Čempioniškos šaulių varžybos ir nauji rekordai

SC "Du­by­sa" nuo­tr.
Ores­tas Ple­ka­vi­čius ruo­šia­si čem­pio­niš­kam star­tui MKG gu­lint rung­ty­je.

Bir­že­lio 15–16 die­no­mis Ro­kiš­ky­je vy­ko Lie­tu­vos suau­gu­sių­jų ko­man­di­nės ir jau­ni­mo ko­man­di­nės ir as­me­ni­nės šau­dy­mo ma­žo ka­lib­ro gink­lais čem­pio­na­to var­žy­bos, ku­rio­se pui­kiai pa­si­ro­dė Šiau­lių spor­to cent­ro "Du­by­sa" auk­lė­ti­niai.

Mo­te­rų gru­pė­je MKG 3 pa­dė­tys (klū­pint, gu­lint, sto­vint) ko­man­di­nė­se var­žy­bo­se pir­mo­ji "Du­by­sos" ko­man­da iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą. Ag­nė Ur­bo­nai­tė su­rin­ko 554 taš­kus, Gab­rie­lė Lu­ka­ša­vi­čiū­tė – 543, o Va­le­ri­ja Du­šen­ko – 529 taš­kus.

Ant­ro­ji "Du­by­sos" ko­man­da li­ko šeš­ta. Kor­ne­li­ja Rač­kaus­kai­tė pel­nė 525, Ema Juš­ke­vi­čiū­tė – 511, Emi­li­ja Pau­laus­kai­tė – 495 taš­kus.

MKG gu­lint ko­man­di­nė­se var­žy­bo­se pir­mo­ji šiau­lie­čių ko­man­da iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą. A. Ur­bo­nai­tė pel­nė 592,4, G. Lu­ka­ša­vi­čiū­tė – 588,7, V. Du­šen­ko – 585,9 taš­ko.

Ant­ro­ji ko­man­da li­ko penk­ta (K. Rač­kaus­kai­tė – 569,6, E. Juš­ke­vi­čiū­tė – 568,9, E. Pau­laus­kai­tė – 558,9 taš­ko).

Klau­di­ja Vit­kaus­kai­tė as­me­ni­nė­se var­žy­bo­se su­rin­ko 573,6 taš­ko ir bu­vo še­šio­lik­ta.

Vy­rų gru­pė­je MKG 3 pa­dė­tys ko­man­di­nė­se var­žy­bo­se "Du­by­sos" pir­mo­ji ko­man­da pel­nė tre­čią­ją vie­tą. Ores­tas Ple­ka­vi­čius pel­nė 541, Al­gir­das Pet­niū­nas – 508, Ry­tis Kont­ri­mas – 525 taš­kus.

Ant­ro­ji "Du­by­sos" ko­man­da li­ko 10 vie­to­je. Ma­tas Me­di­šaus­kas su­rin­ko 518, Do­vy­das Juk­ne­vi­čius 479 – taš­kus.

MKG gu­lint var­žy­bo­se pir­mo­ji šiau­lie­čių ko­man­da iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą. O. Ple­ka­vi­čius pel­nė 609,4, R. Kont­ri­mas – 597,2, M. Me­di­šaus­kas – 582,4 taš­kus.

Ant­ro­ji ko­man­da li­ko de­šim­ta. D. Juk­ne­vi­čius pel­nė 564,3, A. Pet­niū­nas – 563,9 taš­ko.

Jau­ni­mo gru­pė­je tarp mer­gi­nų pir­mo­ji "Du­by­sos" ko­man­da MKG 3 pa­dė­tys rung­ty­je bu­vo pir­ma, ant­ro­ji ko­man­da – penk­ta. As­me­ni­nė­se var­žy­bo­se A. Ur­bo­nai­tė iš­ko­vo­jo ant­rą­ją vie­tą, G. Lu­ka­ša­vi­čiū­tė – ket­vir­tą­ją, V. Du­šen­ko pel­nė sep­tin­tą­ją vie­tą, K. Rač­kaus­kai­tė – de­vin­tą­ją, E. Juš­ke­vi­čiū­tė – de­šim­tą­ją, E. Pau­laus­kai­tė – pen­kio­lik­tą­ją vie­tą tarp 20 da­ly­vių.

MKG gu­lint pir­mo­ji šiau­lie­čių mer­gi­nų ko­man­da bu­vo ant­ra, ant­ro­ji ko­man­da – ket­vir­ta. As­me­ni­nė­se var­žy­bo­se A. Ur­bo­nai­tė bu­vo tre­čia, G. Lu­ka­ša­vi­čiū­tė – penk­ta, V. Du­šen­ko – sep­tin­ta, K. Rač­kaus­kai­tė – ke­tu­rio­lik­ta, E. Juš­ke­vi­čiū­tė – pen­kio­lik­ta, E. Pau­laus­kai­tė – try­lik­ta tarp 23 da­ly­vių.

Šiau­lie­čių vai­ki­nų pir­mo­ji ko­man­da MKG 3 pa­dė­tys var­žy­bo­se bu­vo ant­ri. As­me­ni­nė­se var­žy­bo­se O. Ple­ka­vi­čius pel­nė ket­vir­tą­ją, R. Kont­ri­mas – šeš­tą­ją, M. Me­di­šaus­kas – de­vin­tą­ją, D. Juk­ne­vi­čius – sep­ty­nio­lik­tą vie­tą tarp 24 da­ly­vių.

MKG gu­lint as­me­ni­nė­se var­žy­bo­se O. Ple­ka­vi­čius bu­vo pir­mas, R. Kont­ri­mas – penk­tas, M. Me­di­šaus­kas – de­vin­tas, D. Juk­ne­vi­čius – sep­ty­nio­lik­tas tarp 26 da­ly­vių.

Šau­lių tre­ne­ris Man­tas Ba­kas sa­ko, kad tai bu­vo ge­riau­sias šiau­lie­čių pa­si­ro­dy­mas Šiau­lių šau­dy­mo is­to­ri­jo­je – 8 ko­man­di­niai ap­do­va­no­ji­mai, ir 3 as­me­ni­niai, trys re­kor­di­niai re­zul­ta­tai.

"Pui­ku, kad jau­ni­mo am­žiaus šiau­lie­čiai ne tik su­da­ro kon­ku­ren­cin­gas są­ly­gas ki­tų mies­tų šau­liams, bet ir su­ge­ba tap­ti nu­ga­lė­to­jais bei iš­ko­vo­ti pri­zi­nes vie­tas tarp suau­gu­sių­jų. Sun­kus, bet me­da­lių der­lin­gas šiau­lie­čių se­zo­nas tik dar kar­tą pa­ro­do, ką reiš­kia va­lia, už­si­spy­ri­mas ir svar­biau­sia – di­de­lis no­ras. No­ras nu­ga­lė­ti ne prie­ši­nin­kus, o pa­tį sa­ve. Tik ta­da tam­pa­ma čem­pio­nais, nu­ga­lint daug ge­riau pa­si­ruo­šu­sias ko­man­das, tu­rin­čias nau­jų gink­lų, dau­giau šo­vi­nių, ge­ras ap­ran­gas ir var­žy­bų fi­nan­sa­vi­mą. O mes dar kar­tą įro­dė­me, kad ga­li­ma lai­mė­ti ir su prieš 30 me­tų pa­ga­min­tais gink­lais (tik ne­ži­no­me, ar il­gai). Ga­li­me tik pa­sva­jo­ti, ko­kie re­zul­ta­tai bū­tų su nau­jais", – kal­bė­jo šiau­lie­čių tre­ne­ris.

SC "Du­by­sa" nuo­tr.
Šiau­lių mies­to šau­lės šau­do gu­lo­mis ma­žo ka­lib­ro gink­lais.
SC "Du­by­sa" nuo­tr.
SC "Du­by­sa" šau­liai Lie­tu­vos suau­gu­sių­jų ir jau­ni­mo čem­pio­nai šau­dant gu­lo­mis.
SC "Du­by­sa" nuo­tr.
SC "Du­by­sa" šau­lės – Lie­tu­vos jau­ni­mo čem­pio­nės šau­dant gu­lo­mis.