„Monmartro respublikos“ spalvos skleidžiasi išskirtinėje parodoje

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Fes­ti­va­lis ati­da­ry­tas – sklei­džia ge­rą­ją ži­nią ak­to­rių Juo­zo Bin­do­ko ir Mo­ni­kos Šal­ty­tės due­tas.
„Laip­tų“ ga­le­ri­jos Pe­lik­so Bu­gai­liš­kio so­de tre­čia­die­nio va­ka­rą žais­min­ga šven­te pra­si­dė­jo dai­lės fes­ti­va­lis „Šiau­lių Mon­mart­ro res­pub­li­ka“. Antp­lū­džio su­lau­kė iš­skir­ti­nis fes­ti­va­lio ak­cen­tas – Na­cio­na­li­nės pre­mi­jos lau­rea­tės, ta­py­to­jos Da­lios Kas­čiū­nai­tės pa­ro­da „Juoda/balta“.
„Tarp juo­dos ir bal­tos spal­vos yra vi­sos gy­ve­ni­mo spal­vos“, – teig­ta pa­ro­dos ati­da­ry­me.

Į fes­ti­va­lį – ant­plū­dis

Šven­tės ati­da­ry­mas su­bū­rė mies­to kul­tū­ros bend­ruo­me­nę, dai­lės ir fes­ti­va­lio tra­di­ci­jos ger­bė­jus. So­das grei­tai už­si­pil­dė sma­giai bend­rau­jan­čia pub­li­ka, vie­nas ki­tą svei­ki­nan­čiais mies­tie­čiais. Nuo­tai­ką kū­rė Šiau­lių pu­čia­mų­jų or­kest­ras.

Apie fes­ti­va­lį mė­ne­sį sklei­dęs ži­nią ak­to­rių Juo­zo Bin­do­ko ir Mo­ni­kos Šal­ty­tės „pran­cū­ziš­kas“ due­tas „at­gi­jo“ ga­le­ri­jos so­de. Nus­kam­bė­jo 17 var­po dū­žių, sim­bo­li­zuo­jan­čių fes­ti­va­lio gy­va­vi­mo me­tus.

„Mon­mart­ro res­pub­li­kos“ pre­zi­den­tė Ja­ni­na Ali­šaus­kie­nė, „Laip­tų“ ga­le­ri­jos di­rek­to­rė, ėmė į ran­kas šven­tės va­džias, ri­kiuo­da­ma ora­to­rius.

Sei­mo na­rys Sta­sys Tu­mė­nas svei­ki­no ir da­li­jo pa­dė­kas fes­ti­va­lio ren­gė­jams. Išs­kir­ti­ne pa­dė­ka pa­gerb­tas fes­ti­va­lio sve­čias, „Šiau­lių že­my­no“ dai­li­nin­kas Bo­na­ven­tū­ras Šal­tis, šven­čian­tis 70-me­čio ju­bi­lie­jų.

„Šiau­lių Mon­mart­ro res­pub­li­ka“ šie­met su­kvie­tė dvi de­šim­tis me­ni­nin­kų iš ke­tu­rių ša­lių ša­lių lais­vai kur­ti ir sa­vo kū­ry­ba džiu­gin­ti ki­tus. Fes­ti­va­lio dai­li­nin­kų „ce­chui“ pa­ties­tas rau­do­nas ki­li­mas. Vie­nas po ki­to ant ki­li­mo pa­kvies­ti me­ni­nin­kai ap­juos­ti „dar­bo“ pri­juos­tė­mis. Jie ga­vo ir te­mą kū­ry­bai – „Mė­ly­na ir 2 ki­tos spal­vos“. Taip pa­va­din­tas vie­šas ple­ne­ras pra­si­dė­jo va­kar, tę­sis šian­dien ir šeš­ta­die­nį.

Fes­ti­va­ly­je da­ly­vau­ja žy­mūs ša­lies ir už­sie­nio dai­li­nin­kai Gra­ži­na Ar­laus­kai­tė-Ving­rie­nė (Šiau­liai), Ri­čar­das Bart­ke­vi­čius (Vil­nius), Ilo­na Dau­jo­tai­tė-Ja­nu­lie­nė (Vil­nius), Bet­ty Dijk (Olan­di­ja), Ma­rie-Loui­se Ewen (Olan­di­ja), Gin­ta­ras Pa­le­mo­nas Ja­no­nis (Vil­nius), Ži­vi­lė Ja­su­ty­tė (Vil­nius), Da­lia Kas­čiū­nai­tė (Vil­nius), In­ta Klāso­ne (Lat­vi­ja), Al­dis Kļa­viņš (Lat­vi­ja), Oleg Pron­ten­ko (Uk­rai­na), Si­gi­tas Pran­cui­tis (Šiau­liai), Li­li­ja Pui­pie­nė (Vil­nius), Gied­rė Riš­ku­tė (Vil­nius), Sol­vi­ta Spir­ģe-Sēne (Lat­vi­ja), Ma­rius Stro­lia (Vil­nius), Ire­na Šliu­že­lie­nė (Šiau­liai),Vi­lius Šliu­že­lis (Šiau­liai), Mat­vei Vais­berg (Uk­rai­na), Lo­re­ta Zda­na­vi­čie­nė (Vil­nius), Ri­čar­das Zda­na­vi­čius (Vil­nius), Vi­ta Ža­ba­raus­kai­tė (Šiau­liai),

Fes­ti­va­lio da­ly­vės yra ir dvi me­no­ty­ri­nin­kės Da­nu­tė Zo­vie­nė (Vil­nius) ir Iri­na Žmu­liu­ki­na (Uk­rai­na).

Pa­ro­dos dro­bė­se – gy­ve­ni­mo spal­vos

Fes­ti­va­lio ati­da­ry­mo šven­tę vai­ni­ka­vo Na­cio­na­li­nės pre­mi­jos lau­rea­tės Da­lios Kas­čiū­nai­tės pa­ro­dos ati­da­ry­mas. Pir­mą kar­tą žy­mi dai­li­nin­kė pri­sta­to sa­vo kū­ry­bą Šiau­liuo­se.

Pub­li­kos lau­kė ne­ti­kė­tu­mas. Abst­rak­čio­sios ta­py­bos kla­si­ke lai­ko­ma kū­rė­ja ro­do ne tik abst­rak­ci­jas, bet ir po­rtre­tus. Tarp jų – mu­zi­kos žvaig­džių Fre­džio Mer­ku­rio, El­vio Pres­lio, Džo­no Le­no­no. Iš vi­so eks­po­nuo­ja­mi 23 dar­bai.

Int­ri­guo­ja pa­ro­dos pa­va­di­ni­mas „Juoda/balta“, bet ne juo­da ir bal­ta do­mi­nuo­ja pa­veiks­luo­se. Abst­rak­ci­jų ryš­kios spal­vos ku­ria emo­ci­ją.

Pa­ro­dos pa­va­di­ni­mo es­mę at­sklei­dė me­no­ty­ri­nin­kė D. Zo­vie­nė.

„Nė­ra bal­to ir juo­do, nes pa­ts gy­ve­ni­mas yra tarp juo­do ir bal­to, gy­vy­bės ir mir­ties. Spal­va – tai tas gy­ve­ni­mas, ku­ris yra tarp tų dvie­jų di­men­si­jų“, – sa­kė ji, ko­men­tuo­da­ma pa­ro­dą ir me­ni­nin­kės kū­ry­bą.

D.Kas­čiū­nai­tės pa­ro­da iš­skir­ti­niu įvy­kiu įvar­dy­ta ir dėl to, nes ji ga­na re­tai ren­gia per­so­na­li­nes pa­ro­das. Pas­ku­ti­nio­ji vy­ko 2017 me­tais Vil­niu­je. Pa­ti me­ni­nin­kė tei­gia, jog jai leng­viau yra kur­ti prie mol­ber­to, pa­si­ner­ti vi­sa gal­vą į kū­ry­bos pro­ce­są, nei reng­ti pa­ro­das.

Pak­vies­ta į „Mon­mart­ro res­pub­li­kos“ fes­ti­va­lį D. Kas­čiū­nai­tė įtemp­tai dir­bo vi­sus me­tus, kad su­reng­tų pa­ro­dą. Šiau­liuo­se ji pri­sta­to nau­jau­sias 2015–2019 me­tais nu­ta­py­tas dro­bes.

„D. Kas­čiū­nai­tę su „Mon­mart­ru“ sie­ja lais­vės dva­sia, – pa­brė­žė me­no­ty­ri­nin­kė. – Ta lais­vės dva­sia tvy­ro ir jos kū­ry­bo­je, ir as­me­ny­bė­je.“

Ji pri­mi­nė, jog me­ni­nin­kė Dai­lės aka­de­mi­ją me­ni­nin­kė bai­gė 1972 me­tais. Bu­vo gi­li so­vie­ti­nė stag­na­ci­ja, dai­lė­je tvy­ro­jo fi­gū­ri­nės kom­po­zio­ci­jos, o ji pa­si­ren­ka ki­tą ke­lią – abst­rak­ci­jas.

„Tai bu­vo neįp­ras­ta ir la­bai lais­va, – sa­kė D. Zo­vie­nė. – D. Kas­čiū­nai­tė ope­ruo­ja spal­va, for­ma, fak­tū­ra. Jos abst­rak­ci­jo­se ge­rai ap­gal­vo­ta for­ma, o pa­ti spal­va su­tei­kia kom­po­zi­ci­jos gy­vy­bę. Dvi­ma­tė­je plokš­tu­mo­je ma­to­te erd­vę, ho­ri­zon­tą, per­spek­ty­vą.“

Tai, kad Šiau­liuo­se me­ni­nin­kė pri­sta­to ir fi­gū­ri­nes kom­po­zi­ci­jas, ir po­rtre­tus nė­ra at­si­tik­ti­nu­mas.

„Ji nie­ka­da ne­bi­jo­jo eks­pe­ri­men­tuo­ti, – sa­kė D.Zo­vie­nė. – Nors lie­tu­vių dai­lė­je Da­lia Kas­čiū­nai­tė nuo­sek­liau­siai plė­to­ja abst­rak­čio­sios ta­py­bos li­ni­ją, ta­čiau api­bū­di­ni­mas „abst­rak­cio­nis­tė“ jos neį­pa­rei­go­ja. To­dėl nie­ko ste­bė­ti­no, kad jos kū­ry­bo­je pa­sto­vu­mas de­ra su kai­ta. Pa­ro­do­je „Laip­tų“ ga­le­ri­jo­je at­si­sklei­džia ir kai­ta, ir pa­sto­vu­mas.“

„Aka­de­mi­ja ga­li iš­mo­ky­ti ta­py­ti, bet jaus­ti me­ni­ni­nin­ką mo­ko gy­ve­ni­mas, – pa­brė­žė me­no­ty­ri­nin­kė. – Šio­se dro­bė­se yra gy­ve­ni­mas tarp juo­do ir bal­to.“

Pa­ro­dos au­to­rė po to­kio iš­sa­maus pri­sta­ty­mo tik šyp­so­jo­si: „Ne­be­tu­riu, ką pri­dur­ti.“

D. Kas­čiū­nai­tė kvie­tė pub­li­ką žiū­rė­ti jos kū­ri­nių, o pa­ti pa­si­džiau­gė: „Mė­gau­juo­si ši­lu­ma, sklin­dan­čia nuo jū­sų“.

Iki rug­sė­jo 3 die­nos „Laip­tų“ ga­le­ri­jo­je veiks D. Kas­čiū­nai­tės ta­py­bos pa­ro­da „Balta/juoda“.