Maistui netinkama mėsa vos nepateko ir į šiauliečių virtuvę

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Kri­mi­na­lis­tams pa­vy­ko su­lai­ky­ti var­to­ti ne­tin­ka­mą sker­die­nos kro­vi­nį.
Klai­pė­dos ap­skri­ties po­li­ci­jos kri­mi­na­lis­tai bai­gė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl kont­ra­ban­dos, kenks­min­gų žmo­gaus svei­ka­tai ar gy­vy­bei pro­duk­tų pre­ky­ba jais ir ki­tų nu­si­kal­ti­mų. Ty­ri­mo duo­me­ni­mis, ne­ma­žą kie­kį šių pro­duk­tų ke­tin­ta rea­li­zuo­ti Šiau­liuo­se.

Nus­ta­ty­ta, kad už pa­na­šias vei­kas praei­ty­je jau teis­tas vie­nos uos­ta­mies­čio įmo­nės di­rek­to­rius, im­por­ta­vo į Lie­tu­vą 54 890 ki­log­ra­mų šal­dy­tos jau­tie­nos sker­die­nos iš Egip­to vals­ty­bės, su pa­si­bai­gu­sio ga­lio­ji­mo ter­mi­nais, ne­tin­kan­čios žmo­nių mais­tui. Mė­są vė­liau rea­li­za­vo fi­zi­niams ir ju­ri­di­niams as­me­nims. Įta­ria­ma, jog ga­ben­da­mas šį kro­vi­nį per Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės sie­ną ir siek­da­mas iš­veng­ti mo­kes­čių su­mo­kė­ji­mo, mui­ti­nės pa­rei­gū­nams jis pa­tei­kė su­klas­to­tą im­por­to dek­la­ra­ci­ją, ku­rio­je nu­ro­dy­ta tris kar­tus ma­žes­nė pre­kių kai­na nei rea­li pre­kių ver­tė. Taip bu­vo iš­veng­ta 9221,52 eu­ro pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio.

Šal­dy­ta mė­sa su pa­si­bai­gu­sio ga­lio­ji­mo ter­mi­nais bu­vo san­dė­liuo­ja­ma vie­nos Klai­pė­dos ap­skri­ty­je vei­kian­čios įmo­nės te­ri­to­ri­jo­je, iš kur, kaip įta­ria­ma, bu­vo vyk­do­ma pre­ky­ba: 60 ki­log­ra­mų par­duo­ta fi­zi­niam as­me­niui iš Kau­no, 1 900 ki­log­ra­mų fi­zi­niam as­me­niui iš Šiau­lių bei 16 400 ki­log­ra­mų Len­ki­jos Res­pub­li­kos pir­kė­jams.

At­li­kus kra­tą Šiau­liuo­se, vi­sa sker­die­na ras­ta dar san­dė­ly­je, da­lis jos jau bu­vo iš­pjaus­ty­ta ir pa­ruoš­ta to­li­mes­nei rea­li­za­ci­jai.

At­li­kus kra­tą Klai­pė­dos ap­skri­ty­je vei­kian­čios įmo­nės te­ri­to­ri­jo­je, šal­dy­mo pa­tal­po­se ras­ta ne tik jau­tie­nos sker­die­nos, bet ir skir­tin­gų rū­šių šal­dy­tos žu­vies pro­duk­ci­jos, ne­tin­ka­mos žmo­nių mais­tui.

At­li­kus kra­tą įta­ria­mo­jo nau­do­ja­ma­me au­to­mo­bi­ly­je, ras­ta 1451 dė­žu­tė neaiš­kios kil­mės žu­vies kon­ser­vų, skir­tų to­li­mes­nei rea­li­za­ci­jai į rin­ką.

Be to, mi­nė­tos uos­ta­mies­čio įmo­nės di­rek­to­rius, įta­ria­mas klas­to­jęs do­ku­men­tus, ap­gau­lin­gai tvar­kęs įmo­nės bu­hal­te­ri­nę ap­skai­tą ir pa­si­sa­vi­nęs da­lį įmo­nei pri­klau­san­čių pi­ni­gi­nių lė­šų.