Nakvynės namams siūlomas pramoninis rajonas

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Gy­ven­to­jai siū­lo Lai­ki­no­jo ap­gy­ven­di­ni­mo na­mus per­kel­ti į Iš­ra­dė­jų gat­vė­je 15 esan­čias pa­tal­pas. Da­bar da­lis pa­sta­to ne­nau­do­ja­ma, da­ly­je įsi­kū­ru­sios ke­lios įmo­nės.
Ne­rims­tant aist­roms dėl Šiau­lių Lai­ki­no­jo ap­gy­ven­di­ni­mo tar­ny­bos per­kė­li­mo į Tie­sos gat­vę ša­lia "Ra­sos" pro­gim­na­zi­jos, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja vėl dai­ro­si ki­tų pa­tal­pų. Dar šį mė­ne­sį pla­nuo­ja­ma skelb­ti pa­tal­pų nuo­mos ar­ba įsi­gi­ji­mo kon­kur­są.

Pa­sak Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus An­ta­no Bar­tu­lio, iš Lie­po­rių bend­ruo­me­nės na­rių nu­skam­bė­jo pa­siū­ly­mas per­kel­ti Lai­ki­no­jo ap­gy­ven­di­ni­mo tar­ny­bą į Iš­ra­dė­jų gat­vė­je 15 esan­čias pa­tal­pas. Ke­tu­rių aukš­tų bu­vu­sia­me Šiau­lių me­lio­ra­ci­jos val­dy­bos ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te da­bar pir­muo­siuo­se dvie­juo­se aukš­tuo­se įsi­kū­ru­sios trys ne­di­de­lės įmo­nės, du vir­šu­ti­niai aukš­tai – ne­nau­do­ja­mi.

Pa­sak A. Bar­tu­lio, šia­me pa­sta­te yra pa­kan­ka­mai vie­tos ir ja­me ga­li­ma bū­tų įkur­din­ti vi­są tar­ny­bą, ne­rei­kė­tų iš­skirs­ty­ti lai­ki­no­jo ap­gy­ven­di­ni­mo ir nak­vy­nės pa­slau­gų. Be to, ne­tu­rė­tų kil­ti įtam­pos ir tarp gy­ven­to­jų, nes tai – pra­mo­ni­nis ra­jo­nas, iki ar­ti­miau­sių gy­ve­na­mų­jų na­mų – apie ki­lo­met­ras. Tie­sa, čia įsi­kū­ru­sioms įmo­nėms grei­čiau­siai tek­tų ieš­ko­ti ki­tų pa­tal­pų.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius sa­ko, kad kol kas tai tik svars­ty­mai. Lau­kia­ma ir ki­tų pa­siū­ly­mų iš gy­ven­to­jų, vers­li­nin­kų ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to sa­vi­nin­kų. Šį mė­ne­sį pla­nuo­ja­ma skelb­ti pa­tal­pų nuo­mos ar­ba įsi­gi­ji­mo kon­kur­są.

Lie­pos pra­džio­je Šiau­lių mies­to ta­ry­ba pri­ta­rė spren­di­mui Lai­ki­no­jo ap­gy­ven­di­ni­mo na­mus (120 vie­tų) per­kel­ti iš Pak­ruo­jo gat­vės į Tie­sos gat­vę, nors gy­ven­to­jai tam ir prie­ši­no­si: 900 as­me­nų pa­si­ra­šė pe­ti­ci­ją, su pla­ka­tais pro­tes­ta­vo Ta­ry­bos po­sė­džio me­tu.

Pa­sak A. Bar­tu­lio, jei­gu bū­tų su­ras­tos ki­tos pa­tal­pos Lai­ki­no­jo ap­gy­ven­di­ni­mo tar­ny­bai, Ta­ry­bos spren­di­mas bū­tų at­šauk­tas.

Nak­vy­nės na­mams (40 vie­tų) ieš­ko­ta ki­tos vie­tos. Nu­si­žiū­rė­tas UAB "Bus­tu­ras" te­ri­to­ri­jo­je esan­tis pa­sta­tas, bu­vu­sios dirb­tu­vės.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius sa­ko, jog ge­riau­sia bū­tų su­ras­ti to­kias pa­tal­pas, ku­rio­se ga­li­ma bū­tų teik­ti ir lai­ki­no­jo ap­gy­ven­di­ni­mo, ir nak­vy­nės pa­slau­gas, kaip da­bar yra Pak­ruo­jo gat­vė­je 41.

Iš šių pa­tal­pų Lai­ki­no­jo ap­gy­ven­di­ni­mo tar­ny­ba tu­ri iš­si­kel­ti iki 2021 me­tų ir už­leis­ti vie­tą ka­riš­kiams.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­tal­pų Lai­ki­no­jo ap­gy­ven­di­ni­mo tar­ny­bai ieš­ko nuo šių me­tų pa­va­sa­rio ir kol kas ne­sėk­min­gai. Ge­gu­žę ki­lo pa­si­pik­ti­ni­mo ban­ga, kai tar­ny­bą su­gal­vo­ta per­kel­ti į bu­vu­sį stu­den­tų bend­ra­bu­tį Du­bi­jos gat­vė­je, tie­siog gy­ven­to­jams virš gal­vų – į 4–5 aukš­tus.

Bir­že­lį nu­si­žiū­rė­tos pa­tal­pos Tie­sos gat­vė­je (bu­vu­si pra­di­nė mo­kyk­la) be­veik prie pat "Ra­sos" pro­gim­na­zi­jos, gy­ve­na­mų­jų na­mų kvar­ta­le. Ta­čiau vie­tos bend­ruo­me­nė to­kios kai­my­nys­tės taip pat ne­no­ri.

Komentarai

Zoja    Ant, 2019-08-13 / 10:21
Sprendimas yra priimtas, Nakvynės namus perkelti į Tiesos gatvę ir taškas. Ko dabar dar drebinate kinkas, ponai, nejaugi Tarybos nutarimas yra niekinis ?
Virgis    Ant, 2019-08-13 / 11:41
Lieporiu gyventojai patys issirinko taryba ir ji atstovauja ju interesus ir nedarykite cia cirku niekas cia nepriestarauja jokiems interesams, cia bus nakvynes namai, o ne atomine elektrine. jeigu taryba nusileis lieporieciams, tai jie bus skystablauzdziai ir ta pasaka tesis bus begalo.
Buldozeris    Ant, 2019-08-13 / 12:12
Galų gale siekiama rasti protingą ir optimalų visiems sprendimą. Iš pradžių reikėjo ieškoti patalpų tokioje vietoje, o ne prie mokyklos, darželių ir gyvenamų namų, žinant, kad nei viena bendruomenė su tuo nesutiks ( ką rodo rezonansiniai Žiežmarių bei Biržų atvejai ). Tikimės savivaldybės racionalumo ir taupumo (nebelaidyti pinigų teisminiams procesams )
Zoja - Eglei Ruzgienei    Ant, 2019-08-13 / 12:21
Vaikštau vaikštau, ponia Egle ir vaikų turiu, anūkų dar ne, per anksti. Ir Nakvynės namų gyventojai vaikšto kasdien tarp mūsų visų ir nieko blogo nepadaro mums, mūsų vaikams ir jūsų anūkams... Ir neduok Dieve, kad jūs pati neatsidurtumėte tuose namuose, kurių taip "bijote". Nustokite kelti isterijas.
Eglė    Tre, 2019-08-14 / 11:11

In reply to by Zoja - Eglei Ruzgienei

Vadinasi ponia Zoja jūs esate suinteresuotas asmuo kuriam tai naudinga. Nes sprendimas buvo priimtas: SLAPTAME POSĖDYJE APIE KURĮ LIEPORIŲ GYVENTOJAI NEBUVO INFORMUOTI.
Virgis    Ant, 2019-08-13 / 12:28
Prie rezonansiniu Birzu ir Ziezmariu isteriku dar prisidejo ir Lieporiu gyventojai. Reikia iskviesti kokia nors respublikne televizija ir parodyti musu zmoniu bukuma, savanaudiskuma, lai pamato visa Lietuva.
Labai gaila,    Ant, 2019-08-13 / 12:46
kad iš to skandalo, kai kurie politikai sau darosi reklamą kaip gyventojų gelbėtojai, tik neaišku nuo ko juos gelbėja, turiu galvoj M.Veličką, gėda.
Dana     Ant, 2019-08-13 / 13:14

In reply to by Labai gaila,

Jei ne tarybos narys Velička, šitas klausimas ir būtų nugulęs į stalčių ir į užmarštį. Visos bendruomenės vardu jam nuoširdžiai dėkojame.
Dana     Ant, 2019-08-13 / 13:48

In reply to by Ona

Aš esu tos bendruomenės narė, kuri nori gyventi saugioje kaimynystėje, saugiai leisti vaikus į mokyklą ir saugiai jų sulaukti grįžtant. Jūs ponia Ona, turbūt esate tos kitos bendruomenės dalis, kuriai nėra skirtumo kas vyksta po mūsų visų langais.
Nu nu    Ant, 2019-08-13 / 16:48

In reply to by Labai gaila,

Tai kad Veličkos tame tarpe nėra. Ir nereikia čia apkalbinėti Tarybos narį be jokio pagrindo. Ar Jums ant mozolio jis užmynė,kad vis jį kišate kur reikia ir nereikia. Mūsų tarpe jokių politikų nėra.
Ona     Ant, 2019-08-13 / 14:01
O kur jus givenat poni Dana ? As teippat givenu Teisos gatve i asu kulturinga jos dalis
Draugas    Ant, 2019-08-13 / 15:14
Taigi nesiruošė nieks Dubijos gatvėje daryt tų namų. Norėjo meras tik renovuot tą bendrabutį. Apgaut turto fondą, renovuot ir brangiai parduoti butus.
Buldozeris    Ant, 2019-08-13 / 16:02
Gerbiamieji Zoja ir Virgi. Duodu kepurę ....., kad nei vienas iš jūsų negyvena Tiesos gatvėje, o labai toli nuo jos. Mano tėvai gyvena Tiesos gatvėje priešais šį pastatą ir jie tiesiog nori ramybės senatvėje.
Nu nu    Ant, 2019-08-13 / 16:52

In reply to by Buldozeris

Gyvenu Rasos gatvėje ir nenoriu,kad prie mūsų būtų tie namai,kai darželių vaikams trūksta.O tas pastatas ir buvo vaikų darželis ,net dukra jį lankė.
Pritariu    Ant, 2019-08-13 / 18:49

In reply to by Buldozeris

Kiekvienas mandrus būt altruistu, kol nesikesinama i jo artimą aplinką. Faktas, kad tiedu negyvena šalia Tiesos g. 3. Atsirado, mat, moralistai. Nedaeina, kad tokioj kaimynystėj niekas nenorės nei pats gyventi, nei nuomotis, nei buto pirkti. Ne tik padegėliai ten gyventų, bet ir visokio plauko nusikaltėliai, grįžę iš įkalinimo įstaigų.
Remka    Ant, 2019-08-13 / 16:09
Gumbinės g.18 iškrausto Jaunųju technikų centrą, tegul ten įrengia nakvynės namus. AČIŪ savivaldybei už neprotingus sprendimus.
NEBOMZAS    Ant, 2019-08-13 / 18:45
PIENO KOMBINATO ADMINISTRACINIS DIDZIAUSIAS PASTATAS,VISI TILPTU,KAS TIK NORI,O DABAR STOVI VAIDUOKLIS.
Jo    Ant, 2019-08-13 / 20:03
Vaikų ugdymo įstaigos netoli-blogai,laidojimo namai netoli -irgi blogai,nakvynes namai netoli-irgi blogai.Tai kraustykites į vienkiemį,tada bus gerai.Žiūrekit,kad patiems tik neprireiktų tų nakvynes namų -,,turtuoliai''...
Pritariu JO koment. 20:03    Ant, 2019-08-13 / 21:03
Iš kur ta šaršalynė, tas nusistatymas prieš Nakvynės namus? Čia panašu, kaip "rusai puola". Ar esate buvę, matę Nakvynės namus Pakruojo gatvėje? Čia kažkas panašaus, kaip vaikystėje esu girdėjusi, jog žydai gaudo vaikus dėl jų kraujo ir iš jo kepa macus... 21-am amžiuje tokia baimė to, ko nežinote ir pasiduodate vieno nuskriausto žmogaus, norėjusio būti meru, isterijoms ir jo populiarumui didinti... Kas ir kaip drums jūsų ramybę Tiesos gatvėje, jei bus te Nakvynės namai? Ten yra tvarka ir didesnė, nei dabar pas jūsų kaimynus už tvoros.
Jo ir sekanciampakalikui    Ant, 2019-08-13 / 21:40

In reply to by Pritariu JO koment. 20:03

As esu dirbusi nakvynes namuose, ir zinau ka kalbu. Galiu tik pasakyt tokia fraze- nenorekite pamatyti kas ten vyksta, ir jokiais budais nenorekite, kad jusu vaikai butu bent per kilometra nuo tos vietos. Jei as galeciau rinktis, as begciau nuo tokios istaigos kaip galedama toliau, del to ir nebedirbu to darbo.
Oho... ne pakalikei...    Ant, 2019-08-13 / 22:03
Ir ką jūs ten "dirbot" tuose namuose, tikiu, kad gyvenote ir buvote iš ten išvaryta... Tai papasakokite, už ką ir kur toli nubėgote...? Papasakokite, kas ten buvo tuose namuose, nejaugi kilometro spinduliu neprileistumėte vaikų prie tos vietos? Kiek žinau, ten taip pat gyvena šeimos su vaikais ir kas jiems ten nutinka? Nejaugi per kilometrą nuo tiesos gatvės nebebus vaikų? Man gaila, kad jums ten taip nesisekė, o kas vyksta dabar jūsų namuose, uždaroje erdvėje, ar jūs apie tai nenorite papasakoti, nuojauta neapgauna, esate "geras fruktas"...
Nesąmonė, tai kas ten vyksta.    Ant, 2019-08-13 / 22:53
Ten vyksta normalus gyvenimas, yra tvarka, turi jos laikytis, netiks, eisi lauk. Aš esu ten dirbęs ir nustokite Tiesos gatvės komentatoriai pasakoti, ko nėra ir tai, kad ten esate "dirbę"...
Edita    Tre, 2019-08-14 / 11:13

In reply to by Nesąmonė, tai kas ten vyksta.

Taip ten gal ir tvarka. O kas garantuoja saugumą už jos teritorijos. Jūs lauk išvarot. Jie lauke pakrūmėse ir miega. SUPER TVARKA
Edita    Tre, 2019-08-14 / 11:14

In reply to by Nesąmonė, tai kas ten vyksta.

Taip ten gal ir tvarka. O kas garantuoja saugumą už jos teritorijos. Jūs lauk išvarot. Jie lauke pakrūmėse ir miega. SUPER TVARKA
???!!! Editai    Tre, 2019-08-14 / 11:26
Kur jūs matėte tas pakrūmes, kuriose miega benamiai? Jeigu jau taip bijote, teks iškirsti visus krūmus Tiesos gatvėje, jeigu jų ten dabar yra, tuomet jie miegos po tiltais, o jų nėra šalia jūsų.
???!!! Editai    Tre, 2019-08-14 / 13:57

In reply to by ???!!! Edita

Jūs ne apie rajono panaikinimą rašykite, o apie benamių, padegėlių, antstolių iš savo namų išvarytų surinkimą ir jų sunaikinimą, tuomet galėsite ramiai gyventi savo "tiesos" gatvėje. Nepamirškite, kad lazda turi du galus.
Perdėta baimė     Tre, 2019-08-14 / 12:32
Perdėta baimė su isterijos priepuoliais, gaila, kad prie to prisideda ir tai kursto "nuskriaustieji" politikai.
Mantas    Ket, 2019-08-15 / 02:25
Skaitau komentarus ir atrodo kad ce 1986m nu nx hebra grybą pjaunat.
Algis    Ket, 2019-08-22 / 01:40
Visus ten apsigyvenusius [girtuoklius, buv. kalinius, visokius veltedzius} priverstinai idarbinti, kad susimoketu uz nakvynes.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.