„Sidabros“ turnyre geriausiai sekėsi svečiams

Ro­mual­do FRANC­KAI­ČIO al­bu­mo nuo­tr.
30-ojo tarp­tau­ti­nio Jo­niš­kio sta­lo te­ni­so klu­bo „Si­dab­ra“ tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jai ir pri­zi­nin­kai.
Jo­niš­ky­je vy­ku­sia­me 30-aja­me tarp­tau­ti­nia­me Jo­niš­kio sta­lo te­ni­so klu­bo „Si­dab­ra“ tur­ny­re nu­ga­lė­to­jais ta­po sve­čiai iš Lat­vi­jos ir Ru­si­jos.

Mo­te­rų gru­pė­je pir­mąją vie­tą iš­ko­vo­jo Lat­vi­jos sta­lo te­ni­so fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tė Ina Jo­zep­so­nė, fi­na­li­nė­je dvi­ko­vo­je nu­ga­lė­ju­si sa­vo kraš­tie­tę Mar­ga­ri­tą Ju­di­ną. Ji jau aš­tuo­nis kar­tus bu­vo ta­pu­si šių var­žy­bų nu­ga­lė­to­ja ar­ba pri­zi­nin­ke. Dėl tre­čiosios vie­tos ko­vo­jo jo­niš­kie­tės se­se­rys Jus­ti­na ir Si­mo­na Rim­ke­vi­čiū­tės. Pra­na­šes­nė bu­vo J. Rim­ke­vi­čiū­tė, ku­ri tu­ri ir di­des­nę var­žy­bų pa­tir­tį.

Vy­rų gru­pė­je nuga­lė­to­ju ta­po sve­čias iš Ka­li­ning­ra­do Geor­gi­jus Ru­binš­tei­nas, fi­na­le įvei­kęs vil­nie­tį Vi­lių Sa­ma­kal­je­vą.

Ko­man­di­nė­se var­žy­bo­se tarp mo­te­rų nu­ga­lė­jo Lat­vi­jos at­sto­vės, o tarp vy­rų – Ru­si­jos sta­lo te­ni­so žai­dė­jai.

Tur­ny­re iš vi­so da­ly­va­vo 70 (49 vy­rai ir 21 mo­te­ris) žai­dė­jų iš Lat­vi­jos, Ru­si­jos ir 11 Lie­tu­vos ra­jo­nų.

Sta­lo te­ni­so klu­bo „Si­dab­ra“ tau­rės tur­ny­rai, Jo­niš­ky­je or­ga­ni­zuo­ja­mi jau tris­de­šimt me­tų, nuo 1991 me­tų yra tarp­tau­ti­niai.