Tenisininkai surengė tarptautinį turnyrą

Ro­mual­do FRANC­KAI­ČIO nuo­tr.
Sta­lo te­ni­so tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jai ir pri­zi­ni­n­kai su tre­ne­riu Ro­mual­du Franc­kai­čiu (de­ši­nė­je).
Bal­ti­jos ke­lio tris­de­šimt­me­tį Jo­niš­ky­je pa­mi­nė­jo ir vie­tos sta­lo te­ni­so bend­ruo­me­nė, su­ren­gu­si tarp­tau­ti­nį tur­ny­rą, ku­ria­me žai­dė 16 da­ly­vių.

Vy­rų gru­pė­je pir­mą­ja vie­tą iš­ko­vo­jo Jo­niš­kio spor­to cent­ro auk­lė­ti­nis Pau­lius Rim­ke­vi­čius, mi­ni­ma­lia per­sva­ra 3:2 įvei­kęs sve­čią iš Vo­kie­ti­jos Gunt­her An­ge­nendt. Tre­čiąją vie­tą užė­mė klu­bo "Si­dab­ra" at­sto­vas Ro­lan­das Ma­ti­jo­šius.

Mo­te­rų gru­pė­je vi­sas var­žo­ves nu­ga­lė­jo Ka­zi­mie­ro Si­mo­na­vi­čiaus uni­ver­si­te­to stu­den­tė, jo­niš­kie­tė Jus­ti­na Rim­ke­vi­čiū­tė, ap­len­ku­si sa­vo per­spek­ty­vią­ją se­su­tę Si­mo­ną Rim­ke­vi­čiū­tę ir Jo­niš­kio "Sau­lės" pa­grin­di­nės mo­kyk­los moks­lei­vę Ru­gi­lę Ul­py­tę.

Pa­va­ka­ry sta­lo te­ni­si­nin­kai su vė­lia­vė­lė­mis ran­ko­se su­si­rin­ko prie vieš­bu­čio "Šiau­rės var­tai" ir kar­tu su jo dar­buo­to­jais bei sve­čiais iš Da­ni­jos, Vo­kie­ti­jos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos bei praei­viais su­gie­do­jo Lie­tu­vos him­ną. Kau­nie­tis Vin­cas Franc­kai­tis at­ve­žė du is­to­ri­nius tran­zis­to­rius – lais­vės sim­bo­lius. Po to da­ly­ta­si pri­si­mi­ni­mais apie 1989 me­tų rugp­jū­čio 23-ią­ją.