Medikai sunerimo dėl miglotų perspektyvų

Vytauto RUŠKIO nuotr.
Nau­jo­sios Ak­me­nės li­go­ni­nei, tu­rin­čiai tuš­čių pa­la­tų, įma­no­ma į pa­sta­tą įsi­leis­ti ir ki­tą me­di­ci­nos įstai­gą.
Ak­me­nės ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro dar­buo­to­jų pa­si­ra­šy­tas laiš­kas dėl mig­lo­tų įstai­gos veik­los per­spek­ty­vų pa­teik­tas ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai.

Laiš­ke ne­ri­mau­ja­ma dėl "ga­li­mų pla­nų da­li­nai ar vi­siš­kai už­da­ry­ti vie­šą­ją įstai­gą Ak­me­nės ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­rą". Pik­ti­na­ma­si, kad dėl to su įstai­gos bend­ruo­me­ne nie­kas ne­si­ta­ria, ne­dis­ku­tuo­ja, o vei­kia­ma "už nu­ga­ros".

Va­kar "Šiau­lių kraš­tas" pub­li­ka­ci­jo­je "Kau­no bend­ro­vė pra­šo­si į Nau­jo­sios Ak­me­nės li­go­ni­nę" ra­šė, kad Sa­vi­val­dy­bė­je ap­tar­tas UAB "Ge­ros svei­ka­tos cent­ras", re­gist­ruo­tos Kau­ne, pa­gei­da­vi­mas teik­ti pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros (šei­mos gy­dy­to­jo) pa­slau­gas Nau­jo­sios Ak­me­nės li­go­ni­nė­je.

Kau­no bend­ro­vė no­rė­tų gau­ti vie­no aukš­to dy­džio pa­tal­pas.

Bū­tent tiek nu­ma­ty­ta li­go­ni­nė­je per­tvar­ky­ti prieš ke­le­rius me­tus su­kur­ta­me Sa­vi­val­dy­bės pla­ne. Ke­tin­ta plo­tą skir­ti ne pri­va­ti­nin­kams, o Ak­me­nės ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­rui, jį iš se­no at­ski­ro pa­sta­to per­ke­liant į Nau­jo­sios Ak­me­nės li­go­ni­nę.

Į ją nu­si­tai­kius pri­va­čiam kon­ku­ren­tui, Sa­vi­val­dy­bės me­di­ci­nos įstai­gos dar­buo­to­jai įžvel­gia, ra­šo­ma laiš­ke, ga­li­mus at­lei­di­mus iš dar­bo.

Dau­giau kaip 50 laiš­ko au­to­rių klau­sia: "Ko­dėl tu­rė­tų bū­ti ar­do­ma sta­bi­liai su tei­gia­mu me­ti­niu ba­lan­su dir­ban­ti įstai­ga?"

Me­di­kai pa­gei­dau­ja at­sa­ky­mus iš­girs­ti iš ra­jo­no me­ro Vi­ta­li­jaus Mit­ro­fa­no­vo. Ta­čiau su­si­ti­ki­mas su juo neį­ma­no­mas šio­mis die­no­mis, me­ras iki lapk­ri­čio 14 die­nos yra ko­man­di­ruo­tė­je Ja­po­ni­jo­je.