Ligoninės planuose – laboratorijos modernizavimas ir plėtra

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Šia­me li­go­ni­nės kor­pu­se pla­nuo­ja­ma mo­der­ni­zuo­ti la­bo­ra­to­ri­ją ir iš­plės­ti ją pri­sta­tant prie­sta­tą.

Res­pub­li­ki­nė Šiau­lių li­go­ni­nė pla­nuo­ja ant­ro­jo te­ra­pi­jos kor­pu­so V. Ku­dir­kos gat­vė­je 99 re­konst­ruk­ci­ją. Jos pro­jek­ti­nius spren­di­nius ke­ti­na­ma pri­sta­ty­ti vie­ša­me su­si­rin­ki­me li­go­ni­nė­je šio mė­ne­sio 19 die­ną.

Lai­ki­nai ei­nan­tis Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės inf­rast­ruk­tū­ros di­rek­to­riaus pa­rei­gas Rim­vy­das Va­ro­nas paaiš­ki­no, kad ren­gia­mas re­konst­ruk­ci­jos tech­ni­nis pro­jek­tas bus tei­kia­mas kar­tu su pa­raiš­ka fi­nan­sa­vi­mui gau­ti. Ka­da bus gau­tos lė­šos ir ga­lės pra­si­dė­ti pro­ce­sas, yra neaiš­ku, nes vi­sas pro­jek­tas yra, anot va­do­vo, dar pir­mi­nė­je sta­di­jo­je.

Pa­gal pro­jek­tą nu­ma­to­ma mo­der­ni­zuo­ti La­bo­ra­to­ri­nės diag­nos­ti­kos sky­rių ir jį pra­plės­ti, pri­sta­tant prie pa­sta­to vie­ną maž­daug 100 kvad­ra­ti­nių met­rų laip­ti­nę. Ten pat įsi­kū­ręs ir Krau­jo ban­kas.

Šia­me kor­pu­se taip pat vei­kia Au­sų no­sies, gerk­lės, Nef­ro­lo­gi­jos, In­fek­ci­nių li­gų sky­riai, ta­čiau re­konst­ruk­ci­jos me­tu iš pa­sta­to iš­kel­din­ta bū­tų tik la­bo­ra­to­ri­ja.

Pre­li­mi­na­riais duo­me­ni­mis re­konst­ruk­ci­ja ga­li at­siei­ti apie 1,5 mi­li­jo­no eu­rų iš vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų ka­pi­ta­lo lė­šų, ta­čiau pa­reng­tas pro­jek­tas su­mą ga­li ge­ro­kai pa­ko­re­guo­ti.

Pas­ku­ti­nė re­konst­ruk­ci­ja ar­ba žy­mes­nis re­mon­tas V. Ku­dir­kos gat­vė­je esan­čiuo­se li­go­ni­nės kor­pu­suo­se bu­vo at­lik­ta 2014 me­tais, kai bu­vo at­nau­jin­tas Prii­ma­ma­sis.

Praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je po 1,2 mi­li­jo­no eu­rų kai­na­vu­sios re­konst­ruk­ci­jos ati­da­ry­tas Mo­ti­nos ir vai­ko kli­ni­kos Vai­kų priė­mi­mo- sku­bios pa­gal­bos sky­rius.