Joniškio mergaičių komanda – ant pakylos

Ro­mual­do FRANC­KAI­ČIO al­bu­mo nuo­tr.
Jo­niš­kio spor­to cent­ro te­ni­si­nin­kės, va­do­vau­ja­mos tre­ne­rio Ro­mual­do Franc­kai­čio, iš­ko­vo­jo tre­čią vie­tą.
Lie­tu­vos ra­jo­nų sta­lo te­ni­so ko­man­dų jau­nu­čių, gi­mu­sių 2006 me­tais ir jau­nes­nių čem­pio­na­te, vy­ku­sia­me Šal­či­nin­kuo­se, staig­me­ną pa­tei­kė Jo­niš­kio Spor­to cent­ro mer­gai­čių ko­man­da, iš­ko­vo­ju­si aukš­tą tre­čią­ją vie­tą.

Jo­niš­kie­tės Ru­gi­lė Ul­py­tė, Aist­rė Ba­ri­šaus­kai­tė, Gab­rie­lė Au­gus­ty­tė ir Pao­la Va­ly­tė (tre­ne­ris Ro­mual­das Franc­kai­tis) pel­nė ne tik me­da­lius, bet ir ke­lia­la­pį į su­per­fi­na­lą, ku­ria­me jau var­žy­sis ir su pen­kių di­džių­jų ša­lies mies­tų ko­man­do­mis. Jo­niš­kio spor­ti­nin­kės šį­kart sa­vo po­gru­py­je įvei­kė Vil­ka­viš­kio ir Laz­di­jų rink­ti­nes vie­no­du re­zul­ta­tu 3:0, Šir­vin­tų ko­man­dą 3:1 ir pra­lai­mė­jo Šal­či­nin­kų at­sto­vėms. Fi­na­li­nė­je ket­ve­riu­kė­je jos bu­vo pri­vers­tos pri­pa­žin­ti Vil­niaus ra­jo­no ko­man­dos pra­na­šu­mą, pra­lai­mė­ta rezultatu1:3. Dra­ma­tiš­ka­me su­si­ti­ki­me dėl tre­čio­sios vie­tos re­zul­ta­tu 3:2 nu­ga­lė­ta Aly­taus ko­man­da.

Jo­niš­kio ber­niu­kų ko­man­da pa­si­ro­dė kuk­liau, ji iš­ko­vo­jo tik vie­ną per­ga­lę prieš Uk­mer­gę ir užė­mė aš­tun­tą vie­tą.