Apdovanoti apie 40 metų dirbantys medikai

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Ra­jo­no Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­ro sku­bios me­di­ci­nos pa­gal­bos slau­gos spe­cia­lis­tas Čes­lo­vas Ja­se­vi­čius dir­ba 39 me­tus.

Nau­jo­sios Ak­me­nės kul­tū­ros rū­muo­se su­reng­ta­me me­di­ci­nos dar­buo­to­jų die­nos mi­nė­ji­me tarp ap­do­va­no­tų­jų pa­dė­ko­mis – dar­bo ve­te­ra­nai.

Pa­gerb­ta ra­jo­no Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro vi­daus li­gų gy­dy­to­ja Ni­jo­lė Bart­ke­vi­čie­nė, dir­ban­ti ke­tu­rias­de­šimt dve­jus me­tus. Šie­met jai su­kaks 70 me­tų.

Pa­dė­ko­ta taip pat šio­je įstai­go­je dir­ban­čiai ir pa­na­šų dar­bo sta­žą tu­rin­čiai gy­dy­to­jai odon­to­lo­gei Ka­zi­mie­rai Na­vi­kie­nei. Ji ap­si­spren­du­si šie­met išei­ti už­tar­nau­to poil­sio.

Ap­do­va­no­tas be­veik 40 me­tų dir­ban­tis ra­jo­no Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­ro sku­bios me­di­ci­nos pa­gal­bos slau­gos spe­cia­lis­tas Čes­lo­vas Ja­se­vi­čius.

Me­di­kės pro­fe­si­ją 35 me­tus tu­rin­čiai UAB An­ta­no Liz­de­nio svei­ka­tos cent­ro šei­mos ir vai­kų li­gų gy­dy­to­jai El­vy­rai Liz­de­nie­nei taip pat įteik­ta pa­dė­ka.

Dar ap­do­va­no­tos sku­bios me­di­ci­nos pa­gal­bos slau­gos spe­cia­lis­tės Dai­va Le­vi­nie­nė, Ni­jo­lė Mi­siu­vie­nė, vai­ruo­to­jas – pa­ra­me­di­kas Pau­lius Nau­mo­vas, bend­ruo­me­nės slau­gy­to­jos Ire­na Gar­be­nie­nė, vi­daus li­gų gy­dy­to­ja Alek­sand­ra Kas­pa­ra­vi­čie­nė, bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­jos Vi­li­ja Kas­pe­ra­vi­čie­nė, Liu­da Dau­nie­nė, Ve­ro­ni­ka Jan­kie­nė, Re­na­ta Za­vec­ky­tė, Ja­ni­na Mont­vi­lie­nė, Edi­ta Liz­de­nie­nė, slau­gy­to­jos pa­dė­jė­jos Da­nu­tė Ja­su­tie­nė, Na­ta­li­ja Šu­kie­nė.

Pa­gerb­tos ir ki­tų pro­fe­si­jų dar­buo­to­jos iš ra­jo­no me­di­ci­nos įstai­gų – Vir­gi­ni­ja Ged­mi­nie­nė, dir­ban­ti bu­hal­te­re-ka­si­nin­ke Ak­me­nės ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­re ir ja­me va­ly­to­ja dir­ban­ti Ele­na Je­ge­la­vi­čie­nė bei UAB An­ta­no Liz­de­nio svei­ka­tos cent­ro re­gist­ra­to­rė Dai­na Gul­bi­nie­nė.