­kę jo par­tie­čiai To­mas Mar­ti­nai­tis, Vla­di­mi­ras Sil­vaš­ko, Rai­mon­da Ma­čiu­vie­nė, Sau­lius Mom­kaus­kas, Vla­dis­lo­vas Bal­kaus­kas, Zo­fi­ja Pau­li­kie­nė, Vi­ta­li­ja Ža­kie­nė, Vai­das Va­na­gas, Bi­ru­tė Kul­vins­kie­nė, Jo­nas Isa­je­vas, Nijolė Bartkevičienė.

Iš so­cial­de­mok­ra­tų dar prie­sai­ką da­vė Ro­mual­das Nor­bu­tas, ku­ris ta­po Ta­ry­bos na­riu, kai tre­čia są­ra­še bu­vu­si rei­tin­guo­ta Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Aro­me­da Lau­cie­nė at­si­sa­kė man­da­to, pa­no­ru­si iš­lai­ky­ti iki šiol tu­rė­tą po­stą.

Po­sė­dy­je už pa­siū­ly­tą A. Lau­cie­nės kan­di­da­tū­rą slap­ta­me bal­sa­vi­me iš 24 da­ly­va­vu­sių Ta­ry­bos na­rių bal­sa­vo už 18, prieš – 6.

Dau­gu­mą Ta­ry­bo­je tu­rin­tys so­cial­de­mok­ra­tai ga­vo me­ro pa­va­duo­to­jo po­stą. Pa­siū­ly­tas iki šiol me­ro pa­ta­rė­ju dir­bęs To­mas Mar­ti­nai­tis. Už jį ati­duo­ta 18 bal­sų. Prieš bal­sa­vo 6 ko­le­gos.

Anks­tes­nis vi­ce­me­ras li­be­ral­są­jū­die­tis Apo­li­na­ras Ni­cius li­ko Ta­ry­bos na­riu ir da­vė nau­jos ka­den­ci­jos na­rio prie­sai­ką kaip ir jo par­tie­čiai Ri­char­das Su­da­ris, Sau­lius Bu­ce­vi­čius ir Jo­lan­ta Ada Ja­nui­tie­nė.

Tu­rė­jęs pri­siek­ti li­be­ral­są­jū­die­tis Al­bi­nas Kli­mas ne­da­ly­va­vo po­sė­dy­je, nes jį iš­kei­tė į poil­si­nę ke­lio­nę.

A. Ni­ciaus veik­la prieš rin­ki­mus ne­bu­vo pa­ten­kin­ti par­tie­čiai, to­dėl į par­ti­jos są­ra­šą te­bu­vo įtrau­kę penk­tuo­ju nu­me­riu, ta­čiau rin­kė­jai rei­tin­ga­vo pir­muo­ju.

Ta­čiau par­tie­čiai ne­pa­kei­tė po­zi­ci­jos, nes Ta­ry­bos po­sė­džio iš­va­ka­rė­se iš A. Ni­ciaus atė­mė par­ti­jos ly­de­rio po­rtfe­lį, sky­riaus pir­mi­nin­ku iš­rin­kę R. Su­da­rį.

Ta­ry­bos po­sė­dy­je taip pat pri­sie­kė pen­ki Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vai Ra­mū­nas Ston­kus, Ju­di­ta Ži­lie­nė, Pran­ciš­kus Za­ram­ba, Sta­sys Ber­ži­nis, Ge­das Ado­mai­tis.

Ne pir­mą ka­den­ci­ją Ta­ry­bo­je to­liau dirbs Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų na­riai: į me­res pre­ten­da­vu­si Jad­vy­ga Du­naus­kai­tė ir An­ta­nas Liz­de­nis.

Po­sė­dy­je pa­skelb­ta, kad koa­li­ci­ją su­da­rė so­cial­de­mok­ra­tai ir "vals­tie­čiai". Pa­gal jų pa­si­ra­šy­tą bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį su­si­bū­rė 18 Ta­ry­bos na­rių dau­gu­ma.

Dar ge­ro­kai iki rin­ki­mų vie­nin­te­liai šių par­ti­jų at­sto­vai ap­ta­rė tar­pu­sa­vio koa­li­ci­jos ga­li­my­bes.

Tą nak­tį, kai, su­skai­čia­vus bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus, so­cial­de­mok­ra­tai su­ži­no­jo su­da­ry­sian­tys dau­giau kaip pu­sę Ta­ry­bos – 13, jų ly­de­ris V. Mit­ro­fa­no­vas po­kal­by­je su "Šiau­lių kraš­tu" sa­kė: "Prak­tiš­kai mums ne­rei­ka­lin­ga dau­giau koa­li­ci­jos par­tne­rių".

Ra­jo­no "vals­tie­čių" ly­de­ris, ko­li­ci­jos su­tar­tį pa­si­ra­šęs Sei­mo na­rys Va­lius Ąžuo­las va­kar tei­gė "Šiau­lių kraš­tui", kad jo par­tie­čiai ne­vien­bal­siai pri­ta­rė su­da­ro­mai koa­li­ci­jai. Kas prieš­ta­ra­vo ir dėl ko­kių prie­žas­čių – V. Ąžuo­las at­si­sa­kė pa­skelb­ti vie­šai.

Ta­ry­bos po­sė­džio pa­bai­go­je kon­ser­va­to­rių ly­de­rė Jad­vy­ga Du­naus­kai­tė pra­ne­šė esan­ti įga­lio­ta per­skai­ty­ti vie­šą pa­reiš­ki­mą. Ja­me nu­ro­dy­ta, kad vi­si Ta­ry­bos na­riai li­be­ral­są­jū­die­čiai ir kon­ser­va­to­riai – iš vi­so sep­ty­ni – dirbs opo­zi­ci­jo­je. To­kios ne­bu­vo praė­ju­sią ka­den­ci­ją.