Brangsta naujų nakvynės namų įrengimas?

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Sa­vi­val­dy­bė nei­gia, kad šio pa­sta­to pri­tai­ky­mas nak­vy­nės na­mams ga­li kai­nuo­ti apie 1,2 mi­li­jo­no eu­rų.
Šiau­lių mies­to bend­ruo­me­nei pri­sta­ty­ti Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės pa­sta­to Tie­sos gat­vė­je 3, ku­ria­me pla­nuo­ja­ma įkur­din­ti Lai­ki­no­jo ap­gy­ven­di­ni­mo tar­ny­bą (nak­vy­nės na­mus), ka­pi­ta­li­nio re­mon­to pro­jek­to spren­di­niai. Ne­si­džiau­gian­čius bū­si­ma nak­vy­nės na­mų kai­my­nys­te gy­ven­to­jus nu­ste­bi­no tai, kad anks­čiau skelb­ta re­mon­tui rei­ka­lin­ga 700-800 tūks­tan­čių eu­rų su­ma išau­go iki 1,2 mi­li­jo­nų. Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai ra­mi­na, kad to­kia kai­na tik teo­ri­nė.

Tiks­les­nė kai­na – pa­bai­gus pro­jek­tą

So­cia­li­niuo­se tink­luo­se žmo­nės pik­ti­no­si, ne tik išau­gu­sia re­mon­to kai­na, bet ir tuo, kad pro­jek­ta­vi­mas vyk­do­mas dar ne­pa­si­bai­gus teis­mams.

Bend­ruo­me­nės na­riai krei­pė­si į ad­mi­nist­ra­ci­nį teis­mą, pra­šy­da­mi pa­nai­kin­ti Ta­ry­bos spren­di­mą įreng­ti mi­nė­ta­me pa­sta­te Lai­ki­no­jo ap­gy­ven­di­ni­mo tar­ny­bą. Ar­ti­miau­sias teis­mo po­sė­dis vyks ko­vo pra­džio­je.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Sta­ty­bos ir re­no­va­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Eval­das Vai­če­liū­nas in­for­ma­vo, kad re­mon­tui rei­ka­lin­gų lė­šų su­ma ap­skai­čiuo­ta la­bai teo­riš­kai pa­gal pa­sta­to tū­rį. Kai bus baig­tas pro­jek­tas, paaiš­kės ir tiks­les­nė su­ma.

Se­niau bu­vu­sia­me pra­di­nės mo­kyk­los pa­sta­te ke­ti­na­ma per­pla­nuo­ti vi­są vi­dų – per­tvar­ky­ti per­tva­ras, įreng­ti kam­ba­rius, sa­ni­ta­ri­nes pa­tal­pas. Taip pat bus ap­šil­ti­na­ma pa­sta­to išo­rė bei jo sto­gas. Vie­na­me kor­pu­se lan­gai jau yra pa­keis­ti, ki­ta­me – teks keis­ti.

Anot ve­dė­jo, Sa­vi­val­dy­bė už­baig­tą pro­jek­tą tu­rė­tų gau­ti ko­vo vi­du­ry­je. Ge­gu­žę pla­nuo­ja­ma skelb­ti ran­gos dar­bų pir­ki­mo kon­kur­są.

Pris­ta­ty­me bend­ruo­me­nei da­ly­va­vu­siam Ur­ba­nis­ti­nės plėt­ros ir ūkio de­par­ta­men­to di­rek­to­riui Vir­gi­li­jui Stat­kui be­veik dvi­gu­bai išau­gu­si re­mon­to dar­bų kai­na bu­vo ne­ma­lo­ni nau­jie­na.

"In­for­ma­ci­ją pa­tei­kė pro­jek­tuo­to­jas. Kaip ir esan­tys sa­lė­je, taip ir aš iš­gir­dau to­kį skai­čių", – sa­kė V. Stat­kus.

Pas­ta­tą re­mon­tuos ne­prik­lau­so­mai nuo teis­mo spren­di­mo

Ne­bu­vo mi­li­jo­ni­nio skai­čiaus gir­dė­jęs ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis.

"Kai bus nu­ma­ty­tos dar­bų apim­tys, su­pro­jek­tuo­ta ga­lu­ti­nai, pa­skai­čiuo­ta są­ma­ta, ta­da ir ma­ty­sim. Ir tai dar ne­reiš­kia, kad tiek mo­kė­si­me. Kon­kur­se pa­ma­ty­si­me, už ko­kią rea­lią kai­ną nu­pirk­si­me dar­bus. Aš ne­ti­kiu, kad toks pa­bran­gi­mas ga­li bū­ti. Aš pa­ts ten vaikš­čio­jau. Vie­na­me kor­pu­se lan­gai pa­keis­ti, vis­kas su­tvar­ky­ta. Ma­nau, kad pra­di­nė kai­na bu­vo ar­ti tie­sos", – ko­men­ta­vo A. Bar­tu­lis.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius sa­kė, kad šių me­tų mies­to biu­dže­te mi­nė­to pa­sta­to re­mon­tui nu­ma­ty­ti 700 tūks­tan­čių. Jei šios su­mos pri­trūks, pri­dės iš ki­tų me­tų mies­to pi­ni­gų, nes iš­kraus­ty­ti Lai­ki­no­jo ap­gy­ven­di­ni­mo tar­ny­bą iš Pak­ruo­jo gat­vės Sa­vi­val­dy­bė yra įsi­pa­rei­go­ju­si iki 2021 ko­vo pa­bai­gos.

Anks­čiau iš­kraus­ty­ti so­cia­li­nę įstai­gą Sa­vi­val­dy­bė ne­ga­li. Šie nak­vy­nės na­mai bu­vo re­no­vuo­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šo­mis. Pa­kei­tus jų pa­skir­tį anks­čiau nei po 5 me­tų, tek­tų grą­žin­ti in­ves­tuo­tas eu­ro­pi­nes lė­šas.

Sa­vi­val­dy­bė pa­sta­tą Pak­ruo­jo gat­vė­je už­leis Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei, nes to­je mies­to te­ri­to­ri­jo­je kur­sis nau­jas ba­ta­lio­nas.

Pa­si­tei­ra­vo­me A. Bar­tu­lio, ar pa­di­dė­jus nau­jų nak­vy­nės na­mų re­mon­to iš­lai­doms ne­ke­ti­na kreip­tis į ka­riuo­me­nę dėl fi­nan­si­nės pa­ra­mos, nes jai ati­duo­da pa­sta­tą Pak­ruo­jo gat­vė­je, Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas sa­kė: "Kuo čia dė­ta ka­riuo­me­nė. Mes tvar­ko­me sa­vo pa­sta­tą. Jam 30 me­tų nie­kas ne­da­ry­ta – nei lan­gai keis­ti da­ly­je pa­sta­to, nei sto­gas tvar­ky­tas".

Di­rek­to­rius paaiš­ki­no, kad pa­sta­tas Pak­ruo­jo gat­vė­je nė­ra Sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bė. Jis bus grą­žin­tas Tur­to ban­kui, o šis per­duos ka­riuo­me­nei.

Ir dėl ne­pa­si­bai­gu­sio teis­mo pro­ce­so A. Bar­tu­lis tu­ri ar­gu­men­tų.

"Ne­pai­nio­ki­me dvie­jų da­ly­kų. Nie­kas man ne­drau­džia jo re­mon­tuo­ti. Jis yra uni­ver­sa­lios pa­skir­ties. Ja­me bu­vo ir dar­že­lis, ir mo­kyk­la, ir teis­mas, ir die­nos cent­ras, ir "Go­dos" vai­kai gy­ve­no. Nep­rik­lau­so­mai nuo teis­mo spren­di­mo, mes šį pa­sta­tą su­tvar­ky­si­me. Jei­gu jau ne ši­tom reik­mėms, tai pa­nau­do­sim ki­toms reik­mėms", – sa­kė va­do­vas.

Pro­jek­tuo­ja­mas ir pa­sta­to Kau­no gat­vė­je re­mon­tas

Pri­me­na­me, kad į Tie­sos gat­vę per­ke­lia­mi ne vi­si nak­vy­nės na­mai. 40 vie­tų nak­vy­nės vie­tas be­na­miams nu­spręs­ta įreng­ti Sa­vi­val­dy­bės pe­rim­ta­me iš "Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių" pa­sta­te Kau­no gat­vė­je. A. Bar­tu­lis in­for­ma­vo, kad šiuo me­tu taip pat vyks­ta pro­jek­ta­vi­mo dar­bai.

Anot Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus, ten re­mon­tai kai­nuos ge­ro­kai dau­giau – nu­ma­ty­ta 50 tūks­tan­čių eu­rų pra­di­nė su­ma. Ka­dan­gi ki­lo klau­si­mas dėl vi­sų lan­gų pa­kei­ti­mo ir ven­ti­lia­ci­jos įren­gi­mo, A. Bar­tu­lis spė­ja, kad į šią su­mą gal ne­tilps, rei­kės kaž­kiek dar pri­dė­ti.

Nors vie­ti­nė bend­ruo­me­nė prie­ši­no­si nau­jo so­cia­li­nio ob­jek­to at­si­ra­di­mui, A. Bar­tu­lis pa­ti­ki­no, kad teis­mi­niai pro­ce­sai dėl Ta­ry­bos spren­di­mo įreng­ti lai­ki­nos nak­vy­nės vie­tas pa­sta­te Kau­no gat­vė­je ne­vyks­ta. Ta­ry­bos spren­di­mas ga­lio­jan­tis ir ad­mi­nist­ra­ci­ja jį vyk­do.