"Benamių situacija – testas mums visiems"

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Sta­sys Ul­či­nas pa­brė­žia, jog ar­ti­mui mei­lę rei­kė­tų dar­bais de­monst­ruo­ti, bet be­na­mių ne­no­ri­me nė ma­ty­ti.
Šiau­lie­tis Sta­sys UL­ČI­NAS, Lie­po­rių bend­ruo­me­nės cent­ro na­rys, yra iš tų mies­tie­čių, ku­rie siū­lo ne­si­kra­ty­ti be­na­mių ir ki­tų ne­lai­mė­lių Nak­vy­nės na­mų kai­my­nys­tės.
"Bi­jo­da­mi tų žmo­nių, at­stum­da­mi juos, ne­pa­lie­ka­me ga­li­my­bės jiems keis­tis, – sa­ko po­nas Sta­sys. – Su to­kiu po­žiū­riu ir pa­ti bend­ruo­me­nė ne­si­kei­čia, o tu­rė­tu­me keis­tis".

– Praė­ję me­tai bai­gė­si pro­tes­tų ban­ga prieš Šiau­lių mies­to ta­ry­bos spren­di­mus per­kel­ti Nak­vy­nės na­mus iš mies­to pa­kraš­čio į cent­rą ir Lie­po­rių mik­ro­ra­jo­ną. Spren­di­mai ne­po­pu­lia­rūs, o jūs juos pa­lai­kė­te, ne­pai­sy­da­mas pro­tes­tų. Ko­dėl?

– Aš su­rea­ga­vau į pro­tes­tus. Be­na­mių si­tua­ci­ja yra kaip tes­tas mums vi­siems. Ar apie mei­lę ar­ti­mui tik kal­ba­me, ar iš tie­sų esa­me pa­si­ren­gę ne­lai­mė­liams pa­dė­ti?

Pats gy­ve­nu Lie­po­riuo­se ir bu­vau "Ra­sos" pro­gim­na­zi­jo­je vy­ku­sia­me su­si­ti­ki­me su Sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi, kai pri­sta­ti­nė­jo spren­di­mą per­kel­ti į Tie­sos gat­vę Lai­ki­no ap­gy­ven­di­ni­mo na­mus ir Lie­po­rių mik­ro­ra­jo­no vys­ty­mo pla­nus.

Ta­da pir­mą kar­tą pa­ma­čiau, jog yra dvi sto­vyk­los. Atė­jo su pla­ka­tais pro­tes­tuo­jan­tys, jog "mums ne­rei­kia čia tų žmo­nių".

Esu Lie­po­rių bend­ruo­me­nės cent­ro na­rys, ten ir­gi bu­vo dis­pu­tas šiuo klau­si­mu. Opo­zi­ci­jo­je li­ko­me dvie­se – aš ir Ta­ry­bos na­rys Sau­lius Sta­siū­nas, ku­ris ir­gi yra Lie­po­rių bend­ruo­me­nės na­rys.

Mū­sų bend­ruo­me­nė tų ne­lai­mė­lių at­žvil­giu ag­re­sy­viai nu­si­tei­ku­si – jie esą "šio­kie ano­kie" ir mums jų ne­rei­kia.

Klau­siau, mie­li kai­my­nai, ar­gi ga­li­ma į tuos žmo­nes taip žiū­rė­ti? Ar­gi jie – ne mū­sų žmo­nės? Ar ne ša­lia mū­sų užau­go? Jei­gu jie to­kie ne­vy­kę, gal ir mes – vi­suo­me­nė – už tai esa­me at­sa­kin­gi?

Tuos klau­si­mus už­da­viau ir per mies­to Ta­ry­bos po­sė­dį. Į jį bu­vau pa­kvies­tas kal­bė­ti gruo­džio 12 die­ną, kai spren­dė klau­si­mą dėl be­na­mių nak­vy­nės per­kė­li­mo į Kau­no gat­vę.

Mes lyg stru­čiai sle­pia­me gal­vas į smė­lį, ne­no­ri­me tų žmo­nių nė ma­ty­ti. O jie yra ša­lia – va­žiuo­ja au­to­bu­sais, sė­di sto­te­lė­se, sto­vi prie pre­ky­bos cent­rų. Su­ka­me no­sis, nes jie smir­di.

Jei­gu ma­no va­lia bū­tų, aš įsteig­čiau tuos na­mus ša­lia mies­to Sa­vi­val­dy­bės. Kad vi­si ma­ty­tu­me, ko­kie žmo­nės gy­ve­na ša­lia mū­sų. Da­bar mes juos sle­pia­me, nie­kam ne­ro­do­me. Gal pra­dė­ki­me ki­taip elg­tis ir jie ims keis­tis, ir pa­tys pa­si­kei­si­me.

Su­tei­ki­me są­ly­gas jiems nu­si­praus­ti, iš­si­skalb­ti, per­si­reng­ti, žmo­nė­mis pa­si­jus­ti – tam daug lė­šų ne­rei­kia. Skai­čiuo­ja­ma, jog be­na­mių yra apie 40. Kai pa­ro­dy­si­me dė­me­sį, at­si­ras są­ly­gos jiems su­kul­tū­rė­ti.

Šim­tas ki­tų nak­vy­nės na­mų gy­ven­to­jų – tai ne­te­kę sa­vo na­mų ar smur­tau­to­jų iš na­mų iš­va­ry­ti žmo­nės.

Smur­to au­koms su­tei­kia­me lai­ki­ną pa­sto­gę, psi­cho­lo­gi­nę pa­gal­bą, bet, ma­nau, jog ir su smur­tau­to­jais rei­kia dirb­ti, auk­lė­ti. Ki­taip smur­to ra­tas šei­mo­se tik su­ksis.

Tre­čia gru­pė nak­vy­nės na­mų gy­ven­to­jų – grį­žę iš įka­li­ni­mo įstai­gų. Jie gau­na lai­ki­ną pa­sto­gę, bet ar gau­na mies­te dar­bo? Pa­ro­dy­ki­me jiems dė­me­sį, kad ga­lė­tų grįž­ti į nor­ma­lų ci­vi­li­zuo­tą gy­ve­ni­mą. Ki­taip tik vėl grįš į ka­lė­ji­mą.

– Per tą mies­to Ta­ry­bos po­sė­dį su­lau­kė­te net var­di­nio pla­ka­to "Ul­či­no nuo­mo­nė – tik Ul­či­no nuo­mo­nė". Kaip jau­čia­tės lai­ky­da­ma­sis ki­to­kios nuo­mo­nės, nei dau­gu­ma?

– Taip tai ma­no nuo­mo­nė ir aš ne­bi­jau jos at­vi­rai iš­sa­ky­ti. Ma­nau, kuo dau­giau yra skir­tin­gų nuo­mo­nių, tuo įdo­miau gy­ven­ti.

No­rė­jau net įsi­gy­ti tą pla­ka­tą at­min­čiai. Bet bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė iš­si­gy­nė, jog ne­ži­no, kas tą pla­ka­tą bu­vo at­si­ne­šęs.

Man net ban­dė spau­di­mą da­ry­ti, kad nei­čiau į tą Ta­ry­bos po­sė­dį ir ne­kal­bė­čiau, esą, kam tu ten at­sto­vau­si?

Nie­ka­da ne­bi­jo­jau sa­vo nuo­mo­nės reikš­ti. Tai iš­siug­džiau dar jau­nys­tė­je – dirb­da­mas te­le­vi­zo­rių ga­myk­lo­je ce­cho vir­ši­nin­ku. Gal dėl to, kad ga­myk­los di­rek­to­rius švie­sios at­min­ties Po­vi­las Mor­kū­nas su­ge­bė­da­vo į ki­tų nuo­mo­nes įsi­klau­sy­ti.

Pro­tes­tuo­jan­čių reak­ci­ja ma­nęs ne­ste­bi­na. Dis­ku­si­jų ak­tua­liais mies­tui klau­si­mais la­bai ma­žai vyks­ta, nuo­mo­nių įvai­ro­vės ne­no­ri­me pri­pa­žin­ti, ji ma­žai at­spin­di­ma. To­dėl nė ne­si­ste­biu, kad esa­me ne­pa­kan­tūs ki­to­kiai nuo­mo­nei.

Vers­li­nin­kas, pro­tes­tuo­da­mas prieš be­na­mių kai­my­nys­tę, ar­gu­men­tuo­ja, jog jo pel­nai ma­žės. Pi­ni­gai svar­biau­sia – ne žmo­gus. Ste­bi­na to­kia po­zi­ci­ja, nes tas vers­li­nin­kas iš kul­tū­ros yra atė­jęs į vers­lą.

– Ko dar pa­si­gen­da­te, ste­bė­da­mas mies­te vyks­tan­čius pro­ce­sus?

– Aš pa­si­gen­du au­to­ri­te­tų bal­so.

Me­rui siū­lau bent kar­tą per me­tus su­rink­ti prie ap­va­laus sta­lo mies­to gar­bės pi­lie­čius ir iš­klau­sy­ti jų nuo­mo­nių.

Mies­to gar­bės pi­lie­čius įdar­bin­ti rei­kia. Jie vi­suo­me­nė­je tu­ri au­to­ri­te­tą, tu­ri pa­tir­ties – bet jų pa­tir­tis ne­pa­nau­do­ja­ma. Ar gir­dė­jo­te, ką jie ma­no apie nak­vy­nės na­mus?

Pro­tes­tuo­se dėl nak­vy­nės na­mų la­biau­siai pa­si­gen­du žmo­giš­ko po­žiū­rio. Tik šau­kia­me, rė­kia­me, kad "jie vi­si žu­li­kai".

Jei­gu ma­no va­lia bū­tų, aš įsteig­čiau tuos na­mus ša­lia mies­to Sa­vi­val­dy­bės. Kad vi­si ma­ty­tu­me, ko­kie žmo­nės gy­ve­na ša­lia mū­sų. Da­bar mes juos sle­pia­me, nie­kam ne­ro­do­me. Gal pra­dė­ki­me ki­taip elg­tis ir jie ims keis­tis, ir pa­tys pa­si­kei­si­me.

Bet mes ne­sub­ren­dę iki to, jog tu­ri­me rū­pin­tis sa­vo bend­ruo­me­nių na­rių to­bu­lė­ji­mu. Mei­lę ar­ti­mui dar­bais de­monst­ruo­ki­me.

Man keis­tai at­ro­do ir pro­tes­tai prieš me­džių kir­ti­mus mies­te. Bul­va­ro lie­pos bu­vo var­go lie­pos. Dėl blo­go ge­nė­ji­mo jos bu­vo tie­siog su­dar­ky­tos.

Ma­nau, jog rei­kia so­din­ti nau­jus me­džius. Juk yra nau­jų šiuo­lai­ki­nių me­džių veis­lių, ku­rioms ne­rei­kia nė ge­nė­ji­mo.

Dis­ku­si­jos, de­ja, ir šiuo at­ve­ju ne­bu­vo. Lie­pa tu­ri aug­ti, kaip au­ga gam­to­je – be jo­kių ge­nė­ji­mų. Kai ją pra­de­da pjaus­ty­ti, rai­žy­ti – tai jau ne me­dis. Tik jei­gu ne­tu­rim jį kuo pa­keis­ti, ta­da prie jo ne­lįs­ki­me.

Me­rui siū­ly­čiau, prieš pra­de­dant mies­te bet ko­kį veiks­mą, iš­vys­ti dis­ku­si­ją. Pa­vyz­džiui, kaip bus su pa­mink­lo Tau­tos lais­vei sta­ty­ba? Pos­ta­men­tą jau pa­sta­tė. O dėl pa­mink­lo ar dar bus su vi­suo­me­ne dis­ku­si­ja, kai rinks pa­siū­ly­mus? Ki­taip vėl bus pi­ke­tų, kai pra­dės pa­mink­lą sta­ty­ti.

Komentarai

miestietis    Šeš, 2020-01-04 / 13:27
Gerbiamas Stasys Ulčinas pagarbos yra vertas jau vien todėl, kad nebijo pasakyti savo nuomonę, nors po to jis savo rajone neturės nė menkiausio palaikymo, bet matyt žmogus yra užgrūdintas pačio, ne rožėmis kloto, nueito gyvenimo kelio ir, kaip buvęs garbingas gamybininkas, nebijo eiti prieš vėją. Dėl bomžų reikalai vienu metu ir sudėtingi ir paprasti- didžiąja dalimi jie patys nenori savo gyvenime ką nors keisti, nes nemato savo kaltės, o jei dėl tokios jų padėties, pasak jų, kalta tik aplinka, tai dėl jų stojimo į normalų gyvenimą nereikia turėti iliuzijų.Bet kiekviena visuomenė turi tokį žmonių sluoksnį ir nieko čia nepadarysi, svarbu, kad be saiko jiems nebarstytumėme gėrybių, juk visi esame girdėję pamokymą iš vienos senos religinės knygos apie kiaules ir perlus. Manau, kad parinkta benamiams vieta Kauno gatvėje yra labai gera ir linkiu kuo greičiau ją pritaikyti klientams.
Šalia savivaldybės    Šeš, 2020-01-04 / 13:53
"Jei­gu ma­no va­lia bū­tų, aš įsteig­čiau tuos na­mus ša­lia mies­to Sa­vi­val­dy­bės." Pritariu. Ir tam puikiai tinka buvusi Duonos kepykla. Tik reikia susitarti su savininku :)
i ka pavertet miestą    Šeš, 2020-01-04 / 19:27
teisingai, tegu savivaldybė atlaisvina užgrobta pastatą ir bus benamiu pasaulis vietoj vaiku pasaulio. bet del medzių tai senis negerai pasakė - tai ką seni, juk nori gyventi kad ir negražus, o medis ką,negali būti negražus? , tie medžiai buvo net jaunesni už tamsta. iškirtus medžius tapo visai tuščia, anksčiau tie kamienai bent atrodydavo kad kažkas lyg žmogus stovi, nesi vienas mieste , dabar bulvaras visai tuščias ,sutvarkyta dalis taipogi, ten laisvų patalpų daugiau nei užimtų.
Laima    Sek, 2020-01-05 / 16:56
Nors vienas straipsnis su protingomis mintimis apie Nakvynės namus. Ačiū už straipsnį, gerb.S.Ulčinai.
Siaulietis    Sek, 2020-01-05 / 18:33
Ar ne senatvinis marazmas. Tegu Ulcinas prisiima i savo but pora tokių benamiu. Pamatys kas per tipeliai renkasi. Viska jiems paduok, nieko dirbti nenori, o yra stiprus sveiki vyrai ir moteris. Seniau tinginius grusdavo lauk iš visų kampu, bet dabar jie pasivadini benamiu ir turi juo rūpintis.
Laima - siaulieciui ?    Sek, 2020-01-05 / 18:53

In reply to by Siaulietis

O jūs esate į savo butą priėmęs nors vieną tokį benami, o gal kas priverstinai pas jus tokius apgyvendino? Apie ką porinate, pats suvokiate? Jūs esate "senatvinis marazmas", o ne straipsnio autorius !
O Jūs, ponia Laima?    Pir, 2020-01-06 / 10:22

In reply to by Laima - siaulieciui ?

Ar į savo butą esate priėmusi nors vieną benamį, kad taip remiate Ulčino pasisakymus? Gal teigdami, kad kitiems turi būti gerai, jog šalia jų įkurdinami socialinės rizikos žmonės, savo kailiu tai išbandykit.. gal pasavanoriaukit, padėkit, nuprauskit tuos žmones.. ko iš kitų reikalaujat, jei pati nedarot?
Laima    Pir, 2020-01-06 / 10:50

In reply to by O Jūs, ponia Laima?

Tikrai nesu į savo namus priėmusi benamio, niekas ir jūsų neverčia tai daryti. Ar perskaitėte straipsnį, ar tik jo antraštę? Perskaitykite! O savanoriavusi esu ir nekart, to ir jums palinkėčiau. Taip, pritariu gerb.S.Ulčino nuomonei, ypač tai – "AŠ PASIGENDU AUTORITETŲ BALSO." Ir aš pasigendu to pačio, kažkas negerai Šiauliuose, tikrai negerai.
>    Pir, 2020-01-06 / 17:36

In reply to by Laima

Tai jūs klausėt žmogaus, ar jis į savo butą priėmė.. todėl prieš kito klausdama savęs paklauskit - ar pati tą padarėt.. savanoriaut galima visaip, o šitiems socialiai apleistiems žmonėms kaip padėjot? Jums vis kiti turi padaryt, autoritetu pabūt..
Vantuzas    Ant, 2020-01-07 / 10:26
VŽ 2020.01.04 B. Kuzmickas ".... ar matėte vasarą Vilniuje ar kitų Lietuvos mestų gatvėse ant suolelių megančius......"
to - Ant, 2020-01-07 / 14:58    Ant, 2020-01-07 / 15:40

In reply to by Juličkai

Gerbiamasis, išmokite lietuvių kalbos gramatiką, skaitant tamstos rašliavą, nėra abejonių, kad ir lietuvių kalbą silpnai mokate...
Šiaulietis    Tre, 2020-01-08 / 10:29
Viena mintis tai gera - benamiu namus prie savivaldybes atidaryti. Tiesiog auksine muntis uz dyka
Nu nu    Tre, 2020-02-26 / 14:24
Kiek Ulčinui pasiūlė Savivaldybės Meras su klerkais ,kad taip pasakotų? Ne už dyką taip kalbėjo. Čia mano nuomonė.
Nu nu nuomonė    Ket, 2020-02-27 / 11:04
gera. Geras mąstymas:) Derybininkas ir agitatorius šiuo klausimu buvo Domukas. Yra ieškoma tokių ulčinų, kurie trokšta tribūnų. Netikit? Pabandykit palaikyti valdančiųjų poziciją ir jums tribūna taryboje bus suteikta.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.