Tradiciniame turnyre dominavo joniškiečiai

Ro­mual­do FRANC­KAI­ČIO as­me­ni­nė nuo­tr.
Tra­di­ci­nė­se Ro­mual­do ir Vin­co Franc­kai­čių sta­lo te­ni­so var­žy­bo­se su­si­run­gė 32 spor­ti­nin­kai iš Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos.
Jo­niš­ky­je vy­ko tra­di­ci­nės kraš­tie­čių bro­lių dvy­nių Ro­mual­do ir Vin­co Franc­kai­čių sta­lo te­ni­so var­žy­bos, ku­rio­se su­si­run­gė 32 spor­ti­nin­kai – 9 mo­te­rys ir 23 vy­rai – iš Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos. Tur­ny­re, ku­ris or­ga­ni­zuo­ja­mas nuo 1987 me­tų, ge­riau­siai se­kė­si šei­mi­nin­kams jo­niš­kie­čiams.

Ren­gi­nio pra­džio­je po svei­ki­ni­mų bei spe­cia­lios dai­nos Vin­cas Franc­kai­tis vi­siems da­ly­viams pa­do­va­no­jo po du te­ni­so ka­muo­liu­kus, par­vež­tus iš pa­sau­lio ir Eu­ro­pos čem­pio­na­tų, ir ne­tru­kus už­vi­rė emo­cin­gos dvi­ko­vos prie ža­lių­jų sta­lų.

Jo­niš­kio „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los moks­lei­vė Ru­gi­lė Ul­py­tė iš­ko­vo­jo pir­mą vie­tą mo­te­rų gru­pė­je, ap­lenk­da­ma ži­no­mą meist­rę iš Duo­be­lės Ve­rą Erik­so­nę ir ki­tą Jo­niš­kio žvaigž­du­tę Si­mo­ną Rim­ke­vi­čiū­tę. Dar vie­ną tau­rę R. Ul­py­tė pel­nė mo­te­rų dve­je­to rung­ty­je, žais­da­ma kar­tu su tre­ni­ruo­čių par­tne­re Gre­ta Bo­sych.

Jo­niš­kie­tis Ri­čar­das Ind­ri­šiū­nas vy­rų gru­pė­je taip pat bu­vo pir­mas, už jo li­ko tel­šiš­kis Ke­vi­ną Liut­kus ir bu­vęs Jo­niš­kio ly­de­ris Ma­ri­jus Ju­čins­kas. Vy­rų dve­je­tų rung­ty­je auk­so me­da­lį iš­ko­vo­jo jo­niš­kie­tis Hen­ri­kas Bal­tu­lis, žais­da­mas po­ro­je su Gin­tau­tu Be­za­ru iš Ak­me­nės.

Iš vi­so nuo 1987 me­tų šio­se tra­di­ci­nė­se kraš­tie­čių ir bro­lių tau­rės var­žy­bo­se jau žai­dė 209 mo­te­rys iš 31 ir 442 vy­rai iš 44 Lie­tu­vos mies­tų, mies­te­lių bei Lat­vi­jos.