Rekordinį želė sutalpino akvariume

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
De­ser­tą su­si­kau­pęs ma­tuo­ja di­zai­ne­ris Vi­lius Pu­ro­nas.
Penktadienį Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro (ŠPRC) Pre­ky­bos ir vers­lo sky­rius Drau­gų die­nos pro­ga sie­kė 20-ojo re­kor­do. Šį kar­tą ko­lek­ty­vas pa­ga­mi­no di­džiu­lį že­lė de­ser­tą: ak­va­riu­me su­sting­di­no 241,065 lit­ro (įskai­čiuo­jant pa­puo­ši­mus) įvai­rių sko­nių že­lė.

ŠPRC Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus ve­dė­ja Re­na­ta Ver­šins­kie­nė va­kar sve­čius pa­si­ti­ko su di­džiu­liu me­di­niu šaukš­tu.

Po Kur­šė­nų me­no mo­kyk­los mu­zi­kan­tų at­lik­tų kū­ri­nių lau­kė Drau­gų die­nos vi­nis – re­kor­di­nio že­lė de­ser­to pri­sta­ty­mas. "Ooo!" ir plo­ji­mai – to­kia bu­vo pir­mo­ji sve­čių ir bend­ruo­me­nės na­rių reak­ci­ja, kai, at­si­vė­rus du­rims, prieš akis pa­si­ro­dė di­džiu­lis in­das že­lė.

Ko­lek­ty­vas il­gai gal­vo­jo, kur ras­ti to­kį di­de­lį in­dą. Nusp­ren­dė: tiks ak­va­riu­mas!

Iš­ma­tuo­ti de­ser­tą bu­vo pa­kvies­ta ko­mi­si­ja: pir­mi­nin­kas Re­mi­gi­jus Ado­mai­tis, Šiau­lių ber­niu­kų ir jau­nuo­lių cho­ro "Da­gi­lė­lis" va­do­vas, di­zai­ne­ris Vi­lius Pu­ro­nas ir Vil­ma Ku­li­kaus­kie­nė, UAB "Vi­lo­na" di­rek­to­rė.

Ko­mi­si­jos dar­bas už­tru­ko, nes te­ko įskai­čiuo­ti ir ap­skai­čiuo­ti iš že­lė pa­ga­min­tus de­ser­to pa­puo­ši­mus.

Ga­liau­siai R. Ado­mai­tis pra­ne­šė: de­ser­to tū­ris be pa­puo­ši­mų – 240,874 lit­ro, su pa­puo­ši­mais – 241,065 lit­ro.

Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas juo­ka­vo, jog dar­bas bu­vo sun­kus, nes įpras­tai ma­tuo­ja "iš tri­jų ke­vir­ti­nių ar ke­tu­rių ket­vir­ti­nių".

Įvai­rias­luoks­nį že­lė pa­ga­mi­no pro­fe­si­jos mo­ky­to­jos Ing­ri­da Vaiš­no­rie­nė ir Gin­ta Mar­čen­kie­nė bei mo­ki­niai.

Re­kor­di­niam de­ser­tui rei­kė­jo 10 ki­log­ra­mų že­la­ti­nos, 40 lit­rų pie­no, 200 lit­rų įvai­rių sul­čių, 6 ki­log­ra­mų juo­dų­jų ser­ben­tų, 6 ki­log­ra­mų braš­kių, 6 ki­log­ra­mų cuk­raus, 200 gra­mų va­ni­li­nio cuk­raus ir daug vi­sos ga­mi­nu­sios ko­man­dos mei­lės.

Dvi­de­šim­tą­jį re­kor­dą ir ren­gi­nio da­ly­vius pa­lai­mi­no ku­ni­gas Sau­lius Pa­liū­nas, pa­kvie­tęs vi­sus su­si­kib­ti ran­ko­mis ir su­kal­bė­ti "Tė­ve mū­sų".

Di­dį­jį šaukš­tą R. Ver­šins­kie­nė įtei­kė ŠPRC di­rek­to­riui Sau­liui Dar­gu­žui: jam pa­ti­kė­ta pra­dė­ti di­džio­jo de­ser­to da­ly­bas. Kad pa­siek­tų de­ser­to vir­šų, di­rek­to­riui te­ko pa­si­lip­ti ant ko­pe­tė­lių.

Pir­mo­ji pa­ra­ga­vu­si ska­nės­to V. Ku­li­kaus­kie­nė pa­tvir­ti­no: "100 pro­cen­tų že­lė! De­ser­tas nuo­sta­bus, ska­nus!"

"O aš? Ar man duo­sit, ar ne­duo­sit? – juo­kė­si S. Dar­gu­žas, ne­nu­lip­da­mas nuo ko­pe­tė­lių.

Re­kor­di­nio de­ser­to ga­mi­ni­mas, įskai­čiuo­jant ban­dy­mus, tru­ko sa­vai­tę. Ga­lu­ti­nį va­rian­tą ko­man­da su­sting­dė per pa­rą.

Pro­fe­si­jos mo­ky­to­jai I. Vaiš­no­rie­nei bu­vo ne­ra­mu iki pat pir­mo­jo kąs­nio.

"Bi­jo­jo­me, kad ne­sus­tings, iš­gy­ve­no­me. No­rė­jo­me, kad že­lė bū­tų val­go­ma, ne kie­ta. Ir mums pa­vy­ko! Mo­kyk­lo­je tu­ri­me šo­ki­nį šal­dik­lį: po tru­pu­tį šal­dė­me, ne­šė­me, py­lė­me, for­ma­vo­me. Pas­kui šal­dė­me pra­da­rę lan­gus, o ry­te pa­puo­šė­me", – ga­my­bos pro­ce­są paaiš­ki­no I. Vaiš­no­rie­nė. Vi­si 17 vi­rė­jų gru­pės moks­lei­vių tu­rė­jo ką veik­ti.

I. Vaiš­no­rie­nė su­skai­čia­vo: že­lė su­da­ro gal net de­šimt sko­nių: juo­dų­jų ser­ben­tų, braš­kių, obuo­lių, įvai­rių sul­čių, pie­no. Re­kor­di­nis de­ser­tas tu­rė­tų sver­ti apie 260 ki­log­ra­mų.

"Da­bar jau ra­mu – žiū­riu, kaip de­da, ir ma­tau – ne ki­sie­lius! Šir­dis nu­ri­mo, džiau­giuo­si, kad vis­kas pa­vy­ko", – at­si­kvė­pė I. Vaiš­no­rie­nė.

Po de­gus­ta­ci­jos di­dy­sis že­lė de­ser­tas bu­vo iš­da­ly­tas ŠPRC Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus so­cia­li­niams par­tne­riams.

Mo­kyk­lo­je tu­ri­me šo­ki­nį šal­dik­lį: po tru­pu­tį šal­dė­me, ne­šė­me, py­lė­me, for­ma­vo­me. Pas­kui šal­dė­me pra­da­rę lan­gus, o ry­tą pa­puo­šė­me.