Pagrindines taures pelnė akmeniškiai ir joniškiečiai

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Ko­man­di­nę tau­rę iš­ko­vo­jo ak­me­niš­kiai, tarp ku­rių Evi­ta Tes­lio­no­kie­nė bu­vo ge­riau­sia mo­te­rų gru­pė­je, o tarp vy­rų ant­ras bu­vo Al­ber­tas Va­lan­čius (de­ši­nė­je), tre­čias – Al­fon­sas Mar­ke­vi­čius (kai­rė­je).
Šeš­ta­die­nį Ža­ga­rės dva­ro rū­muo­se vy­ko pir­ma­sis dvie­jų ša­lių – Lie­tu­vos ir Lat­vi­jo­je – šach­ma­ti­nin­kų tur­ny­ras Sei­mo na­rio Liu­do Jo­nai­čio tau­rei lai­mė­ti. Ren­gi­nio pa­bai­go­je su­žais­tas ir ko­man­di­nis „blic“ tur­ny­ras.

Tur­ny­re žai­dė 19 at­sto­vų iš Ak­me­nės, Jo­niš­kio ir Duo­be­lės (Lat­vi­ja) ra­jo­nų. Jo­niš­kiui at­sto­va­vo ne­ma­žai ge­rų šach­ma­ti­nin­kų: Vin­cas Už­ku­ras, Li­nas Di­jo­kas, Al­gis Ga­siū­nas ir ki­ti. L. Di­jo­kas, ku­ris Lie­tu­vo­je iš Jo­niš­kio ra­jo­no rei­tin­guo­se yra pa­ki­lęs aukš­čiau­siai, tu­ri su­rin­kęs 2137 taš­kus. Jis pa­sa­ko­jo šach­ma­tais pra­dė­jęs žais­ti ga­na vė­lai – 14 me­tų. 1989 me­tais jis bu­vo ta­pęs Lie­tu­vos šach­ma­tų „žai­bo“ tur­ny­ro čem­pio­nu.

Po sep­ty­nių ra­tų su­skai­čia­vus re­zul­ta­tus paaiš­kė­jo, kad bū­tent Li­nas Di­jo­kas, su­rin­kęs sep­ty­nis taš­kus ir ge­ro­kai ap­len­kęs var­žo­vus, užė­mė pir­mą vie­tą. Ant­ras tarp vy­rų su 5,5 taš­ko bu­vo ak­me­niš­kis Al­ber­tas Va­lan­čius, tre­čias – taip pat Ak­me­nės ra­jo­no at­sto­vas Al­fon­sas Mar­ke­vi­čius (4,5 taš­ko). Tiek pat taš­kų su­rin­ko ir ge­riau­siai tarp mo­te­rų pa­si­ro­džiu­si Evi­ta Tes­lio­no­kie­nė iš Ak­me­nės ra­jo­no. Ant­ra li­ko Iman­ta Abu­la iš Do­be­lės su dviem taš­kais (iš vi­so bu­vo tik dvi mo­te­rys da­ly­vės).

Tur­ny­ro pa­bai­go­je tar­pu­sa­vy­je jė­gas iš­ban­dė ir vi­sų tri­jų ra­jo­nų ko­man­dos. Pir­mą vie­tą ir Sei­mo na­rio L.Jo­nai­čio tau­rę iš­si­ve­žė ak­me­niš­kiai, įvei­kę jo­niš­kie­čius, tre­ti li­ko kai­my­nai lat­viai.

Ap­do­va­no­tas ir vy­riau­sias tur­ny­ro da­ly­vis 81-erių me­tų Vin­cas Už­ku­ras bei jau­niau­sias žai­dė­jas de­šimt­me­tis Gy­tis Rim­džius. Jo se­ne­lis Sta­sys Rim­džius, tu­rin­tis jau­nų­jų šach­ma­ti­nin­kų bū­re­lį Jo­niš­kio Ma­to Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je, kur dir­ba sa­va­no­riš­kai, sa­kė, kad tai be­ne pir­ma­sis toks jo iš­ban­dy­mas. Ber­niu­kas yra žai­dęs tik su bend­raam­žiais šach­ma­ti­nin­kais. Drus­ki­nin­kuo­se vy­ku­sia­me moks­lei­vių čem­pio­na­te Gy­tis pa­sie­kė ke­lias per­ga­les.

Tur­ny­rą su­ren­gė Ža­ga­rės spor­to klu­bas „Žvel­gai­tis“, Jo­niš­kio šaš­kių ir šach­ma­tų klu­bas.