Avies ko­jos „ska­nu­mė­lis“

Sauliaus JANKAUSKO nuotr.
Svajūnas Sabaliauskas-Geladuonis
Sva­jū­nas SA­BA­LIAUS­KAS, mū­sų kraš­tie­tis, ra­šy­to­jas, gy­ve­nan­tis Ai­ri­jo­je, ge­rai iš­ma­no ku­li­na­ri­jos pa­slap­tis. Pas jį vie­šin­čius drau­gus, ko­le­gas nuo­lat nu­ste­bi­na gur­ma­niš­kais pa­tie­ka­lais. Mie­lai da­li­ja­si pa­ta­ri­mais, kaip pa­si­ga­min­ti ska­nų val­gį, ir su "Šiau­lių kraš­tu". Šį kar­tą at­siun­tė mums "ska­nu­mė­lį" iš avie­nos.
Recepto autoriaus nuotr.
Avies kojos „skanumėlis“.

Avies ko­jos "ska­nu­mė­lis"

Mė­si­nin­ko pa­pra­šau, kad at­kirs­tų avies ko­jos "šmo­te­lį", ko­kį vie­ną ki­log­ra­mą. Pa­žįs­ta­mas mė­si­nin­kas tą mie­lai at­lie­ka. Par­si­ne­šus na­mo be­lie­ka su­ma­ri­nuo­ti ir iš­kep­ti.

Įt­rin­ti mė­są mal­tu (trin­tu į mil­te­lius) žvaigž­di­niu any­žiu­mi, ci­na­mo­nu, pi­pi­rais, pro­van­so žo­le­lė­mis (džio­vin­to­mis ar "gy­vo­mis"). Apš­laks­ty­ti ja­po­niš­ku te­riya­ki pa­da­žu, ne­tu­rint, tin­ka so­jos pa­da­žas, api­ber­ti smul­kiai pjaus­ty­tais svo­gū­nais ir čes­na­kais. Ir dar iš­tri­nu šal­to spau­di­mo rap­sų ar aly­vuo­gų alie­ju­mi.

Ma­ri­nuo­tis pa­lie­ku nak­čiai – vė­sio­je vie­to­je (ne­de­du į šal­dy­tu­vą). Ga­li­ma kep­ti ir po va­lan­dos ma­ri­na­vi­mo.

Į or­kai­tę su vė­je­lio funk­ci­ja (200 laips­nių) pa­šau­ti keps­nį. Po 20 mi­nu­čių ap­vers­ti. Po va­lan­dos jau bus iš­ke­pęs. Jei iš mė­sos bė­ga krau­jas, dar ke­lio­li­ka mi­nu­čių pa­kep­ti. Mė­gau­si­tės iš­skir­ti­niu sko­niu.

Pa­tie­ki­te su bul­vių ko­še ir mėgs­ta­mo­mis sa­lo­to­mis. Aš iš­ver­du 800 gra­mų bul­vių, nu­py­lęs van­de­nį už­pi­lu stik­li­ne karš­to pie­no ir įde­du 150 gra­mų sū­dy­to svies­to. Drus­kos pa­gal sko­nį. Dar ska­nu įpjaus­ty­ti ža­lių kra­pų ir su­trin­ti.

Man ska­niau­sia val­gy­ti su mor­kų sa­lo­to­mis. Smul­kia tar­ka su­tar­kuo­ji 3 vi­du­ti­nio dy­džio mor­kas, ke­li šaukš­tai kon­ser­vuo­tų žir­ne­lių, tar­kuo­to čes­na­ko 2 ski­lte­lės, pu­sė rau­do­no­jo svo­gū­no, 200 gra­mų tar­kuo­to sū­rio (man pa­tin­ka pus­kie­tis) ir ge­ras šaukš­tas ge­ro ma­jo­ne­zo.

Ska­naus!

Susijusios naujienos