Prisikėlimo aikštėje – Auksinė mergaitė

Kris­ti­nos STE­PO­NA­VI­ČIŪ­TĖS nuo­tr.
Na­mų są­ly­go­mis su­kur­tas Auk­si­nės mer­gai­tės "ma­ke­tas".

PRO ME­RO LAN­GĄ

Šiau­liuo­se be re­zul­ta­tų pa­si­bai­gus pa­mink­lo Tau­tos lais­vei kon­kur­sui skulp­to­rių idė­jų sto­ką pir­ma­sis įver­ti­no mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas, vie­šai pa­siū­lęs sa­vo pa­mink­lo va­rian­tą – trib­riau­nis obe­lis­kas: "Vie­no­je sie­no­je 1918-02-16 Ak­tas. Ki­to­je 1949-02-16 Dek­la­ra­ci­ja. Tre­čio­je 1990-03-11 Ak­tas".

Sa­vo pa­siū­ly­mus tei­kia ir mies­tie­čiai – vie­ni šmaikš­čius, ki­ti at­sa­kin­gus. O štai vi­suo­me­ni­nė­mis ak­ci­jo­mis mies­te ži­no­mas Jo­nas Mi­le­ris kar­tu su sū­nu­mi Pau­liu­mi ir bro­liu Va­len­ti­nu siū­lo ant po­sta­men­to Pri­si­kė­li­mo aikš­tės skve­re­ly­je prie­šais me­ro lan­gus pa­sta­ty­ti Auk­si­nę mer­gai­tę.

"Tu­ri­me Auk­si­nį ber­niu­ką, da­bar tu­rė­tu­me Auk­si­nę mer­gai­tę, iš­ky­lan­čią iš gė­lės žie­do ir ran­ko­se lai­kan­čią sau­lę. Bū­tų ly­gios ga­li­my­bės", – ko­men­ta­vo J. Mi­le­ris.

Jis su ar­ti­mai­siais ne­pa­tin­gė­jo pa­da­ry­ti ir pa­mink­lo "ma­ke­tą". Jau­ną mer­gi­ną nu­purš­kė bron­zi­niais da­žais ir ją įkur­di­no imp­ro­vi­zuo­ta­me tul­pės žie­de. Be­je, J. Mi­le­ris ak­cen­ta­vo, kad po­sta­men­tas tu­rė­tų bū­ti aukš­tes­nis, ta­čiau na­mų są­ly­go­mis jį pa­da­ry­ti di­des­nį ne­bu­vo įma­no­ma.

Ki­tą va­rian­tą su nu­bron­zuo­ta lė­le pa­da­rė pa­ts V. Mi­le­ris.

Šiau­lie­tis aiš­ki­no, kad Auk­si­nė mer­gai­tė įpras­min­tų per­ga­lę Sau­lės mū­šy­je, su ku­riuo sie­ja­ma mies­to pra­džia. Jis pa­ti­ki­no idė­ją ap­ta­ręs su "ko­kiu 50 šiau­lie­čių", ir vi­si jai pri­ta­rę.

 

Ką sta­ty­ti ant po­sta­men­to?

Gal ir jūs tu­ri­te sa­vo idė­ją? Pa­si­da­ly­ki­te, iš­spaus­din­si­me.

 

Kris­ti­nos STE­PO­NA­VI­ČIŪ­TĖS nuo­tr.
Ki­tas tos pa­čios idė­jos – Auk­si­nės mer­gai­tės – va­rian­tas.

Komentarai

Ogogo    Pir, 2019-06-24 / 23:47
O tai kaip ten su Janutienės paminklų? Mėšlą mežia beržinis sako. Šiauliams praverstų
Paminklas turi būti "Nežinomam emigrantui"    Ant, 2019-06-25 / 16:11
Paminklas turi būti "Nežinomam emigrantui" : skausmingas jaunos lietuvių šeimos išsiskyrimas oro uoste. Pavaizduota apsiašarojusi motina su vaikeliu, išlydinti vyrą su lagaminu uždarbiauti į užsienį. Per šventes papuošiama ES vėliava...
Liucijus    Tre, 2019-06-26 / 13:11
Niekada Jonas Mileris nepasižymėjo protu ir mąstymu, jis labai tiktu į Seimą, į porą Petrui Gražuliui.
XXL    Ant, 2019-07-02 / 12:00
Nereikia jokio paminklo.Kažkaip su tais paminklais Šiauliai neapsisprendžia- tai skardinių lapių, krepšininkų pristato, tai verkiantis vaikas.Jei nėra vieningos vedančios įdėjos, tai nereikia jokio paminklo.Gal pradėkit lėšas taupyti kitiems dalykams.
gintas    Pir, 2019-07-08 / 10:58
Turėtu būti klasikinis paminklas Šiaulių įkūrėjui, Kažkodėl sugebam gražius paminklus pastatyt kitataučiams (Frenkeliuj) o saviems padarom kažkokį kičą, kurį supranta "apspangęs menininkas" o ne eilinis runkelis.
Kas gali paneigt    Tre, 2019-07-17 / 05:46
O jei Granitinis Jezaus Kristaus statula o ant raudu sienos 10 dievo isakymu kaip vertybe musu visu gyvenimui!Lietuviu Rusu Lenku Estu Latviu vokiečiu anglu prancuzu kalba.Kur priesaika priimdami merai ir kiti valdžios ir netik žmones prisiektu ju laikytis nes 10 dievo isakymu yra vertybe laisvei tik ju laikydamiesi mes busim laisvi
Vantuzas    Pen, 2019-09-06 / 22:32
A kur miestietis? Kodel nera? Milicininkas turi buti čia....kaip mera cholujas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.