P. Višinskio aikštėje – statybų aikštelė

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
P. Vi­šins­kio aikš­tė­je jau ap­tver­ta ir įreng­ta sta­ty­bų aikš­te­lė.
Il­gai ati­dė­lio­ta Šiau­lių Vil­niaus gat­vės pės­čių­jų bul­va­ro ir am­fi­teat­ro re­konst­ruk­ci­ja tu­rė­tų pra­si­dė­ti po rug­sė­jo 5–7 die­no­mis įvyk­sian­čios šven­tės "Šiau­lių die­nos 2019". Re­konst­ruk­ci­jos dar­bus at­liks vil­nie­čių įmo­nė "In­fes". Ran­go­vai jau ap­tvė­rė P. Vi­šins­kio aikš­tę, šo­nuo­se pa­lik­da­mi siau­rus praė­ji­mus ir įkū­rė sta­ty­bos aikš­te­lę.

Sa­vi­val­dy­bės Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir pa­vel­do­sau­gos sky­riaus pa­ta­rė­ja ir vy­riau­sio­ji ar­chi­tek­tė Iri­na Ving­rie­nė paaiš­ki­no, kad įmo­nės at­sto­vų ir bul­va­ro ka­vi­nių sa­vi­nin­kų su­si­ti­ki­mo me­tu bu­vo su­si­tar­ta, kad iki mies­to šven­tės sta­ty­bos dar­bai ne­pra­si­dės, o po šven­tės bus išar­dy­tos lau­ko ka­vi­nės. I. Ving­rie­nė sa­kė, kad kol kas Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė nein­for­ma­vo, ka­da tiks­liai pra­dės re­konst­ruk­ci­jos dar­bus.

UAB "In­fes" lai­mė­jo ant­rą kar­tą Sa­vi­val­dy­bės skelb­tą ran­gos kon­kur­są, ku­ria­me bu­vo vie­nin­te­lė da­ly­vė.

Re­konst­ruk­ci­jos dar­bams Sa­vi­val­dy­bė iš pra­džių bu­vo nu­sta­čiu­si kai­nos "lu­bas" – 4,4 mi­li­jo­no eu­rų. Po ne­sėk­me pa­si­bai­gu­sio pir­mo­jo kon­kur­so, "lu­bos" bu­vo kils­te­lė­tos. Bul­va­rą ir am­fi­teat­rą ran­go­vas at­nau­jins už maž­daug 6 mi­li­jo­nus eu­rų. Nors di­džią­ją da­lį pro­jek­to fi­nan­suo­ja Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­niai fon­dai, pro­jek­tui pa­bran­gus Sa­vi­val­dy­bei teks su­ras­ti dar pa­pil­do­mus be­veik 1,6 mi­li­jo­no eu­rų.

Vie­šo­je erd­vė­je bu­vo gir­di­mi gra­si­ni­mai pro­jek­tą stab­dy­ti – dėl ne­va ne­vy­ku­sio tech­ni­nio pro­jek­to, be to, mies­tie­čiai, gam­to­sau­gi­nin­kai sie­kia stab­dy­ti dar­bus dėl ker­ta­mų me­džių, kreip­ta­si į fi­nan­sų mi­nist­rą Vi­lių Ša­po­ką stab­dy­ti fi­nan­sa­vi­mą pro­jek­tui, kol ne­bus su­tar­ta su mies­to bend­ruo­me­ne dėl me­džių li­ki­mo. Ta­čiau kol kas nė­ra tei­si­nių ar eko­no­mi­nių spren­di­mų su­stab­dy­ti bul­va­ro da­lies re­konst­ruk­ci­ją

Komentarai

miestietis    Pen, 2019-08-30 / 09:00
Nesuprantu- ko miega vietiniai visažiniai neodendrologai beigi neoarboristikai, juk tai likę paskutiniai šansai dar save parodyti ir realizuoti savo užmačias, o dar geriau prie Seimo pasistatyti palapinę ir paskelbti bado akciją, tikslu Šiauliuose nevyktu būtini darbai.
Siaulietis    Pen, 2019-08-30 / 09:45

In reply to by miestietis

Pritariu Jums pilnumoj . Kai kuriems ale medziu myletojams pritruksta karts nuo karto demesio . Ir tada jie jau iseina i viesuma su ivairiais lozungais : neleisim , stabdysim , uzdrausim , badausim ... Jiems nereikia , kad miestas grazetu , taptu erdvus , jaukus ir siuolaikiskas . Jiems reikia demesio , jiems reikia dejuoti ... Kodel jie miesto parkais visiskai nesidomi , netvarko ju ? O jau juk tokiais medziu ir gamtos myletojais dedasi . Sustabde Kastonu alejos rekonstrukcija . Tai kodel jie nesirupina tais kastonais ? Parekavo ir nuleke i kita gatve parekaut ... Tai jeigu jus deklaruojat , kad rupinates medziais , tai ir irodykit darbais o ne tusciu parekavimu .
Staselė    Pen, 2019-08-30 / 13:01

In reply to by miestietis

Koks neinformuotumas! Tai, miestieti, dar nesulaukei žinios iš "Vilniaus kontorų" ? Ir ES Direktoratas da nepaskambyjo...Va, matote, ponai skaitytojai, kaip blogai, kai miestietis Nr. 1 po smėliu užsikasa. 😂
šiauliečiui    Pen, 2019-08-30 / 13:23
Kalbate kaip tikras neišmanėlis. Manau nesudėtinga žinoti, kad miesto erdvėmis turi rūpintis savivaldybė, nes ji valdo miesto biudžetą, kurį sunešame mes, mokesčių mokėtojai. Jei medžių mylėtojus atleistų nuo mokesčių, manau jie mielai užsiimtų medžių priežiūra. Ir dar- blogai informuotas esate pone- jau kokie 5 metai visuomenininkai pavasarį ir rudenį grėbia parke lapus ( deja, jūsų ten nemačiau, tik prie kompo virkaujat), o savivaldybė net nesugeba jų laiku išvežti.
Artas    Pen, 2019-08-30 / 20:01

In reply to by šiauliečiui

Tai jei savivaldybė rūpinasi miesto erdvėmis tai ir leiskit jiems rūpintis tiek medžių kirtimu tiek atsodinimu , o ne virkaukit nupuvusį medį lipnia juostą apjuosę .
Vantuzas    Pen, 2019-08-30 / 14:12
"I. Ving­rie­nė sa­kė, kad kol kas Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė nein­for­ma­vo, ka­da tiks­liai pra­dės re­konst­ruk­ci­jos dar­bus." A stybos grafikas yra? Nera? Tada basdakas pas "miestietis". Nemuokšai.
miestietis    Šeš, 2019-08-31 / 09:00
Aš dar kartą kviečiu, ką čia kviečiu, greičiau šaukiu, miesto stabdžius išnaudoti paskutinį šansą, ir visi susibūrę apie kaką ir algimantus, gražia vorele patraukti Vilniun, prie Seimo, čia subudavoti palapinę ir per kokią savaitę apskelbti visam pasauliui, kad Šiauliuose norime gyventi kaip aborigenai.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.