Turnyras talentingam tenisininkui atminti

Ro­mual­do FRANC­KAI­ČIO al­bu­mo nuo­tr.
Tur­ny­ro nu­ga­lė­to­jai, pri­zi­nin­kai ir or­ga­ni­za­to­riai su Do­na­to Ja­kov­le­vo te­ta Kris­ti­na (kai­rė­je).
Jau tre­čią kar­tą Jo­niš­ky­je per mies­to šven­tę su­reng­tas sta­lo te­ni­so tur­ny­ras bu­vu­siam ta­len­tin­gam jau­nuo­liui, sta­lo te­ni­si­nin­kui Do­na­tui Ja­kov­le­vui at­min­ti.

Tur­ny­re su­si­run­gė 36 žai­dė­jai iš Vil­niaus, Kau­no, Kė­dai­nių, Ak­me­nės, Ro­kiš­kio ir Jo­niš­kio kraš­to. Pra­džio­je ty­los mi­nu­te pa­gerb­tas D. Ja­kov­le­vo at­mi­ni­mas, o jo tė­vai In­ga ir Va­si­li­jus Ja­kov­le­vai pa­dė­ko­jo ra­jo­no sta­lo te­ni­so bend­ruo­me­nei už ro­do­mą pa­gar­bą sū­nui ir sky­rė pa­ra­mą Jo­niš­kio per­spek­ty­viau­siai sta­lo te­ni­si­nin­kei Si­mo­nai Rim­ke­vi­čiū­tei, kad ji ga­lė­tų iš­vyk­ti į tre­ni­ruo­čių sto­vyk­lą Za­ra­suo­se.

Vy­rų gru­pė­je tarp 24 žai­dė­jų pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo jo­niš­kie­tis Ro­mual­das Franc­kai­tis, fi­na­li­nė­je dvi­ko­vo­je re­zul­ta­tu 3:1 įvei­kęs aukš­čiau­sios ly­gos žai­dė­ją stu­den­tą iš Kau­no Gin­tau­tą Ado­mai­tį. Tre­čias bu­vo Kęs­tu­tis Ba­raus­kas iš Ak­me­nės.

Mo­te­rų gru­pė­je tarp 12 var­žo­vių do­mi­na­vo Jo­niš­kio ly­de­rė Si­mo­na Rim­ke­vi­čiū­tė. Ant­rą­ją vie­tą užė­mė vieš­nia iš Kė­dai­nių Ane­ta Va­lat­kie­nė, o tre­čią­ją – spar­čiai pro­gre­suo­jan­ti Jo­niš­kio „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los moks­lei­vė Ru­gi­lė Ul­py­tė.

Tarp jau­niau­sių žai­dė­jų (gi­mu­sių 2006 me­tais ir jau­nes­nių) ge­riau­siai se­kė­si Do­vy­dui Kuš­lei­kai, Emi­li­jui Si­mo­nai­čiui ir Ala­nui By­liui, tarp mer­gai­čių – Gre­tai Bo­sych, Gab­rie­lei Au­gus­ty­tei ir Aist­rei Ba­ri­šaus­kai­tei (vi­si iš Jo­niš­kio ra­jo­no).

Suau­gu­sių gru­pė­je nu­ga­lė­to­jai ir pri­zi­nin­kai bu­vo ap­do­va­no­ti spe­cia­liais pri­zais (sta­lo te­ni­si­nin­ko skulp­tū­rė­lė­mis), me­da­liais ir dip­lo­mais, o jau­niau­si tur­ny­ro da­ly­viai – tau­rė­mis ir me­da­liais. Ket­vir­tą­sias vie­tas užė­mę da­ly­viai ir sve­čiai taip pat bu­vo ap­do­va­no­ti at­mi­ni­mo pri­zais.

Pri­zus ir do­va­nas sky­rė Kau­no sta­lo te­ni­so klu­bas „Ban­ga“, Jo­niš­kio sta­lo te­ni­so klu­bas„Si­dab­ra“, Jo­niš­kio Spor­to cent­ras ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.