Radviliškio neįgaliųjų laimėjimai

Drau­gi­jos nuo­tr.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no neį­ga­lių­jų ko­man­da na­mo par­si­ve­žė 14 įvai­rių spal­vų me­da­lių.
Kau­no ra­jo­ne, Gar­lia­vos kul­tū­ros ir spor­to cent­re, vy­ku­sio­se Lie­tu­vos neį­ga­lių­jų XII žai­dy­nė­se da­ly­va­vę rad­vi­liš­kie­čiai na­mo grį­žo iš­ko­vo­ję 14 įvai­rių spal­vų me­da­lių.

Dvy­lik­tą kar­tą su­reng­to­se ša­lies neį­ga­lių­jų žai­dy­nė­se Rad­vi­liš­kiui at­sto­va­vo ra­jo­no Neį­ga­lių­jų drau­gi­jos ir Die­nos užim­tu­mo sky­riaus ko­man­dos.

Iš vi­so į žai­dy­nes su­va­žia­vo per 500 spor­ti­nin­kų iš įvai­rių ša­lies ra­jo­nų.

Rad­vi­liš­kie­čiai žai­dy­nė­se iš­ko­vo­jo 14 pri­zi­nių vie­tų – lai­mė­ti pen­ki auk­so, ke­tu­ri si­dab­ro ir pen­ki bron­zos me­da­liai.

Pui­kiai pa­si­ro­dė bo­čios žai­dė­jai. Die­nos užim­tu­mo sky­riaus at­sto­vai Vik­to­ras Ra­mo­nis, Ne­ri­jus Pra­ku­liaus­kas ir Vai­do­tas Ski­pi­tis (ko­man­dos va­do­vas Da­rius Pa­luc­kas) tarp da­ly­vių su in­te­lek­to ne­ga­lia užė­mė ant­rą­ją vie­tą.

Bau­dų me­ti­mo rung­ty­je, sa­vo gru­pė­je da­ly­va­vęs Die­nos užim­tu­mo cent­ro at­sto­vas V. Ski­pi­tis pel­nė bron­zos me­da­lį.

Ne po vie­ną me­da­lį iš­ko­vo­jo Rad­vi­liš­kio ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­jos vy­rų ko­man­da, ku­rią su­da­rė Pet­ras Ru­džians­kas, Sta­sys Ast­raus­kas ir Čes­lo­vas Tur­čins­kas. Rad­vi­liš­kie­čiai tarp 42 da­ly­va­vu­sių ko­man­dų užė­mė tre­čią­ją vie­tą.

Drau­gi­jos spor­ti­nin­kai ge­rai pa­si­ro­dė ir smi­gi­nio rung­ty­je – Č. Tur­čins­kas pel­nė pir­mą­ją, P. Ru­džians­kas – ant­rą­ją vie­tas.

Gin­tau­to Zak­šaus­ko lai­mė­ji­mus pa­pil­dė trys iš­ko­vo­ti me­da­liai. Smi­gi­nio rung­ty­je tarp sė­din­čių­jų ve­ži­mė­liuo­se jis pel­nė auk­so me­da­lį, bau­dų me­ti­mo rung­ty­je iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą, o bend­ro­je ko­man­do­je, ku­rią su­da­rė ir spor­ti­nin­kai iš ki­tų drau­gi­jų, jam už­ka­bin­tas auk­so me­da­lis.

Šaš­kių rung­ty­je Ze­no­nas Pe­čiu­lio­nis bu­vo tre­čias, Al­gis Pet­ra­šiū­nas tarp in­te­lek­to ne­ga­lios šaš­ki­nin­kų pel­nė ant­rą­ją vie­tą.

Šach­ma­tų rung­ty­je Re­gi­na Ge­lum­baus­kie­nė mo­te­rų gru­pė­je lai­mė­jo si­dab­ro me­da­lį, Jo­nas Ra­ma­naus­kas tarp vy­rų iš­ko­vo­jo "bron­zą".

Net du auk­so me­da­lius už ran­kų len­ki­mą abiem ran­ko­mis pel­nė Ire­na Vil­niu­vie­nė.

Pa­sak I. Vil­niu­vie­nės, ra­jo­no Neį­ga­lių­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kės pa­va­duo­to­jos, ren­gi­ny­je rad­vi­liš­kie­čiai su­lau­kė iš­skir­ti­nio kraš­tie­čio Sei­mo na­rio Al­gir­do But­ke­vi­čiaus dė­me­sio.

A. But­ke­vi­čius – bu­vęs še­du­vis im­ty­ni­nin­kas, do­mė­jo­si ne tik rad­vi­liš­kie­čiais, at­sto­vau­jan­čiais ra­jo­nui šio­je spor­to rung­ty­je, bet ir dis­ku­ta­vo apie ne­ma­žai pa­sie­ku­sius ra­jo­no ran­kų len­ki­kus, tarp ku­rių – ne­ma­žai įvai­rią ne­ga­lią tu­rin­čių rad­vi­liš­kie­čių.

Drau­gi­jos nuo­tr.
Smi­gi­nio rung­ty­je rad­vi­liš­kie­čiai Čes­lo­vas Tur­čins­kas (ant­ras iš kai­rės) ta­po nu­ga­lė­to­ju, Pet­ras Ru­džians­kas (de­ši­nė­je) iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą.