Naujosios Akmenės medikai neprisišaukia rajono vadovų

Vytauto RUŠKIO nuo­tr.
Nau­jo­sios Ak­me­nės li­go­ni­nės pa­cien­tai iš­kraus­ty­ti iš pir­mo­jo aukš­to, jis per­tvar­ko­mas teik­ti pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros (šei­mos gy­dy­to­jo) pa­slau­gas, ta­čiau neaiš­ku kie­no – sa­vi­val­dy­bės įstai­gos ar pri­va­čios bend­ro­vės.
Iš ko­man­di­ruo­tės Ja­po­ni­jo­je grį­žęs Ak­me­nės ra­jo­no me­ras ne­sku­ba į Ak­me­nės ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­rą. Kvie­ti­mą po­kal­biui dėl me­di­kų dar­bo ir vi­sos įstai­gos veik­los mig­lo­tų per­spek­ty­vų pa­si­ra­šė dau­giau kaip pus­šim­tis įstai­gos dar­buo­to­jų.

Me­di­kai tuš­čiai lau­kė ra­jo­no me­ro Vi­ta­li­jaus Mit­ro­fa­no­vo su­si­rin­ki­me, ku­ris vy­ko ki­tą dar­bo die­ną, kai me­ras grį­žo iš ke­lio­nės.

Jos me­tu laiš­ko au­to­riams at­sa­ky­mą at­siun­tė sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­rei­gas at­lie­kan­tis vi­ce­me­ras To­mas Mar­ti­nai­tis. Jis nu­ro­dė, kad Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai su­si­tiks tik tuo­met "jei­gu bus pla­nuo­ja­ma priim­ti konk­re­čius spren­di­mus, su­si­ju­sius su Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro veik­la".

"Šiau­lių kraš­tas" pub­li­ka­ci­jo­je "Me­di­kai su­ne­ri­mo dėl mig­lo­tų per­spek­ty­vų" (2019 11 09) ra­šė, kad prieš ke­le­rius me­tus Sa­vi­val­dy­bė­je su­ma­ny­ta per­kel­din­ti Ak­me­nės ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­rą iš se­no at­ski­ro pa­sta­to, va­di­na­mo po­lik­li­ni­ka, į Nau­jo­sios Ak­me­nės li­go­ni­nę.

Ta­čiau jo­je pa­no­ro maž­daug vie­ną aukš­tą uži­man­čių pa­tal­pų UAB "Ge­ros svei­ka­tos cent­ras", re­gist­ruo­ta Kau­ne. Teik­tų pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros (šei­mos gy­dy­to­jo) pa­slau­gas.

"Šiau­lių kraš­tas" pub­li­ka­ci­jo­je "Kau­no bend­ro­vė pra­šo­si į Nau­jo­sios Ak­me­nės li­go­ni­nę" (2019 11 08) ra­šė, kad kau­nie­čiai vers­li­nin­kai sa­vo pa­siū­ly­mus iš­dės­tė Sa­vi­val­dy­bė­je su­si­ti­ki­me su Ak­me­nės ra­jo­no Ta­ry­bos, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, me­di­kų at­sto­vais.

Apie tai su­ži­no­ju­si me­di­kų bend­ruo­me­nė su­ne­ri­mo dėl ga­li­mų pla­nų da­li­nai ar vi­siš­kai už­da­ry­ti vie­šą­ją įstai­gą Ak­me­nės ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­rą. Pik­ti­na­ma­si, kad dėl to su įstai­gos bend­ruo­me­ne nie­kas ne­si­ta­ria, ne­dis­ku­tuo­ja, o vei­kia­ma "už nu­ga­ros". Bai­mi­na­ma­si at­lei­di­mų iš dar­bo, jei ims veik­ti pri­va­ti me­di­ci­nos įstai­ga.

Vie­nas svar­biau­sių me­di­kų klau­si­mų Sa­vi­val­dy­bei, kaip ra­šo­ma krei­pi­me­si: "Ko­dėl tu­rė­tų bū­ti ar­do­ma sta­bi­liai su tei­gia­mu me­ti­niu ba­lan­su dir­ban­ti įstai­ga?"

Į įstai­gą at­siųs­ta­me laiš­ke vi­ce­me­ras T. Mar­ti­nai­tis ak­cen­tuo­ja, kad UAB „Ge­ros svei­ka­tos cent­ras“ in­ves­tuo­tų nuo­sa­vas lė­šas į iš­nuo­mo­tų pa­tal­pų Nau­jo­sios Ak­me­nės li­go­ni­nė­je pri­tai­ky­mą pir­mi­nei svei­ka­tos prie­žiū­ros veik­lai. Tei­gia, kad "nė­ra aiš­ku, koks Vals­ty­bės pro­gra­mos lė­šų fi­nan­sa­vi­mas bus gau­tas 2020 me­tais Nau­jo­sios Ak­me­nės li­go­ni­nės re­konst­ra­vi­mo pro­jek­to spren­di­niams įgy­ven­din­ti.

Dėl šių ap­lin­ky­bių, pa­sak T. Mar­ti­nai­čio, "svars­to­mos ir nag­ri­nė­ja­mos ke­lios al­ter­na­ty­vos" dėl Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro veik­los per­kė­li­mo į li­go­ni­nės pa­tal­pas.

Komentarai

Investuos nuosavas lėšas ?    Pen, 2019-11-22 / 08:14
Imonės pardavimo pajamos 5 000 Eur ir aukšta kreditavimo rizika. Turbūt svivaldybės vadovybė tiki stebūklais ? O gal eilinis vadovybės propagandinis medicinos paslaugų rajone gerinimo šou ?
Tomukas    Pen, 2019-11-22 / 10:01
Pradekim nuo pradziu- jei manot, kad kaunieciai atsives savo seimos gydytojus, nebespankit- nusamdys tuos pacius kur dar valstybineje like. Taip paprasciau- ir pacientai gydytojus zino, ir konkurentas be darbuotonu liks. Esme - gauti pelna, pinigus is Ligoniu kasu. Kazkaip baltais siulais viskas siuta- kodel nesiulo rajono vadai plestis kitai privaciai, akmeniskiu istaigai, kodel savu nelauzia retsykiais specu konsuktacojoms is kitur atsivesti. O gak mintis paprastesne- ateis svetimas, perims darbuotojus, nereiks smegenu sukt del iseitiniu, patalpu islaikymo, nauju gydytoju pritraukimo... Idomu, kodel kalbama apie imone, kurioje rekizitai.lt duomenimis dirba tik du darbuotojai, kokia jos patirtis sveikatos paslaugu teikime, ar nebus kad ilipsim i bala su patalpu isnuomavimu... Daug tu klausimu kyla, bet mes juj runkeliai, nieko nesuprantam... Todel ir susitikinet nereikia- ta darom tik pries rinkimus... Geros komandiruotes, kazin kokia nauda rajonui, kiek kainavo? Neblogai butu kokioje Kuboje ar Balio saloje pora savaiciu pasidarbuoti rajono labui,
Taip    Pen, 2019-11-22 / 12:03
Medikai turėtų žinoti, kad drg, mitrofanov.kaip ir su rajono gyentojais bendrauja atsukęs sėdmenis,Jo dėka žmonės skurde,užguiti.Savivaldybės įmonės ties bankrotu.Baisu kas dedasi komunalininke,autobusų parke ir t.t.t. Dabar atsirado t martinaitis,kuris visuose srityse nieko neišmano ir su žmonėmis bendrauja lyg su dvasiomis,
Taip    Pen, 2019-11-22 / 12:04
Medikai turėtų žinoti, kad drg, mitrofanov.kaip ir su rajono gyentojais bendrauja atsukęs sėdmenis,Jo dėka žmonės skurde,užguiti.Savivaldybės įmonės ties bankrotu.Baisu kas dedasi komunalininke,autobusų parke ir t.t.t. Dabar atsirado t martinaitis,kuris visuose srityse nieko neišmano ir su žmonėmis bendrauja lyg su dvasiomis,
Mero kalėdiniai sveikinimai    Pen, 2019-11-22 / 12:15
Kasmet prieš kalėdas meras sugeba sujaudinti savo valdomus žmones- pernai AK ženklas, šiemet Geros sveikatos įstaigėlė. Deja greitai visi pamiršta , net ir šiaulių kraštas apie ženklo likimą neberašo. Ar verta merui stengtis ?
???    Pen, 2019-11-22 / 12:24
O ką veikai ponia Songailienė?Ar ji ne vadovė šios įstaigos?O gal bijo pakenkti savo vyrui sėdinčiam taryboj?
kike    Pen, 2019-11-22 / 12:28
Ko gero, bus tik blogiau. Tad stenkitės nesirgti. Gyvenkit sveikai, lankykit bažnyčią (tą tikrąją) ir laukit Naujų Metų. Sako, gal pensijas didins.
Justas    Pen, 2019-11-22 / 14:21
Meras visiškai negina žmonių interesų.O štai medicina turi rūpintis ir administracijos direktorė, kuri tam neturi gebėimų,nes visuose srityse nieko nenutuokia,kaip ir vicemeras.Tokia mero komanda,kuri sugeba tik tyčiotis iš žmonių ir užsiimti demogogija.Tai baisu ir tragiška,
Tomas    Pen, 2019-11-22 / 20:13
Ka išsirinkot i merus ir savivaldybe ta ir turit! Ko dabar verkslenat!!!
Si    Pen, 2019-11-22 / 20:42
Uztat futbolo aikste naujoj akmenei statom. Bus merui kur kamuoli paspardyt
LINA    Šeš, 2019-11-23 / 09:50
Meras negali isspresti visu jusu problemu. Be mero dar yra seimo narys, vicemeras, kurie nieko niekada savarankiskai nenuspres. Truksta vienos esmines duotybes-mąstymoir atsakomybes. Ka issirenkate, ta ir turite. Gal laikas butu einant i rikimus ijungti smegenis.
Pritariu    Šeš, 2019-11-23 / 10:05

In reply to by LINA

O pasibaigus rinkimams nuolat priminti politikų pažadus. Juk meras eidamas į rinkimus turėjo pagalvoti , ką gali pažadėti ir ko negali. Priešingu atveju tai popolistas, kaip ir daugelis politikų Lietuvoje.
Ar bus kada geresnis ?    Šeš, 2019-11-23 / 12:24

In reply to by kike

Autokratinis rankinis valdimas nuo viršaus iki apačios. Visose savivaldybės įstaigose lojalūs partijos bičiuliai , rinkimu sąrašų viršuje tik paklusnūs partiečiai arba draugai. Rinkimų agitacijai visas savivaldybės administracinis resursas ir rezultatas - geresnio mero negali būti.
naujaakmenietė    Šeš, 2019-11-23 / 11:20
Prieš rinkimus jie žadės baigti pradėtus darbus. Bobulės vėl sakys anas nevogs. taip rata ir suksis.
Kas čia verkšliana ?    Šeš, 2019-11-23 / 15:27
Ir kas nepatinka. Viskas gerai mūsų Akmenėje. Būtent gerai atsimena bobulės kaip Akmenėje buvo prieš dešimt metų, todėl ir renka. O verkia ir nepatenkinti tie kuriems uodegos prispaustos . .
Baba    Šeš, 2019-11-23 / 17:00
Kas blogo, jei atsiranda konkurencija ? Gal naujai įstaigai nebereiks tiek personalo? Dabartinėj poliklinikoj liko tik pensininkai gydytojai ir šiek tiek jaunesnės sesutės. Jei kauniečiai neatsives naujų šeimos gydytojų, tai gal dabartinė vadovė jų turi? O kiek Lizdenio įstaiga jų turi, nors puikiai susitvarko.
Lilia    Pir, 2019-11-25 / 07:53
Kai nueini pas gydytoją Sakai- sergu Gydytojo atsakymas AŠ TAIP PAT SERGU🤣🤣🤣
Laiškus rašo, gyvai bendrauti nereikia.    Tre, 2019-11-27 / 07:12
O prieš rinkimus tai laksto po įstaigas, kaip į uodegą įkirpti. Darbus trukdo, agituoja: Rinkit tik mane, balsuokit už mano partiją. Baigėsi rinkimai, meška persivertė ant kito šono ir parpia sau. Iki šios kadencijos pabaigos. Tada vėl ištiks trumpalaikio aktyvumo priepuolis. O ko stengtis, jei ir vėl išrinks? Kur jie dėsis, tie rinkėjai...Jie juk supranta, kad kai kurie tiesiog NUSIPELNĖ gyventi geriau. Gerovės valstybės Akmenės filialo gyventojų sąrašas pridedamas. P.S. Nusipelniusiųjų pavardės tilpo viename lape.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.