Sausis buvo rekordiškai šiltas

Lo­re­tos KLIC­NER nuo­tr.
Sau­sio pa­bai­go­je pra­žy­do snie­guo­lės.
Lie­tu­vos hid­ro­me­teo­ro­lo­gi­jos tar­ny­ba in­for­muo­ja, jog 2020 metų sau­sio mė­nuo Lie­tu­vo­je bu­vo šil­čiau­sias per vi­są me­teo­ro­lo­gi­nių ste­bė­ji­mų lai­ko­tar­pį.

Vi­du­ti­nė sau­sio mė­ne­sio oro tem­pe­ra­tū­ra Lie­tu­vo­je bu­vo 2,8 °C, tai yra net 6 °C dau­giau nei vi­du­ti­nė šio mė­ne­sio (1981–2010 m. vi­dur­kis) oro tem­pe­ra­tū­ra.

"Iki šiol šil­čiau­sias sau­sis Lie­tu­vo­je bu­vo 1989 me­tais, kai vi­du­ti­nė mė­ne­sio oro tem­pe­ra­tū­ra bu­vo 1,9 °C. Šal­čiau­sias sau­sis Lie­tu­vo­je bu­vo 1987 me­tais, kai vi­du­ti­nė mė­ne­sio oro tem­pe­ra­tū­ra bu­vo -15,1 °C.", – sa­ko Lie­tu­vos hid­ro­me­teo­ro­lo­gi­jos tar­ny­bos kli­ma­to­lo­gas Do­na­tas Va­liu­kas.

Vil­niu­je sau­sio mė­nuo bu­vo pa­ts šil­čiau­sias nuo pat me­teo­ro­lo­gi­nių ste­bė­ji­mų pra­džios – 1778 m. ( per vi­są be­veik 250 me­tų lai­ko­tar­pį!) vi­du­ti­nė mė­ne­sio oro tem­pe­ra­tū­ra bu­vo 1,7 °C.

Pa­sak D. Va­liu­ko, dar vie­nas šių me­tų sau­sio iš­skir­ti­nu­mas, kad tai pir­mas at­ve­jis, kai vi­są mė­ne­sį Lie­tu­vo­je ne­bu­vo nė vie­nos die­nos su snie­go dan­ga.

Vyks­tant glo­ba­liai kli­ma­to kai­tai, sau­sio mė­ne­sio oro tem­pe­ra­tū­ra Lie­tu­vo­je nuo 1961 me­tų iki da­bar pa­ki­lo net 2,9 °C.

 

Susijusios naujienos