Parodoje – fotodialogas "Dubliai"

Ed­var­do TA­MO­ŠIŪ­NO nuo­tr.
Šiau­lių Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­jaus Ga­le­ri­jo­je pri­sta­ty­tas Gin­tau­to Tri­ma­ko ir Vy­tau­to Raz­mos fo­to­dia­lo­gas "Dub­liai".
Šiau­lių Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­jaus Ga­le­ri­jo­je pri­sta­ty­tas Gin­tau­to Tri­ma­ko ir Vy­tau­to Raz­mos pro­jek­tas – fo­to­dia­lo­gas "Dub­liai".

"Dub­liai" – 2009 me­tų spa­lį pra­si­dė­jęs ir 15 mė­ne­sių vy­kęs fo­to­po­kal­bis.

G. Tri­ma­kas už­duo­da­vo "klau­si­mą" 4×5 co­lio pin­ho­le ka­me­ra, o ją su­konst­ra­vęs V. Raz­ma iš kar­to į jį "at­sa­ky­da­vo" – taip at­si­ra­do dvie­jų au­to­rių dip­ti­kai.

Pa­ro­dos eks­po­zi­ci­jo­je jie su­mon­tuo­ti į ne­nut­rūks­ta­mą vaiz­di­nį fo­to­pa­sa­ko­ji­mą.