Rekordas – ilgiausia dviaukštė žmonių grandinė

Man­to Gri­mo nuo­tr.
Il­giau­sia dviaukš­tė žmo­nių gran­di­nė Lie­tu­vo­je su­for­muo­ta iš 101 žmo­gaus.
Ori­gi­na­liai įpras­min­tas Bal­ti­jos ke­lias Ga­tau­čiuo­se (Jo­niš­kio r.) – 101 žmo­gus su­for­ma­vo 51 met­ro il­gio dviaukš­tę žmo­nių gran­di­nę. Re­kor­das pa­siek­tas fes­ti­va­lio "Sau­lė­to­sios nak­tys" me­tu.

Pa­sak or­ga­ni­za­to­rių, net 90 iš 101 da­ly­vio tai da­rė pir­mą kar­tą. Trum­pam pa­si­mo­kę,da­ly­viai pir­miau­sia su­for­ma­vo ei­lę iš 51 žmo­gaus, at­si­spy­rę ant jų šlau­nų į "ant­rą aukš­tą" pa­ki­lo dar 50. Gran­di­nė iš­si­lai­kė sta­bi­li ma­žiau­siai 6 se­kun­des, da­ly­viai tuo me­tu ne­si­lai­kė už jo­kių pa­pil­do­mų ob­jek­tų.

Vy­riau­siam gran­di­nės da­ly­viui – 62-eji, jau­niau­siai – vos 5 su pu­se me­tų. Prie ak­ci­jos pri­si­jun­gė ir čia at­vy­kę už­sie­nie­čiai.