Klubo prezidento taurę išsivežė akmeniškiai

Ro­mual­do FRANC­KAI­ČIO al­bu­mo nuo­tr.
Ko­man­da nu­ga­lė­to­ja iš Ak­me­nės ra­jo­no ir pri­zi­nin­kai iš Jo­niš­kio bei Baus­kės (Lat­vi­ja).
Jo­niš­ky­je su­reng­to­se vie­tos sta­lo te­ni­so spor­to klu­bo „Si­dab­ra“ var­žy­bo­se klu­bo pre­zi­den­to Gin­ta­ro Da­ma­la­ko tau­rei lai­mė­ti ge­riau­siai se­kė­si ko­man­dai iš kai­my­ni­nio Ak­me­nės ra­jo­no.

Sta­lo te­ni­so var­žy­bos, ku­rio­se su­si­ti­ko 40 žai­dė­jų iš Vil­niaus, Kau­no, Šiau­lių, Ma­žei­kių, Ak­me­nės, Jo­niš­kio ra­jo­nų bei sve­čiai iš Lat­vi­jos, or­ga­ni­zuo­tos jau 25-ą kar­tą. Jos iš­skir­ti­nės tuo, kad ko­man­di­nė­se var­žy­bo­se run­gia­si 3 vy­rai ir 2 mo­te­rys, o as­me­ni­nė­se žai­džia­ma tik su se­no­mis ra­ke­tė­mis, su ku­rio­mis įpras­to­se var­žy­bo­se drau­džia­ma žais­ti.

Tur­ny­re run­gė­si aš­tuo­nios ko­man­dos. Spor­ti­nė sėk­mė jo­niš­kie­čius ap­len­kė. „Šiau­rės var­tų“ ko­man­da (Hen­ri­kas Bal­tu­lis, Ju­lius Rim­ke­vi­čius, Ro­mual­das Franc­kai­tis, Jus­ti­na ir Si­mo­na Rim­ke­vi­čiū­tės) per­mai­nin­go­je dvi­ko­vo­je mi­ni­ma­liu skir­tu­mu 2:3 pra­lai­mė­jo Ak­me­nės „Ma­žo­sios ra­ke­tės“ pir­ma­jai rink­ti­nei (Gin­tau­tas Ado­mai­tis, Man­tas Lia­chaus­kas, Ve­čias­la­vas Cha­ki­mo­vas, Ka­ro­li­na Kuz­ne­co­va ir Gab­rie­lė Stro­doms­ky­tė). Tre­čią vie­tą iš­ko­vo­jo Baus­kės (Lat­vi­ja) mies­to spor­to cent­ro „Me­me­le“ ko­man­da. Ko­man­dos ir jų na­riai ap­do­va­no­ti tau­rė­mis, me­da­liais, dip­lo­mais ir pri­zais.

Dar dau­giau emo­ci­jų ir staig­me­nų su­lauk­ta as­me­ni­nė­se var­žy­bo­se, kai po bur­tų trau­ki­mo pra­si­dė­jo ra­ke­čių da­ly­bos. Kam ati­te­ko me­ta­li­nė, kam mo­li­nė, kam plas­ti­ki­nė, o kam di­džiu­lė neįp­ras­tų ga­ba­ri­tų ra­ke­tė. Bū­ta ir kem­pi­ni­nės, pis­to­le­to for­mos, ilg­ko­tės ar­ba į mais­tui pjaus­ty­ti pri­me­nan­čią len­te­lę pa­na­šios ra­ke­tės.

Pui­kiai se­kė­si ak­me­niš­kiui aukš­čiau­sio­sios ly­gos žai­dė­jui Gin­tau­tui Ado­mai­čiui, ku­ris fi­na­le re­zul­ta­tu 2:1 įvei­kė jo­niš­kie­tį Ro­lan­dą Ma­ti­jo­šių. Ki­tas jo­niš­kie­tis Ju­lius Rim­ke­vi­čius užė­mė tre­čią vie­tą. Mo­te­rų gru­pė­je pri­zi­nin­kių tri­ju­lė to­kia: Ka­ro­li­na Kuz­ne­co­va, Ru­gi­lė Ul­py­tė ir Gab­rie­lė Stro­doms­ky­tė (vi­sos jo­niš­kie­tės). Nu­ga­lė­to­jams ir pri­zi­ni­nin­kams įteik­ti pri­zai, me­da­liai, dip­lo­mai.