Šeduvoje sklandė sveiko maisto kvapai

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
Ko­mi­si­ja pir­mą­ja vie­ta įver­ti­no Rad­vi­liš­kio tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro pa­ga­min­tus svei­kuo­liš­kus ska­nės­tus.
Še­du­vos kul­tū­ros ir ama­tų cent­re su­reng­ta svei­ko mais­to šven­tė "Gy­ve­ni­mas ki­taip" lan­ky­to­jus ste­bi­no ori­gi­na­lių pa­tie­ka­lų gau­sa, spal­vo­mis ir sko­niais bei kvie­tė pa­keis­ti po­žiū­rį į mi­ty­bą.
Šven­tės ren­gė­jas – Rad­vi­liš­kio ra­jo­no svei­ka­tos klu­bas "At­ga­ja" šį­kart pa­kei­tė geog­ra­fi­ją ir vie­toj iki tol dve­jus me­tus Rad­vi­liš­ky­je vy­ku­sių svei­ko mais­to šven­čių pa­si­rin­ko Še­du­vą.
Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nė vai­ši­no ke­lių rū­šių už­te­pė­lė­mis, cu­ki­ni­jų ku­ge­liu.

Šven­tė­je – sen­bu­viai ir nau­jo­kai

Čia su­va­žia­vo iš­ti­ki­miau­si svei­ko mais­to šven­čių da­ly­viai – vi­sus tre­jus me­tus jo­se da­ly­vau­jan­čios Si­dab­ra­vo gim­na­zi­ja, Pa­šuš­vio ir Še­du­vos bend­ruo­me­nės, Rad­vi­liš­kio tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ras kar­tu su Še­du­vos sky­riu­mi, na, ir aiš­ku šven­tės ren­gė­jai – Rad­vi­liš­kio ra­jo­no svei­ka­tos klu­bo "At­ga­ja" na­riai.

Ant­rą kar­tą šven­tė­je svei­kais pa­tie­ka­lais vi­lio­jo Aukš­tel­kų kai­mo bend­ruo­me­nė, Še­du­vos lop­še­lis-dar­že­lis bei Rad­vi­liš­kio V. Ku­dir­kos pro­gim­na­zi­ja.

Prie svei­ko mais­to šven­tės da­ly­vių šie­met pri­si­jun­gė ir Rad­vi­liš­kio li­go­ni­nės ko­lek­ty­vas.

Į šven­tę su sa­vo pa­tie­ka­lais at­vy­ko ir sve­čių – pil­nas au­to­bu­sas anykš­tė­nų, svei­kos gy­ven­se­nos klu­bo "Anykš­čių vai­vo­rykš­tė" na­rių ir Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to stu­den­tų, pa­si­sem­ti to­kių šven­čių or­ga­ni­za­vi­mo pa­tir­ties at­vy­ko ir Pak­ruo­jo svei­kuo­liai, su­si­bū­rę į klu­bą "Va­lia".

"At­ga­jos" klu­bo va­do­vė Ni­jo­lė Lu­ko­šie­nė džiau­gė­si klu­bo spren­di­mu tra­di­ci­ja tam­pan­čias šven­tes reng­ti ne tik Rad­vi­liš­ky­je, taip kuo dau­giau ra­jo­no žmo­nių su­pa­žin­di­nant su svei­kų pa­tie­ka­lų ga­mi­ni­mo ga­li­my­bė­mis.

"No­ri­me, kad kuo dau­giau gy­ven­to­jų pa­ma­ty­tų ir pa­ra­gau­tų mū­sų pa­ga­min­tų pa­tie­ka­lų, nes tik taip ga­li­ma su­pras­ti, kad ir svei­kas pa­tie­ka­las ga­li bū­ti vi­lio­jan­tis sa­vo iš­vaiz­da ir la­bai ska­nus. To­dėl neat­me­tu ga­li­my­bės, jog ki­tą­met nu­tar­si­me to­kią šven­tę su­reng­ti vėl nau­jo­je vie­to­je, pa­vyz­džiui, Bai­so­ga­lo­je", – re­dak­ci­jai sa­kė N. Lu­ko­šie­nė.

Ant sta­lų – sko­niai, spal­vos, kva­pai

Kaip vi­sa­da, šven­tės da­ly­viai lan­ky­to­jus nu­ste­bi­no ne tik pa­tie­ka­lų gau­sa, bet ir jų iš­vaiz­da bei sko­niu.

Kaip ir praė­ju­siais me­tais, ge­riau­siai bu­vo įver­tin­ti Rad­vi­liš­kio tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro pa­tie­ka­lai. Su cent­ro at­sto­vais pir­mą­ja vie­ta pa­si­da­li­jo anykš­tė­nai.

Šių­me­čia­me ren­gi­ny­je Rad­vi­liš­kio tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro kon­di­te­riai ir ku­li­na­rai siū­lė ra­gau­ti su­šil­dan­čių pa­tie­ka­lų – tri­jų spal­vų (juo­dų­jų, ža­lių­jų ir oran­ži­nių) lę­šių troš­ki­nio su dar­žo­vė­mis, mo­liū­gų sriu­bos bei neįp­ras­tų val­gių – rau­do­nų­jų svo­gū­nų čat­nio, agur­kų uo­gie­nės.

Pa­na­šiuo­se ren­gi­niuo­se ne kar­tą da­ly­va­vę anykš­tė­nai į Še­du­vą at­si­ve­žė gry­bų už­te­pė­lės, avin­žir­nių ki­sie­liaus, pa­ša­ri­nių bu­ro­kų ir ba­ra­vy­kų troš­ki­nio, mor­kų chal­vos.

Tre­čius me­tus iš ei­lės ren­gi­ny­je da­ly­vau­jan­ti Pa­šuš­vio bend­ruo­me­nė li­ko iš­ti­ki­ma sa­vo tra­di­ci­joms ir šie­met, kaip ir anks­tes­niais me­tais, at­si­ve­žė ke­lių rū­šių obuo­lie­nių.

Tik šį­kart ge­ro­kai išau­go jų asor­ti­men­tas: lan­ky­to­jams bu­vo siū­lo­ma obuo­lie­nės su braš­kė­mis, kriau­šė­mis, ger­vuo­gė­mis, avie­tė­mis, sva­rai­niais, si­do­ni­ja ir ki­tais prie­dais.

Pa­šuš­vie­tės at­ve­žė ir pa­čių ga­min­tų sū­rių, na­mi­nio py­ra­go, kek­siu­kų.

Kaip vi­sa­da, iš­ra­din­gi bu­vo šven­tės šei­mi­nin­kai, vi­sus vai­ši­nę šer­mukš­nių tor­tu, bak­la­ža­nais su grai­ki­nių rie­šu­tų įda­ru, gri­kių ir bro­ko­lių kot­le­tais, mo­liū­gų sal­dai­niais, mo­liū­gų ir aga­ro de­ser­tu bei ke­lių rū­šių svei­kuo­liš­ko­mis už­te­pė­lė­mis.

Pa­sak N. Lu­ko­šie­nės, vi­si da­ly­viai sten­gė­si bū­ti kuo iš­ra­din­ges­ni, to­dėl vie­nų pa­tie­ka­lai, re­gis, bu­vo įpras­ti, ta­čiau ste­bi­no sko­niu, o ki­tiems kaip tik bu­vo nau­do­ja­mi re­tes­ni ir neįp­ras­ti ing­re­dien­tai.

Lek­to­riaus "ak­me­nys" ir pa­mo­kos

Svei­kos mi­ty­bos bei svei­kos gy­ven­se­nos ži­nias ren­gi­nio da­ly­viai ga­lė­jo pa­gi­lin­ti pa­si­klau­sę emo­cin­gos lek­to­riaus An­džej Mich­mel pa­skai­tos.

Sve­čias ne­pa­gai­lė­jo griež­tų žo­džių gy­dy­to­jams, anot jo, gy­dan­tiems tik pa­sek­mes ir neieš­kan­tiems li­gos prie­žas­čių, kliu­vo ir "Sod­rai", ne­va suin­te­re­suo­tai kuo trum­pes­niu pen­si­nin­kų gy­ve­ni­mu.

A. Mich­mel ne­pa­gai­lė­jo ir ren­gi­nio šei­mi­nin­kų, ne­kaip at­si­liep­da­mas apie ant sce­nos su­dė­tus do­va­noms skir­tus ša­ko­čius bei at­si­sa­ky­da­mas jam pa­siū­ly­to van­dens.

"Aš ge­riu tik sa­vo at­si­vež­tą van­de­nį", – ta­rė A. Mich­mel, tuo su­ža­din­da­mas rad­vi­liš­kie­čių smal­su­mą ir su­lau­kęs klau­si­mų, kuo ypa­tin­gas jo ge­ria­mas van­duo.

At­sa­ky­mą į šį ir ki­tus smal­su­mą su­ža­di­nu­sius klau­si­mus rad­vi­liš­kie­čiai mė­gi­no su­ži­no­ti jau pa­si­bai­gus pa­skai­tai.