Naujosios Akmenės medikai neprisišaukia rajono vadovų

Vytauto RUŠKIO nuo­tr.
Nau­jo­sios Ak­me­nės li­go­ni­nės pa­cien­tai iš­kraus­ty­ti iš pir­mo­jo aukš­to, jis per­tvar­ko­mas teik­ti pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros (šei­mos gy­dy­to­jo) pa­slau­gas, ta­čiau neaiš­ku kie­no – sa­vi­val­dy­bės įstai­gos ar pri­va­čios bend­ro­vės.
Iš ko­man­di­ruo­tės Ja­po­ni­jo­je grį­žęs Ak­me­nės ra­jo­no me­ras ne­sku­ba į Ak­me­nės ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­rą. Kvie­ti­mą po­kal­biui dėl me­di­kų dar­bo ir vi­sos įstai­gos veik­los mig­lo­tų per­spek­ty­vų pa­si­ra­šė dau­giau kaip pus­šim­tis įstai­gos dar­buo­to­jų.

Me­di­kai tuš­čiai lau­kė ra­jo­no me­ro Vi­ta­li­jaus Mit­ro­fa­no­vo su­si­rin­ki­me, ku­ris vy­ko ki­tą dar­bo die­ną, kai me­ras grį­žo iš ke­lio­nės.

Jos me­tu laiš­ko au­to­riams at­sa­ky­mą at­siun­tė sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­rei­gas at­lie­kan­tis vi­ce­me­ras To­mas Mar­ti­nai­tis. Jis nu­ro­dė, kad Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai su­si­tiks tik tuo­met "jei­gu bus pla­nuo­ja­ma priim­ti konk­re­čius spren­di­mus, su­si­ju­sius su Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro veik­la".

"Šiau­lių kraš­tas" pub­li­ka­ci­jo­je "Me­di­kai su­ne­ri­mo dėl mig­lo­tų per­spek­ty­vų" (2019 11 09) ra­šė, kad prieš ke­le­rius me­tus Sa­vi­val­dy­bė­je su­ma­ny­ta per­kel­din­ti Ak­me­nės ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­rą iš se­no at­ski­ro pa­sta­to, va­di­na­mo po­lik­li­ni­ka, į Nau­jo­sios Ak­me­nės li­go­ni­nę.

Ta­čiau jo­je pa­no­ro maž­daug vie­ną aukš­tą uži­man­čių pa­tal­pų UAB "Ge­ros svei­ka­tos cent­ras", re­gist­ruo­ta Kau­ne. Teik­tų pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros (šei­mos gy­dy­to­jo) pa­slau­gas.

"Šiau­lių kraš­tas" pub­li­ka­ci­jo­je "Kau­no bend­ro­vė pra­šo­si į Nau­jo­sios Ak­me­nės li­go­ni­nę" (2019 11 08) ra­šė, kad kau­nie­čiai vers­li­nin­kai sa­vo pa­siū­ly­mus iš­dės­tė Sa­vi­val­dy­bė­je su­si­ti­ki­me su Ak­me­nės ra­jo­no Ta­ry­bos, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, me­di­kų at­sto­vais.

Apie tai su­ži­no­ju­si me­di­kų bend­ruo­me­nė su­ne­ri­mo dėl ga­li­mų pla­nų da­li­nai ar vi­siš­kai už­da­ry­ti vie­šą­ją įstai­gą Ak­me­nės ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­rą. Pik­ti­na­ma­si, kad dėl to su įstai­gos bend­ruo­me­ne nie­kas ne­si­ta­ria, ne­dis­ku­tuo­ja, o vei­kia­ma "už nu­ga­ros". Bai­mi­na­ma­si at­lei­di­mų iš dar­bo, jei ims veik­ti pri­va­ti me­di­ci­nos įstai­ga.

Vie­nas svar­biau­sių me­di­kų klau­si­mų Sa­vi­val­dy­bei, kaip ra­šo­ma krei­pi­me­si: "Ko­dėl tu­rė­tų bū­ti ar­do­ma sta­bi­liai su tei­gia­mu me­ti­niu ba­lan­su dir­ban­ti įstai­ga?"

Į įstai­gą at­siųs­ta­me laiš­ke vi­ce­me­ras T. Mar­ti­nai­tis ak­cen­tuo­ja, kad UAB „Ge­ros svei­ka­tos cent­ras“ in­ves­tuo­tų nuo­sa­vas lė­šas į iš­nuo­mo­tų pa­tal­pų Nau­jo­sios Ak­me­nės li­go­ni­nė­je pri­tai­ky­mą pir­mi­nei svei­ka­tos prie­žiū­ros veik­lai. Tei­gia, kad "nė­ra aiš­ku, koks Vals­ty­bės pro­gra­mos lė­šų fi­nan­sa­vi­mas bus gau­tas 2020 me­tais Nau­jo­sios Ak­me­nės li­go­ni­nės re­konst­ra­vi­mo pro­jek­to spren­di­niams įgy­ven­din­ti.

Dėl šių ap­lin­ky­bių, pa­sak T. Mar­ti­nai­čio, "svars­to­mos ir nag­ri­nė­ja­mos ke­lios al­ter­na­ty­vos" dėl Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro veik­los per­kė­li­mo į li­go­ni­nės pa­tal­pas.