Darbingumo lygius "dalijusi" vedėja teisme nedalyvavo dėl nedarbingumo

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
By­los duo­me­ni­mis, Dai­nų pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro bend­ro­sios pra­kti­kos gy­dy­to­ja Al­du­tė Žeb­raus­kie­nė, klas­to­da­ma me­di­ci­ni­nius do­ku­men­tus, NDNT Šiau­lių II te­ri­to­ri­nio sky­riaus ve­dė­jai da­vė ky­šius už tai, kad jos pa­žįs­ta­miems bū­tų nu­sta­ty­tas pa­lan­kus dar­bin­gu­mo ly­gis.
Šiau­lių apy­gar­dos teis­me va­kar at­vers­ta ky­ši­nin­ka­vi­mo by­la. Jos duo­me­ni­mis, ky­šiai, do­ku­men­tų klas­to­ji­mas, pa­pir­ki­mas, ki­ti nu­si­kal­ti­mai ga­lė­jo bū­ti vyk­do­mi sie­kiant pa­lan­kes­nio dar­bin­gu­mo ly­gio.

Pa­teik­ti pra­šy­mai ir siū­ly­mai

By­la iš es­mės va­kar nag­ri­nė­ti ne­pra­dė­ta – vie­na iš sep­ty­nių kal­ti­na­mų­jų NDNT Šiau­lių II te­ri­to­ri­nio sky­riaus ve­dė­ja Jur­ga Sta­pon­kie­nė pra­ne­šė po­sė­dy­je da­ly­vau­ti ne­ga­lin­ti, nes ser­ga. Tei­sia­mo­ji teis­mui pa­tei­kė ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mą.

Va­kar teis­me svars­ty­ti įvai­rūs pro­ce­si­niai rei­ka­lai. Vie­nas to­kių – eks­per­to pa­si­sa­ky­mas dėl vie­no iš kal­ti­na­mų­jų. Sun­kia ne­pa­gy­do­ma li­ga ser­gan­čio vy­ro bau­džia­mo­ji by­la teis­mui bu­vo per­duo­ta dėl pri­ver­čia­mų­jų me­di­ci­nos prie­mo­nių už pa­vo­jin­gos vi­suo­me­nei vei­kos pa­da­ry­mą sky­ri­mo. Teis­mas iš­klau­sė, ką šiuo klau­si­mu ma­no eks­per­tas: šiam li­go­niui bū­ti­nas pri­va­lo­ma­sis gy­dy­mas. Me­di­ci­nos spe­cia­lis­tas pa­si­sa­kė už tai, kad kal­ti­na­ma­sis ga­lė­tų bū­ti per­duo­tas ar­ti­mų­jų glo­bai, ne­ski­riant jam pri­vers­ti­nio gy­dy­mo.

Ki­tos kal­ti­na­mo­sios ad­vo­ka­tė krei­pė­si į teis­mą, pra­šy­da­ma jos gi­na­mo­sios at­žvil­giu by­lą nag­ri­nė­ti su­trum­pin­tu įro­dy­mų ty­ri­mo bū­du ir per­duo­ti kal­tę pri­pa­žįs­tan­čią mo­te­rį pa­gal lai­da­vi­mą. Toks gy­nė­jos pra­šy­mas su­lau­kė ki­tų ad­vo­ka­tų prieš­ta­ra­vi­mo, esą ši kal­ti­na­mo­ji yra su­si­ju­si su ki­tų kal­ti­na­mų­jų įvyk­dy­tų vei­kų epi­zo­dais, tai­gi tu­rės bū­ti ap­klau­sia­ma po­sė­džiuo­se.

Ką teis­mas ma­no šiais klau­si­mais, tu­rė­tų paaiš­kė­ti ne­tru­kus.

Ki­tas teis­mo po­sė­dis nu­ma­ty­tas ge­gu­žės 28 die­ną.

Ran­ka ran­ką "te­pė"

By­los duo­me­ni­mis, gy­dy­to­jams tar­pi­nin­kau­jant, už ky­šius pa­cien­tams Neį­ga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­bos (NDNT) sky­riu­je bu­vo nu­sta­to­mi dar­bin­gu­mo ly­giai.

Prieš teis­mą sto­jo Dai­nų pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro bend­ro­sios pra­kti­kos gy­dy­to­ja Al­du­tė Žeb­raus­kie­nė. Jai pa­reikš­ti kal­ti­ni­mai pa­pir­ki­mu, pre­ky­ba po­vei­kiu, ky­ši­nin­ka­vi­mu, do­ku­men­tų klas­to­ji­mu ir pa­dė­ji­mu su­kčiau­ti.

Dėl ky­ši­nin­ka­vi­mo, su­kurs­ty­mo su­klas­to­ti do­ku­men­tus ir su­kčia­vi­mo tei­sia­ma ir bu­vu­si NDNT Šiau­lių II te­ri­to­ri­nio sky­riaus ve­dė­ja J. Sta­pon­kie­nė, ji kal­ti­na­ma tuo, kad iš gy­dy­to­jos A. Žeb­raus­kie­nės priė­mė ky­šius už tai, kad gy­dy­to­jos pa­žįs­ta­miems as­me­nims bū­tų nu­sta­ty­tas pa­lan­kus dar­bin­gu­mo ly­gis.

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­ni­mis, bu­vo klas­to­ja­mi do­ku­men­tai – as­mens svei­ka­tos is­to­ri­jo­je įra­šius me­la­gin­gas li­gų diag­no­zes, jų pa­grin­du bu­vo iš­duo­da­mi ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mai, juos pa­tei­kę VSDFV Šiau­lių sky­riui pa­cien­tai už ne­dar­bin­gu­mo lai­ko­tar­pius ne­pag­rįs­tai gau­da­vo li­gos iš­mo­kas. By­los duo­me­ni­mis, vie­na iš to­kių pa­cien­tų bu­vo ir NDNT Šiau­lių II te­ri­to­ri­nio sky­riaus ve­dė­ja J. Sta­pon­kie­nė.

Iš pa­cien­tų ky­šiai bū­da­vo ima­mi ir už įvai­rių me­di­ci­ni­nių pa­slau­gų su­tei­ki­mą, tarp ku­rių – ap­žiū­ros, me­di­ci­ni­nės kon­sul­ta­ci­jos, vais­tų re­cep­tų iš­ra­šy­mas.

Da­lis gy­dy­to­jos pa­pir­ki­mu kal­tin­tų pa­cien­tų sa­vo kal­tę pri­pa­ži­no. Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas juos nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės at­lei­do pa­gal lai­da­vi­mą ir sky­rė jiems bau­džia­mo­jo po­vei­kio prie­mo­nes.