Žagarės bažnyčios būklė prasta

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Prieš tre­jus me­tus nu­kri­tus tin­ko ga­ba­lui, jo plo­tas pa­laips­niui ple­čia­si, plau­na­mas lie­taus ir džio­vi­na­mas sau­lės.
Nau­jo­sios Ža­ga­rės Šv. Pet­ro ir Po­vi­lo baž­ny­čios būk­lė pra­sta, – fa­sa­do išo­rė­je skli­nė­ja ir kren­ta tin­kas, o sto­go dan­ga tin­ka­mai neap­sau­go sta­ti­nio nuo lie­taus. Tai kons­ta­tuo­ta ant­ra­die­nį Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vy­ku­sia­me pa­si­ta­ri­me. Ta­čiau sa­vi­val­dy­bė ne­pa­jė­gi skir­ti lė­šų tiek, kiek jų reik­tų sta­ty­bi­niams dar­bams at­lik­ti, nes lo­py­ti nu­kri­tu­sio tin­ko ne­ver­ta, jei ne­sii­ma­ma tvar­ky­ti sto­go ir liet­vamz­džių. Bus ieš­ko­ma išo­ri­nių fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nių ir ta­ria­ma­si su re­li­gi­ne bend­ruo­me­ne.
Pir­mo­sios bė­dos – be­si­lu­pan­tys sto­go da­žai, bu­vo pa­ste­bė­tos praė­jus vos po­rai me­tų po 2010-ai­siais at­lik­to baž­ny­čios re­mon­to. 2014-ai­siais sta­ty­bi­nė fir­ma grį­žo ir iš nau­jo jį per­da­žė. Dar­bų ga­ran­ti­nis lai­kas bai­gė­si, o pro­ble­mos tę­sia­si.

Van­duo ver­žė­si jau po re­mon­to

Nau­jo­sios Ža­ga­rės baž­ny­čiai re­mon­tuo­ti ir šven­to­riui su­tvar­ky­ti pa­gal at­ski­rus pro­jek­tus bu­vo iš­leis­ta apie 300 tūks­tan­čių li­tų (maž­daug 86 tūks­tan­čiai eu­rų) eu­ro­pi­nės pa­ra­mos. Ta­da at­nau­jin­tas sto­gas – jis per­da­žy­tas, pa­keis­ti liet­vamz­džiai, per­da­žy­tos sie­nos ir fa­sa­das. Vos praė­jus dve­jiems me­tams nuo dar­bų pa­bai­gos Ža­ga­rės pa­ra­pi­jos kle­bo­nas M. Dyg­lys jau nuo­gąs­ta­vo, kad dėl van­dens, plūs­tan­čio per sto­go kraš­tus, ga­li pra­dė­ti pū­ti jo me­di­nės konst­ruk­ci­jos, plin­ta sie­no­se įsi­me­tęs pe­lė­sis. Apie tai ra­šė ir „Šiau­lių kraš­tas“ („Baž­ny­čia „puo­šia­si“ da­žų lo­pais ir pe­lė­siu“, 2012 09 11).

Ta­da dar­bus at­li­ku­sios UAB „Kau­nes­ta“ di­rek­to­rius Ei­na­ras Kin­de­re­vi­čius kal­bė­da­mas su „Šiau­lių kraš­tu“ aiš­ki­no, kad jo­kios fir­mos kal­tės dėl be­si­ver­žian­čio į vi­dų van­dens nė­ra, nes dan­gos jie ne­kei­tė, tik su­dė­jo nau­jus liet­vamz­džius. 2014-ai­siais fir­ma po il­gų dis­ku­si­jų su už­sa­ko­vais, sa­vi­val­dy­be vis­tik grį­žo per­da­žy­ti sto­go, kai jis jau bu­vo ge­ro­kai nu­si­lu­pęs.

Bet van­duo ir to­liau ga­di­no baž­ny­čios fa­sa­dą, kol 2016-ųjų gruo­dį nuo jo prie įė­ji­mo nu­kri­to ke­lių kvad­ra­ti­nių met­rų tin­ko ga­ba­las, ku­ris pa­laips­niui ple­čia­si, di­dė­ja.

Rei­kia ne lo­py­ti, bet re­mon­tuo­ti

Ant­ra­die­nį Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko pa­si­ta­ri­mas dėl Ža­ga­rės Šv. Pet­ro ir Po­vi­lo baž­ny­čios būk­lės. Kons­ta­tuo­ta, kad ji pra­sta, nuo fa­sa­do kren­ta tin­kas, abe­jo­nių ke­lia ir pa­ts sto­gas, ku­ris tik iš da­lies ap­sau­go nuo lie­taus, van­duo to­liau sun­kia­si vi­dun.

Baž­ny­čią re­mon­ta­vu­sios UAB „Kau­nes­ta“ dar­bų ga­ran­ti­ja bai­gė­si 2015 me­tų va­sa­rį.

Ar­chi­tek­tū­ros ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­ja Dai­va Bič­kie­nė in­for­ma­vo, kad 2017 me­tais Ža­ga­rės Šv. apaš­ta­lų Pet­ro ir Po­vi­lo pa­ra­pi­jos už­sa­ky­mu bu­vo at­lik­tas baž­ny­čios tech­ni­nės būk­lės įver­ti­ni­mas. Eks­per­ti­zės ak­te nu­ro­dy­ta, kad na­tū­ra­lus tin­ko fi­zi­nis nu­si­dė­vė­ji­mas at­si­ra­do per la­bai il­gą sta­ti­nio eksp­loa­ta­ci­jos lai­ką, ne­tin­ka­mai re­mon­tuo­jant tin­ką ar ga­li­mai pa­nau­do­jus ne­tin­ka­mą tin­ka­vi­mo skie­di­nį. Prie­žas­tys ga­li bū­ti ir 2010 me­tų re­mon­to me­tu ne­tin­ka­mai be nuo­ly­džio į liet­vamz­džius įreng­ta ant sto­go la­ta­kų konst­ruk­ci­ja. Taip pat tu­rė­tų bū­ti pa­di­din­ta la­ta­kų tal­pa, nes, esant bent kiek di­des­niam lie­tui, van­duo per­si­pi­la per juos ir bė­ga ant sie­nų.

Gy­ven­to­jams ypač ne­ri­mą ke­lia nu­kri­tus tin­kui at­si­vė­ręs di­džiu­lis sie­nos lo­pas, dar šių me­tų pa­va­sa­rį bu­vo ren­ka­mi pa­ra­šai dėl esa­mos būk­lės. Bet Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės Va­lės Kul­vins­kie­nės nuo­mo­ne, pa­sta­tą reik­tų ne vi­zua­liai už­lo­py­ti, re­mon­tuo­jant tin­ko nu­by­rė­ji­mus, o tvar­ky­ti vi­są, nes pra­dė­jus dar­bus nu­by­rė­ji­mų ga­li at­si­ras­ti dau­giau. Tam rei­kia ne­ma­žai lė­šų, o Sa­vi­val­dy­bė vie­na ne­pa­jė­gi fi­nan­suo­ti. Šiuo me­tu ga­li­mi tik trys fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­niai: gy­ven­to­jų au­kos, sa­vi­val­dy­bės pa­ra­ma ir re­li­gi­nės bend­ruo­me­nės lė­šos. Ta­čiau, pa­sak Eko­no­mi­nės plėt­ros ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­jos Vi­li­jos Alek­sie­nės, pa­ra­mos fon­dų, ku­riuo­se ga­lė­tų da­ly­vau­ti re­li­gi­nės bend­ruo­me­nės, šiuo me­tu nė­ra.

Per pa­si­ta­ri­mą nu­spręs­ta tar­tis su re­li­gi­ne bend­ruo­me­ne ir ieš­ko­ti išo­ri­nių fi­nan­sa­vi­mo ga­li­my­bių.

Komentarai

Bet kodėl    Pen, 2019-08-09 / 21:26
direktorė negalėtų paminėti,kad kai buvo vykdomi projektinai darbai, jų kokybe galėjo pasirūpinti ir buvusi administracijos vadovybė bei p.Čepulis,kaip turintis pagrindinio statybų prievaizdo patirties.Be to,kad prašoma remontui tik 7 tūkst.eu.
DDT>bet kodėl    Šeš, 2019-08-10 / 10:12
ogi todėl, kad VISI buvę vadžiagyviai jokios REALIOS valdžios neturėjo, o tebuvo TIK Caro "Marcijaus I-ojo" tarnai ir klapčiukai. FAKTAS.
kodėl?    Šeš, 2019-08-10 / 10:47
Vietoje architektūros paminklo išsaugojimo, valdžia ruošiasi statyti stebuklingus tiltus per Švėtės upę... Iš straipsnio suprantama, kad valdžiai paveldas nerūpi.
Jezus Marija    Šeš, 2019-08-10 / 15:27
Klebonas irgi ten neblogas, kiek auku surinkta, taupytu. Tai ne, keliones do keliones aplink svieta.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.