Padėkota medikams

Arū­no SE­DE­RA­VI­ČIAUS nuo­tr.
Šiau­lių ra­jo­no me­ras A. Be­za­ras su pa­dė­ko­mis ap­do­va­no­tais me­di­kais.

Penk­ta­die­nį, mi­nint Me­di­ci­nos dar­buo­to­jų die­ną, šven­ti­nia­me ren­gi­ny­je pa­dė­ko­ta Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro (ŠRSPSPC) me­di­kams. Į šven­tę Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cent­re kai ku­rie me­di­kai at­sku­bė­jo tik la­bai trum­pam, o po ke­lio­li­kos mi­nu­čių vėl iš­sku­bė­jo pas jų lau­kian­čius pa­cien­tus.

„Tai ro­do, kad me­di­kų gy­ve­ni­mas yra ma­tuo­ja­mas mi­nu­tė­mis. At­si­tin­ka bė­da ir pri­va­lai sku­bė­ti pa­dė­ti“, – dė­ko­da­ma už kil­nų ir pa­siau­ko­jan­tį dar­bą me­di­kams sa­kė Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro di­rek­to­rė Vil­ma Plau­ši­nai­tie­nė.

Me­di­kų pa­svei­kin­ti at­vy­kęs Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Be­za­ras dė­ko­jo me­di­kams už jų kil­nų dar­bą.

„Esa­te vie­ni iš svar­biau­sių­jų, nes rū­pi­na­tės pa­čiu di­džiau­siu ra­jo­no žmo­nių tur­tu – svei­ka­ta. Ži­nau, kad me­di­kai pa­da­ro dėl žmo­nių net dau­giau, nei ga­li, ar tu­rė­tų“, – me­di­kams dė­ko­jo ra­jo­no me­ras.

A. Be­za­ras pa­dė­kos raš­tus ir po nau­jai iš­leis­tą ra­jo­ną rep­re­zen­tuo­jan­tį fo­tog­ra­fi­jų al­bu­mą „Šiau­lių ra­jo­no vaiz­dai ir ženk­lai“ įtei­kė  Šiau­lių ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro Kur­šė­nų po­lik­li­ni­kos šei­mos gy­dy­to­jai Ri­mai Kat­kie­nei, ŠRSPSPC Ša­ky­nos am­bu­la­to­ri­jos ve­dė­jai šei­mos gy­dy­to­jai Lo­re­tai Ge­da­mins­kie­nei, Šiau­lių ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro vi­daus li­gų gy­dy­to­jai Vi­ta­li­jai Mi­liu­vie­nei, ŠRSPSPC Bu­bių am­bu­la­to­ri­jos bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­jai Re­gi­nai Pus­ke­pa­lie­nei, Rau­dė­nų šei­mos gy­dy­to­jo ka­bi­ne­to ve­dė­jai, bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­jai Zig­ri­dai Da­ni­kaus­kie­nei, Drą­su­čių šei­mos gy­dy­to­jo ka­bi­ne­to ve­dė­jui, bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­jui Ri­man­tui Gri­ciui.

ŠRSPSPC di­rek­to­rės Vil­mos Plau­ši­nai­tie­nės gar­bės raš­tais pa­gerb­tas Gil­vy­čių me­di­ci­nos punk­to bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­jos Ri­mu­tės Jo­nai­tie­nės, Meš­kui­čių am­bu­la­to­ri­jos gy­dy­to­jo odon­to­lo­go pa­dė­jė­jos Vi­dos Krikš­to­lai­tie­nės bei Meš­kui­čių am­bu­la­to­ri­jos bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­jos Onos Dons­kie­nės, ŠRSPSPC svei­ka­tos sta­tis­ti­kės Ma­ry­tės Sin­ke­vi­čie­nės dar­bas.

Pri­min­ta, kad ŠRSPSP cent­ro dar­buo­to­jų šią va­sa­rą lau­kia dar vie­nas svar­bus įvy­kis – Kur­šė­nų po­lik­li­ni­ko­je vyks re­mon­tas, įstai­ga bus ap­rū­pin­ta nau­jais bal­dais, me­di­ci­nos įran­ga, prie Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­suo­ja­mo pro­jek­to biu­dže­to lė­šo­mis pri­si­dės ir Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

Me­di­ci­nos dar­buo­to­jų die­nos pro­ga cent­ro me­di­kams kon­cer­ta­vo gru­pė „Lan­gas“.

"Šiau­lių kraš­to" inf.