Neįgalieji: "Aš ir tu - tai mes"

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Gy­va­sis ženk­las "nu­pieš­tas". Jis sim­bo­li­zuo­ja neį­ga­lių­jų ir ne­ga­lios ne­tu­rin­čių žmo­nių bend­rys­tę.
Prie Šiau­lių are­nos va­kar mi­nint Tarp­tau­ti­nę žmo­nių su ne­ga­lia die­ną su­reng­ta so­cia­li­nė ak­ci­ja "Aš ir tu – tai mes". Jos įkvė­pė­ja šiau­lie­tė Vid­man­tė Raus­ty­tė vi­so­je ša­ly­je kvie­tė neį­ga­liuo­sius ir ne­ga­lios ne­tu­rin­čius žmo­nes jung­tis bend­rys­tei – su­kur­ti gy­vą sim­bo­lį "Neį­ga­lu­sis".

Prie are­nos 13 va­lan­dą kur­ti gy­vo­jo bend­rys­tės sim­bo­lio atė­jo daug mies­tie­čių – ir ma­žų­jų, ir suau­gu­sių­jų. Ženk­lu "Neį­ga­lu­sis" sim­bo­li­zuo­ja­mas neį­ga­lu­sis, o ša­lia jo – svei­ka­sis.

Į ra­to cent­rą įva­žia­vo ke­li neį­ga­lie­ji su ve­ži­mė­liais. Juos gy­va gran­di­ne ap­su­po moks­lei­viai iš "Dai­nų" pro­gim­na­zi­jos, Lo­go­pe­di­nės mo­kyk­los, Pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro, įvai­rių ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų na­riai, tarp jų – Rė­ky­vos ir Gin­kū­nų bend­ruo­me­nių. Į ra­te­lį sto­jo net dar­že­li­nu­kai iš pri­va­taus dar­že­lio "Mū­sų kie­me­lis" su sa­vo auk­lė­to­ja.

Atė­jo ak­ci­jos pa­svei­kin­ti ir į ją įsi­jun­gė ke­li mies­to Ta­ry­bos na­riai, tarp jų – vi­ce­me­ras Egi­di­jus Eli­jo­šius.

"Mes esa­me vi­su­ma", – sa­kė į ra­to cent­rą su vaikš­ty­ne sto­ju­si Vid­man­tė Raus­ty­tė, ku­ri pa­ti tu­ri ju­dė­ji­mo ne­ga­lią.

Prieš ket­ve­rius me­tus ji pir­mą kar­tą ša­ly­je ini­ci­ja­vo ak­ci­ją "Aš ir tu – tai mes", kad at­kreip­tų vi­suo­me­nės dė­me­sį į neį­ga­lių­jų si­tua­ci­ją ir į bū­ti­ny­bę įveik­ti so­cia­li­nę at­skir­tį tarp ne­ga­lias tu­rin­čių ir jų ne­tu­rin­čių bend­ruo­me­nės na­rių.

Ak­ci­ja iš­pli­to vi­so­je Lie­tu­vo­je. Jos glo­bė­jas yra pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus, o am­ba­sa­do­rius – pa­ro­lim­pi­nis čem­pio­nas Min­dau­gas Bi­lius.

Kai kiek­vie­ną die­ną pa­ts su­si­du­ri su pro­ble­mo­mis, ky­la no­ras kaž­ką pa­keis­ti, kad at­si­ras­tų to­le­ran­ci­ja ir bend­ruo­me­niš­ku­mas tarp vi­sų bend­ruo­me­nės na­rių.

Sus­to­jus į sim­bo­lį tą pa­čią va­lan­dą vi­so­je Lie­tu­vo­je nu­skam­bė­jo ak­ci­jos him­nas – Ju­liaus Omer­tos dai­na "Tu ga­li".

"Šiau­lių kraš­to" klau­sia­ma, ar per ket­ve­rius me­tus ma­to po­ky­čių, V. Raus­ty­tė at­sa­kė: "Po tru­pu­tė­lį ar­tė­jam vie­ni prie ki­tų – yra dar kur to­bu­lė­ti."

"Kai kiek­vie­ną die­ną pa­ts su­si­du­ri su pro­ble­mo­mis, ky­la no­ras kaž­ką pa­keis­ti, kad at­si­ras­tų to­le­ran­ci­ja ir bend­ruo­me­niš­ku­mas tarp vi­sų bend­ruo­me­nės na­rių", – įvar­di­jo ak­ci­jos tiks­lą ini­cia­to­rė.

Iš sa­vo pa­tir­ties ji ži­no, jog iki šiol su ju­dė­ji­mo ne­ga­lia ne vi­sur pa­tek­si. Pa­ti stu­di­juo­ja Šiau­lių vals­ty­bi­nė­je ko­le­gi­jo­je Svei­ka­tos fa­kul­te­te so­cia­li­nį dar­bą, fa­kul­te­tas neį­ga­lia­jam nė­ra pri­tai­ky­tas.

"Bet man vi­sos pa­skai­tos taip su­da­ry­tos, kad vyks­ta au­di­to­ri­jo­je pir­ma­me aukš­te", – pa­si­džiau­gė mer­gi­na.

"Neį­ga­lie­siems la­biau­sia trūks­ta bend­ra­vi­mo, – pa­si­da­li­jo nuo­mo­ne su "Šiau­lių kraš­tu" ir ak­ci­jos da­ly­vė Lo­go­pe­di­nės mo­kyk­los ma­te­ma­ti­kos mo­ky­to­ja As­ta Bud­rai­tie­nė. – O sun­kiau­sia neį­ga­lie­siems išei­ti iš na­mų pro sa­vo du­ris. Ma­no am­ži­na­til­sį ma­ma bu­vo neį­ga­li, to­dėl la­bai ge­rai juos su­pran­tu. Kai gy­ve­ni dau­gia­bu­ty­je, pro­ble­mų yra dau­go­ka."

Ki­ta ak­ci­jos da­ly­vė Jo­vi­ta Vi­čie­nė pa­brė­žė, jog "ne užuo­jau­tos neį­ga­lie­siems rei­kia".

"Jiems rei­kia na­tū­ra­laus bend­ra­vi­mo, drau­gys­tės, da­ly­va­vi­mo ne tik jiems skir­to­se ak­ci­jo­se, bet ir kon­cer­tuo­se, teat­ro spek­tak­liuo­se, įvai­riau­siuo­se ren­gi­niuo­se," – sa­kė šiau­lie­tė.

Ak­ci­jos da­ly­viai bu­vo pa­kvies­ti į are­nos kon­fe­ren­ci­jų sa­lę pa­bend­rau­ti ir pa­si­klau­sy­ti kon­cer­to. Kon­cer­te pa­si­ro­dė at­li­kė­jai Ro­mual­das Ju­zu­ko­nis, Li­ve­ta Gra­man­tie­nė, Klar­kas, būg­nų ir per­ku­si­jos meist­ras Gin­tas Gas­ce­vi­cius, gru­pės "Ki­ta­va" ly­de­rė, dai­nų kū­rė­ja, at­li­kė­ja Ra­sa Stoš­ku­vie­nė ir ki­ti. Vi­si at­li­kė­jai kon­cer­ta­vo ne­mo­ka­mai.