Prisikėlimo aikštėje – Auksinė mergaitė

Kris­ti­nos STE­PO­NA­VI­ČIŪ­TĖS nuo­tr.
Na­mų są­ly­go­mis su­kur­tas Auk­si­nės mer­gai­tės "ma­ke­tas".

PRO ME­RO LAN­GĄ

Šiau­liuo­se be re­zul­ta­tų pa­si­bai­gus pa­mink­lo Tau­tos lais­vei kon­kur­sui skulp­to­rių idė­jų sto­ką pir­ma­sis įver­ti­no mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas, vie­šai pa­siū­lęs sa­vo pa­mink­lo va­rian­tą – trib­riau­nis obe­lis­kas: "Vie­no­je sie­no­je 1918-02-16 Ak­tas. Ki­to­je 1949-02-16 Dek­la­ra­ci­ja. Tre­čio­je 1990-03-11 Ak­tas".

Sa­vo pa­siū­ly­mus tei­kia ir mies­tie­čiai – vie­ni šmaikš­čius, ki­ti at­sa­kin­gus. O štai vi­suo­me­ni­nė­mis ak­ci­jo­mis mies­te ži­no­mas Jo­nas Mi­le­ris kar­tu su sū­nu­mi Pau­liu­mi ir bro­liu Va­len­ti­nu siū­lo ant po­sta­men­to Pri­si­kė­li­mo aikš­tės skve­re­ly­je prie­šais me­ro lan­gus pa­sta­ty­ti Auk­si­nę mer­gai­tę.

"Tu­ri­me Auk­si­nį ber­niu­ką, da­bar tu­rė­tu­me Auk­si­nę mer­gai­tę, iš­ky­lan­čią iš gė­lės žie­do ir ran­ko­se lai­kan­čią sau­lę. Bū­tų ly­gios ga­li­my­bės", – ko­men­ta­vo J. Mi­le­ris.

Jis su ar­ti­mai­siais ne­pa­tin­gė­jo pa­da­ry­ti ir pa­mink­lo "ma­ke­tą". Jau­ną mer­gi­ną nu­purš­kė bron­zi­niais da­žais ir ją įkur­di­no imp­ro­vi­zuo­ta­me tul­pės žie­de. Be­je, J. Mi­le­ris ak­cen­ta­vo, kad po­sta­men­tas tu­rė­tų bū­ti aukš­tes­nis, ta­čiau na­mų są­ly­go­mis jį pa­da­ry­ti di­des­nį ne­bu­vo įma­no­ma.

Ki­tą va­rian­tą su nu­bron­zuo­ta lė­le pa­da­rė pa­ts V. Mi­le­ris.

Šiau­lie­tis aiš­ki­no, kad Auk­si­nė mer­gai­tė įpras­min­tų per­ga­lę Sau­lės mū­šy­je, su ku­riuo sie­ja­ma mies­to pra­džia. Jis pa­ti­ki­no idė­ją ap­ta­ręs su "ko­kiu 50 šiau­lie­čių", ir vi­si jai pri­ta­rę.

 

Ką sta­ty­ti ant po­sta­men­to?

Gal ir jūs tu­ri­te sa­vo idė­ją? Pa­si­da­ly­ki­te, iš­spaus­din­si­me.

 

Kris­ti­nos STE­PO­NA­VI­ČIŪ­TĖS nuo­tr.
Ki­tas tos pa­čios idė­jos – Auk­si­nės mer­gai­tės – va­rian­tas.