Tarptautinė neįgaliųjų diena su sveikinimais, koncertu ir net cirko numeriu

Zigmo RI­PINS­KIO nuo­tr.
Šiau­lių ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­ja šven­tiš­kai pa­mi­nė­jo Neį­ga­lių­jų die­ną.
Šiau­lių ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­jos na­riai iš įvai­rių ra­jo­no bend­ruo­me­nių rin­ko­si į sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros sky­rių pa­mi­nė­ti Tarp­tau­ti­nės neį­ga­lių­jų die­nos. Čia neį­ga­lie­ji su­lau­kė dau­gy­bės svei­ki­ni­mų ir šven­ti­nio kon­cer­to.

Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­jai yra sky­ru­si mik­roau­to­bu­są, ku­riuo nau­do­ja­si vi­so ra­jo­no neį­ga­lie­ji ir kas­die­niuo­se rei­ka­luo­se, ir šven­tė­se. Neį­ga­lių­jų drau­gi­jos va­do­vė Ele­na Ka­čins­kie­nė džiau­gė­si to­kia do­va­na, o tai, kad mik­roau­to­bu­sas neį­ga­lie­siems la­bai rei­ka­lin­gas ro­do fak­tas, kad nė­ra die­nos, kai ši trans­por­to prie­mo­nė sto­vė­tų be dar­bo.

Tarp­tau­ti­nei neį­ga­lių­jų die­nai skir­tą kon­cer­tą ve­dė kul­tū­ros cent­ro vy­riau­sia­sis re­ži­sie­rius Ze­no­nas Ges­tau­tas. Kon­cer­ta­vo kul­tū­ros cent­ro mo­te­rų vo­ka­li­nis an­samb­lis „Me­lo­di­ja“, vai­kų liau­diš­kų šo­kių stu­di­jos „Die­me­dė­lis“ šo­kė­jai.

Šven­ti­nę nuo­tai­ką kū­rė ma­gi­jos nu­me­rius at­li­ku­si kul­tū­ros cent­ro cir­ko gru­pės va­do­vė Ni­na Kund­ro­tie­nė. Šven­tės da­ly­vius links­mi­no ir sve­čiai – Še­du­vos kul­tū­ros ir ama­tų cent­ro hu­mo­ro gru­pė „Spran­dži­na“.

Zigmo RI­PINS­KIO nuo­tr.
Šo­ko ma­žie­ji "Die­me­dė­lio" šo­kė­jai.