Įdomioji Šiaulių istorija – ir "Youtube" kanale

"Auš­ros" mu­zie­jaus ar­chy­vo nuo­tr.
Pa­sa­ko­ji­mai apie Šiau­lių praei­tį pa­pil­dy­ti ir nuo­trau­ko­mis.
"Įdo­mio­ji Šiau­lių is­to­ri­ja" – pa­sa­ko­ji­mas apie Šiau­lių praei­tį, mies­to gat­vių, na­mų ir juo­se gy­ve­nu­sių žmo­nių is­to­ri­jas. 2003–2005 me­tais per te­le­vi­zi­ją ro­dy­tas 25 pus­va­lan­di­nes šio cik­lo lai­das jų kū­rė­jai – "Auš­ros" mu­zie­jus ir "Splius" – per­kė­lė į "You­tu­be" ka­na­lą, kur jos ta­po priei­na­mos vi­siems.

Pa­sak pro­jek­to va­do­vės, vie­nos iš au­to­rių Vi­li­jos Ulins­ky­tės-Bal­zie­nės, bu­vo at­lik­tas di­džiu­lis ti­ria­ma­sis dar­bas, iliust­ra­ci­joms pa­si­telk­ti Šiau­lių "Auš­ros" mu­zie­jaus rin­ki­niuo­se ir pri­va­čio­se ko­lek­ci­jo­se sau­go­mi eks­po­na­tai: fo­tog­ra­fi­jos ir ki­no do­ku­men­tai, at­vi­ru­kai, že­mė­la­piai, pla­nai, tar­pu­ka­rio pe­rio­di­niai lei­di­niai, kny­gos, pla­ka­tai, afi­šos ir ki­ti spau­di­niai, do­ku­men­tai bei įvai­rūs daik­tai. Laik­me­čio at­mos­fe­rą pa­dė­jo pa­jus­ti au­ten­tiš­ki mies­tie­čių pri­si­mi­ni­mai bei lai­dos bend­ra­dar­bio, mies­to folk­lo­ro ži­no­vo, di­zai­ne­rio Vi­liaus Pu­ro­no pa­sa­ko­ja­mi ka­dai­se tarp mies­tie­čių bu­vę po­pu­lia­rūs anek­do­tai, ei­lė­raš­čiai ar le­gen­do­mis api­pin­ti tik­ri nu­ti­ki­mai.

Gau­sy­bė is­to­ri­nės me­džia­gos su­gu­lė į gy­vą mies­to praei­ties pa­veiks­lą, ku­rį ki­no ir fo­tog­ra­fi­jos kri­ti­kas Skir­man­tas Va­liu­lis pa­va­di­no Šiau­lių gat­vių ir na­mų en­cik­lo­pe­di­ja, ko­kios tuo me­tu ne­tu­rė­jo nė vie­nas Lie­tu­vos mies­tas. Lai­da du­kart (2003 ir 2004 m.) pri­pa­žin­ta lau­rea­te ge­riau­sių Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jos lai­dų kon­kur­suo­se, o lai­dos kū­rė­jai Vi­li­ja Ulins­ky­tė-Bal­zie­nė, Ro­ma Ba­ris­tai­tė ir Sau­lius Pu­čins­kas (TV "Splius") 2005 me­tais ap­do­va­no­ti Šiau­lių mies­to kul­tū­ros ir me­no pre­mi­ja už reikš­min­gą kul­tū­ros pa­vel­do puo­se­lė­ji­mą.

"Auš­ros" mu­zie­jaus dar­buo­to­jai Val­das Ru­čins­kas ir To­mas Ber­gi­nas šian­dien adap­tuo­ja lai­das "You­tu­be" ka­na­lui. Ku­ria­mas ob­jek­ti­nis me­niu, ku­ris pa­dės pa­to­giau nau­do­ti vaiz­do me­džia­gą.

2020 me­tais lai­dų įra­šai pa­sieks žiū­ro­vus in­ter­ne­ti­nės sve­tai­nės pa­vi­da­lu. Sve­tai­nė­je pla­nuo­ja­ma pa­teik­ti ob­jek­tus že­mė­la­py­je, tal­pin­ti dar dau­giau is­to­ri­nės ir vaiz­di­nės in­for­ma­ci­jos, pa­pil­dan­čios "Įdo­mio­sios Šiau­lių is­to­ri­jos" vaiz­do įra­šus.