Įspūdingas laimikis – 19 kg šamas

As­me­ni­nė nuo­tr.
Rad­vi­liš­kie­tis žve­jys Aud­rius Ka­si­liaus­kas nu­šluos­tė no­sį sau pa­čiam, iš eže­ro "iš­lu­pęs" kol kas di­džiau­są sa­vo gy­ve­ni­mo ša­mą – ga­liū­nas svė­rė 19 ki­log­ra­mų.
Pir­ma­die­nis rad­vi­liš­kie­čiui Aud­riui Ka­si­liaus­kui bu­vo kaip nie­ka­da lai­min­gas – pri­sie­kęs žve­jys pa­ga­vo 19 ki­log­ra­mų sve­rian­tį ša­mą. Tai jau ne­be pir­mas re­kor­di­nis žve­jo lai­mi­kis.

38-us sa­vo žve­jy­bi­nius me­tus skai­čiuo­jan­tis A. Ka­si­liaus­kas to­kį "ga­lin­gą" ša­mą su­ga­vo pir­mą kar­tą.

Iš­vy­kęs į sa­vo mė­gia­mą žve­jy­bos vie­tą – Ari­mai­čių eže­rą – rad­vi­liš­kie­tis iš val­ties už­me­tė meš­ke­rę.

Nors žve­jai ne­mėgs­ta at­skleis­ti sėk­mę ne­šan­čių žve­jy­bos pa­slap­čių, vy­ras at­sklei­dė, kad jau­kas tą­dien bu­vo įpras­tas žve­jy­bi­nis gu­mi­nu­kas.

Žve­jui ne­rei­kė­jo il­gai lauk­ti – pa­ju­tęs, kaip įsi­tem­pė va­las, jis iš­kart su­pra­to, jog gu­mi­nu­ką pa­čiu­po rim­ta žu­vis.

Ko­va su ja už­tru­ko vi­są va­lan­dą, ta­čiau pa­tir­tas nuo­var­gis bu­vo to ver­tas. Ko­vai pa­si­bai­gus, į val­tį bu­vo įri­tin­tas di­džiu­lis "rąs­tas" – 19 ki­log­ra­mų sve­rian­tis ša­mas. Iš­ma­ta­vo ir žu­vies il­gį – 1,45 met­ro.

Jau grį­žęs su lai­mi­kiu na­mo, A. Ka­si­liaus­kas pri­si­pa­ži­no: sun­kiau­sia bu­vo ga­ly­nė­tis su bet ka­da nu­trūk­ti ga­lin­čia žu­vi­mi, o jau ją įri­tin­ti į val­tį aukš­taū­giui žve­jui se­kė­si leng­viau.

Da­bar pa­grin­di­nis žmo­nos Jū­ra­tės ir se­sers Vil­mos, ku­riai ir nu­ve­žė lai­mi­kį, rū­pes­tis bus su­gal­vo­ti, ką da­ry­ti su pa­gau­tuo­ju gi­gan­tu.

A. Ka­si­liaus­kui pa­va­sa­ri­nė žve­jy­ba tam­pa sėk­min­ga ne­be pir­mą kar­tą – prieš tre­jus me­tus iš val­ties ta­me pa­čia­me eže­re spi­nin­gą mė­tęs ir vėl­gi gu­mi­nu­ku žu­vis vi­lio­jęs vy­ras pa­ga­vo 12 ki­log­ra­mų svė­ru­sią 1,20 met­ro il­gio ly­de­ką.

Tą­kart su žu­vi­mi A. Ka­si­liaus­kas ga­ly­nė­jo­si tris­kart trum­piau – 20 mi­nu­čių ir pa­va­di­no ją Ari­mai­čių eže­ro "tė­vu". Kaip įvar­dys šį­kart pa­gau­tą­jį ša­mą?