Vardinė stipendija – Šiaulių universiteto magistrantei

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mo­te­rų LIONS klu­bo na­rės kas­me­ti­nę var­di­nę sti­pen­di­ją Ko­vo 11-osios iš­va­ka­rė­se įtei­kė Šiau­lių uni­ver­si­te­to ma­te­ma­ti­kos ma­gist­ran­tei Sa­man­tai Za­kai­tei.
Fi­lant­ro­pi­nę veik­lą vyk­dan­tis Šiau­lių mo­te­rų LIONS klu­bas dvy­lik­tus me­tus iš ei­lės Ko­vo 11-osios iš­va­ka­rė­se įtei­kė sti­pen­di­ją ge­riau­siai be­si­mo­kan­čiam Šiau­lių uni­ver­si­te­to stu­den­tui, tu­rin­čiam ne­ga­lią.

Šį­met Her­man­nus Hul­sin­ga var­do 1000 eu­rų sti­pen­di­ja įteik­ta ma­te­ma­ti­kos ma­gist­ran­tū­ros pir­mo kur­so stu­den­tei Sa­man­tai Za­kai­tei. Mer­gi­na bai­gu­si fi­nan­sų ma­te­ma­ti­kos ba­ka­lau­ro stu­di­jas, to­liau ži­nių se­mia­si ma­gist­ran­tū­ro­je.

Lai­ki­nai ei­nan­ti stu­di­jų pro­rek­to­riaus pa­rei­gas do­cen­tė Re­na­ta Bil­bo­kai­tė, dė­ko­da­ma klu­bui už skir­tą sti­pen­di­ją, kal­bė­jo: "Kad mo­te­rys tu­ri jaut­rią šir­dį, vi­si ži­no. Bet šios mo­te­rys su­pran­ta moks­lo ver­tę".

Klu­bo pre­zi­den­tė Jū­ra­tė So­bu­tie­nė, svei­kin­da­ma sti­pen­di­jos no­mi­nan­tę, paaiš­ki­no, kad sti­pen­di­ja pa­va­din­ta olan­do il­ga­lai­kio klu­bo rė­mė­jo ir fil­nant­ro­po Her­man­nus Hul­sin­ga var­du. Pir­muo­sius ke­le­tą me­tų jis fi­nan­suo­da­vo šią sti­pen­di­ją, ta­čiau jį pa­lau­žė sun­ki li­ga.

"Sim­bo­liš­ka, kad sti­pen­di­ją tei­kia­me prieš Ko­vo 11-ąją. Pras­min­ga yra pa­rem­ti jau­nus žmo­nes, ku­rie yra mū­sų atei­tis ir ga­li pri­si­dė­ti prie mū­sų vals­ty­bės gra­ži­ni­mo", – įteik­da­ma sti­li­zuo­tą sti­pen­di­jos če­kį kal­bė­jo klu­bo pre­zi­den­tė Jū­ra­tė So­bu­tie­nė.

No­mi­nan­tę sti­pen­di­jai gau­ti iš­ren­ka pa­ts uni­ver­si­te­tas, o tar­pi­nin­kau­ja tos pa­čios or­ga­ni­za­ci­jos na­rys uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Juo­zas Pab­rė­ža. Sa­man­ta Za­kai­tė bu­vo iš­rink­ta iš pen­kių pre­ten­den­čių. Su­dė­tin­gus tiks­liuo­sius moks­lus krem­tan­čios mer­gi­nos pa­žan­gu­mo vi­dur­kis – 9,25 ba­lo.

Pen­ke­rius me­tus dės­tan­ti Sa­man­tai pro­fe­so­rė Re­na­ta Ma­cai­tie­nė pa­brė­žė, kad ji yra ne­pap­ras­tai ga­bi mer­gi­na. Nors tu­ri ju­dė­ji­mo ne­ga­lią ir sė­di ve­ži­mė­ly­je, yra ku­pi­na gy­ve­ni­mo džiaugs­mo, drau­giš­ka. Pro­fe­so­rė pa­mi­nė­jo, kad Sa­man­ta tu­ri di­de­lę aist­rą – yra krep­ši­nio ir fut­bo­lo ger­bė­ja, ku­ria rak­tų pa­ka­bu­čius ir apy­ran­kes su spor­ti­ne sim­bo­li­ka.

"Kad Sa­man­ta yra pas mus – di­de­lė do­va­na mū­sų ma­te­ma­ti­kų bend­ruo­me­nei. Tai, kad mes da­li­na­mės ži­nio­mis, yra vie­nas da­ly­kas, o tai, kad ji mus mo­ko ti­kė­ji­mo ir pa­si­ti­kė­ji­mo yra ki­ta", – sa­kė R. Ma­cai­tie­nė.

Pak­ruo­jy­je gy­ve­nan­ti Sa­man­ta pa­tiks­li­no, kad jai ar­čiau šir­dies vis dėl­to yra krep­ši­nis. Vi­sa jos šei­ma va­ži­nė­ja į var­žy­bas, ku­rios vyks­ta tiek Šiau­liuo­se, tiek Kau­ne.

Sa­man­ta pa­tvir­ti­no, kad tiks­lie­ji moks­lai jai vi­sa­da bu­vo ar­čiau šir­dies, o ma­te­ma­ti­ką stu­di­juo­ti pa­ska­ti­no bu­vu­si kla­sės auk­lė­to­ja. Pa­si­rin­ko fi­nan­sų ma­te­ma­ti­kos ba­ka­lau­rą. Ka­dan­gi stu­di­jo­mis ne­nu­si­vy­lė, tę­sia jas ma­gist­ran­tū­ro­je, šį jos spren­di­mą pa­lai­kė ir tė­vai.

Uni­ver­si­te­to dės­ty­to­jai pa­brė­žė ne tik ma­gist­ran­tės sie­kį stu­di­juo­ti, bet ir jos tė­vų pa­si­ry­ži­mą ve­žio­ti mer­gi­ną iš Pak­ruo­jo į pa­skai­tas Šiau­lių uni­ver­si­te­te. Šį uni­ver­si­te­tą ji pa­si­rin­ko dėl dvie­jų prie­žas­čių – ge­ras są­ly­gas mo­ky­tis nuo­to­li­niu bū­du ir ne­di­de­lio at­stu­mo nuo na­mų.

Sa­man­ta kal­bė­jo, kad dėl sa­vo to­li­mes­nės atei­ties dar nė­ra ap­si­spren­du­si. Vie­nas iš svars­to­mų ga­li­my­bių – to­li­mes­nė moks­li­nė kar­je­ra.