Medikai sunerimo dėl miglotų perspektyvų

Vytauto RUŠKIO nuotr.
Nau­jo­sios Ak­me­nės li­go­ni­nei, tu­rin­čiai tuš­čių pa­la­tų, įma­no­ma į pa­sta­tą įsi­leis­ti ir ki­tą me­di­ci­nos įstai­gą.
Ak­me­nės ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro dar­buo­to­jų pa­si­ra­šy­tas laiš­kas dėl mig­lo­tų įstai­gos veik­los per­spek­ty­vų pa­teik­tas ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai.

Laiš­ke ne­ri­mau­ja­ma dėl "ga­li­mų pla­nų da­li­nai ar vi­siš­kai už­da­ry­ti vie­šą­ją įstai­gą Ak­me­nės ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­rą". Pik­ti­na­ma­si, kad dėl to su įstai­gos bend­ruo­me­ne nie­kas ne­si­ta­ria, ne­dis­ku­tuo­ja, o vei­kia­ma "už nu­ga­ros".

Va­kar "Šiau­lių kraš­tas" pub­li­ka­ci­jo­je "Kau­no bend­ro­vė pra­šo­si į Nau­jo­sios Ak­me­nės li­go­ni­nę" ra­šė, kad Sa­vi­val­dy­bė­je ap­tar­tas UAB "Ge­ros svei­ka­tos cent­ras", re­gist­ruo­tos Kau­ne, pa­gei­da­vi­mas teik­ti pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros (šei­mos gy­dy­to­jo) pa­slau­gas Nau­jo­sios Ak­me­nės li­go­ni­nė­je.

Kau­no bend­ro­vė no­rė­tų gau­ti vie­no aukš­to dy­džio pa­tal­pas.

Bū­tent tiek nu­ma­ty­ta li­go­ni­nė­je per­tvar­ky­ti prieš ke­le­rius me­tus su­kur­ta­me Sa­vi­val­dy­bės pla­ne. Ke­tin­ta plo­tą skir­ti ne pri­va­ti­nin­kams, o Ak­me­nės ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­rui, jį iš se­no at­ski­ro pa­sta­to per­ke­liant į Nau­jo­sios Ak­me­nės li­go­ni­nę.

Į ją nu­si­tai­kius pri­va­čiam kon­ku­ren­tui, Sa­vi­val­dy­bės me­di­ci­nos įstai­gos dar­buo­to­jai įžvel­gia, ra­šo­ma laiš­ke, ga­li­mus at­lei­di­mus iš dar­bo.

Dau­giau kaip 50 laiš­ko au­to­rių klau­sia: "Ko­dėl tu­rė­tų bū­ti ar­do­ma sta­bi­liai su tei­gia­mu me­ti­niu ba­lan­su dir­ban­ti įstai­ga?"

Me­di­kai pa­gei­dau­ja at­sa­ky­mus iš­girs­ti iš ra­jo­no me­ro Vi­ta­li­jaus Mit­ro­fa­no­vo. Ta­čiau su­si­ti­ki­mas su juo neį­ma­no­mas šio­mis die­no­mis, me­ras iki lapk­ri­čio 14 die­nos yra ko­man­di­ruo­tė­je Ja­po­ni­jo­je.

Komentarai

O     Sek, 2019-11-10 / 11:51
Taigi iki šių metų lapkričio 14 dienos komandiruotė. Grįš ir tęs darbus, poliklinika iki to laiko nebus uždaryta.
Gyventojas    Sek, 2019-11-10 / 14:04
Kaip gi čia dabar - Akmenės rajono merui labiau rūpi Kauniečių gerbūvis, nei Akmenės rajono medikų... Kelionė iš Japonijos ilgai trunkanti, bus laiko pamąstyti.
Ąžuoliukas    Sek, 2019-11-10 / 18:37
Kažin ką šiuo klausimu mąsto įžymusis Akmenės rajono Ąžuolas? Per šventes vis parodydavo malonų dėmesį poliklinikos darbuotojoms, aplankydavo su gėlėmis. Ar tas dėmesingumas jau baigėsi, kai šaknis seime įleido?
Eglė    Sek, 2019-11-10 / 20:49
Gaila,kad mūsų tarybos narių tokia trumpa atmintis iki rinkimų labai gera,po rinkimų nebeatsimena ir ką kalbėjo
Rytų medicina geriau    Pir, 2019-11-11 / 15:40
Meras išvyko mokytis rytų medicinos paslapčių. Grįžęs pats imsis gydymo. Kam tie mūsų medikai reikalingi.
baba    Ant, 2019-11-12 / 14:25
tai gerai, kad kažkas užsimanė to paties, gal greičiau pajudės mūsų poliklinikos perkėlimas į ligoninės pastatą. Tie kauniečiai jau per daug visiems aiškūs.
virgis    Ant, 2019-11-12 / 17:32
Meras tyčiojasi iš žmonių ir nieko nedirba. Ar Akmenės žmonėms reikalinga Japonija?Tai mero bendravimo su antruoju pasauliu rezultatas.Tai nesamonės,Kodėl žmonės renka toki mera?Kuris nieko nenutokia nei ekonomikoje,nei versle, Rajono žmonės baisiame skurde.Savivaldybės uab ties bankroto riba,teikiamos paslaugos žemo lygio.
to bet    Pen, 2019-11-15 / 08:30
Tada viskas aišku, Akmenėje reikia visko mažiau - bankų, gydymo paslaugų ir kt.. Šitaip įgyvendinami rinkimų pažadai.
Klausimėlis:    Tre, 2019-11-20 / 16:20
Ar tik ne už tų pačių kauniečių pinigus meras svečiuojasi Japonijoje?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.