Šiauliuose bus siekiama naujo rekordo dviračiais

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Per­nai re­kor­do sie­kė 1 160 dvi­ra­ti­nin­kų. Šiau­lie­čių dvi­ra­ti­nin­kų ak­ci­ja – vie­nin­te­lė to­kia Lie­tu­vo­je.

Ge­gu­žės 23 die­ną, ket­vir­ta­die­nį, Šiau­liuo­se de­vin­tą kar­tą bus sie­kia­ma nau­jo re­kor­do – "Dau­giau­sia dvi­ra­čių ant sto­go". 2016-ai­siais pa­siek­tas re­kor­das – 1 305 dvi­ra­čiai, kol kas ne­pa­ge­rin­tas. Per­nai ant sto­go už­my­nė 1 160 da­ly­vių.

Dvi­ra­ti­nin­kai 19 va­lan­dą pa­ju­dės nuo mies­to Sa­vi­val­dy­bės ir drau­ge mins apie 7,3 ki­lo­met­ro gat­vė­mis, kur lie­pos 28 die­ną lenk­ty­niaus Šiau­lių plen­to dvi­ra­čių lenk­ty­nių da­ly­viai. Dvi­ra­ti­nin­kų ko­lo­ną ly­dės po­li­ci­jos eki­pa­žai.

Fi­ni­šas nu­ma­ty­tas apie 20 va­lan­dą ant pre­ky­bos ir pra­mo­gų cent­ro "Sau­lės mies­tas" sto­go. Čia ir paaiš­kės, ar šiau­lie­čiai, dvi­ra­ti­nin­kų mies­tas, pa­sie­kė nau­ją re­kor­dą.

Kiek­vie­nas, už­va­žia­vęs ant sto­go, gaus sa­vo nu­me­rį. Po fi­ni­šo vi­sų da­ly­vių nu­me­riai da­ly­vaus lo­te­ri­jo­je, jos pa­grin­di­nis pri­zas – dvi­ra­tis "Scott". Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai ap­do­va­nos ir se­niau­siu dvi­ra­čiu at­va­žia­vu­sį da­ly­vį.