Parodoje pristatoma Andriaus Seselsko kūryba

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Int­ri­guo­jan­tis And­riaus Se­sels­ko kū­ri­nys iš maž­daug tūks­tan­čio juo­dų pieš­tu­kų.

Šiau­lių uni­ver­si­te­to Dai­lės ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­ta kel­miš­kio And­riaus Se­sels­ko skulp­tū­ros ir gra­fi­kos dar­bų pa­ro­da "Se­kan­tys bal­tie­ji".

Sa­vo kū­ry­bą šio­je ga­le­ri­jo­je au­to­rius eks­po­nuo­ja pir­mą kar­tą.

"Kū­ry­bi­nė kan­čia, daug daug svy­ra­vi­mų, dis­ku­ta­vi­mų su sa­vi­mi, klau­si­mas – juo­da ar bal­ta? Šiek tiek žiau­ru­mo, gal pa­ty­čių? Il­gą lai­ką iš­nau­do­jo­me juo­dao­džius, o šian­dien Ki­ni­ja ryž­tin­gai žen­gia į pa­sau­lio ly­de­res! Tad, se­kan­tys ryt­die­nos pa­sau­lio ver­gai – mes? Bal­tie­ji?" – pro­vo­kuo­ja ir re­to­riš­kai klau­sia kū­rė­jas.

Pa­ro­do­je pir­miau­sia akį pa­trau­kia kū­ri­nys iš maž­daug tūks­tan­čio juo­dų pieš­tu­kų, "iš­spaus­tų" per mės­ma­les, juo­dao­džių an­ge­lų skulp­tū­ros.

Ga­le­ri­jo­je eks­po­nuo­ja­ma try­li­ka pieš­tu­ku su­kur­tų pre­ci­ziš­kų, int­ri­guo­jan­čių, siur­rea­lis­ti­nių, dau­gia­siu­že­čių pie­ši­nių, at­sklei­džian­čių be­ri­bę au­to­riaus fan­ta­zi­ją.

A. Se­sels­ką ir jo kū­ry­bą pa­ro­dos ati­da­ry­me pri­sta­tė Šiau­lių uni­ver­si­te­to Dai­lės ga­le­ri­jos di­rek­to­rius Kor­ne­li­jus Užuo­tas, fi­lo­so­fas Jur­gis Die­liau­tas.

Lie­tu­vos dai­li­nin­kų są­jun­gos na­rys A. Se­sels­kas yra bai­gęs Šiau­lių uni­ver­si­te­to dai­lės ir di­zai­no stu­di­jas. Iliust­ruo­ja kny­gas, ren­gia pa­ro­das, edu­ka­ci­nius už­siė­mi­mus, su žmo­na Jur­gi­ta or­ga­ni­zuo­ja Šiau­lių re­gio­no jau­nų­jų dai­li­nin­kų kon­kur­są "Pieš­tu­kas".

A. Se­sels­ko iliust­ra­ci­jos kny­gai "Vil­niaus pa­da­vi­mai" yra pel­niu­sios Tarp­tau­ti­nės vai­kų ir jau­ni­mo li­te­ra­tū­ros aso­cia­ci­jos (IB­BY) ap­do­va­no­ji­mą.

Per­nai A. Se­sels­kas iš­lei­do gra­fi­kos dar­bų al­bu­mą "Sie­los so­dai" su Onos Jau­ta­kės ei­lė­mis, iliust­ra­vo Ba­lio Sruo­gos poe­mą "Gies­mė apie Ge­di­mi­ną".

"Da­bar kū­ry­bi­nis pro­ce­sas yra toks ne­nus­pė­ja­mas ir in­ten­sy­vus, kad kar­tais per va­ka­rą pa­si­da­rau net po ke­lias­de­šimt es­ki­zų. Vė­liau jiems ten­ka skir­ti daug lai­ko, kol pa­vyks­ta pa­da­ry­ti tai, ką no­riu. Aš vi­sa­da gal­vo­jau, kad esu siur­rea­lis­tas, ta­čiau me­no­ty­ri­nin­kė M. Ado­ma­vi­čie­nė tei­gia, kad ma­no dar­bai ne­be­tel­pa į šį api­bū­di­ni­mą ir yra kaž­kas dau­giau. Gal­būt ji yra tei­si", – sa­kė A. Se­sels­kas.

Pa­ro­da "Se­kan­tys bal­tie­ji" Šiau­lių uni­ver­si­te­to Dai­lės ga­le­ri­jo­je veiks iki ge­gu­žės 4 die­nos.