Premjeras į ligonines buldozerių nesiųs

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio (kai­rė­je) ap­sau­gos nuo li­go­ni­nių bul­doze­ri­nės re­for­mos pra­šė ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Mit­ro­fa­no­vas.

Penk­ta­die­nį Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je lan­kė­si Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis.

Jis ke­lio­li­kai mi­nu­čių už­su­ko į Kul­tū­ros rū­mus pa­svei­kin­ti su­reng­to Me­di­ci­nos dar­buo­to­jų die­nos mi­nė­ji­mo da­ly­vius.

Po ce­re­mo­ni­jos ra­jo­no me­ras nuo sce­nos krei­pė­si į ša­lies Prem­je­rą: "Ap­sau­go­ki­te Nau­jo­sios Ak­me­nės li­go­ni­nę nuo re­for­mų bul­do­ze­rio. Ji tu­ri iš­lik­ti mū­sų ra­jo­ne tie­siog dėl geog­ra­fi­nės pa­dė­ties". Sa­lė pra­pliu­po plo­ji­mais.

Prem­je­ras sku­bė­jo at­sa­ky­ti, pa­brėž­da­mas: "Nes­pė­jau už­da­ry­ti nė vie­nos li­go­ni­nės".

O kas atei­ty­je?

"Tai jau sa­vi­val­dy­bių ir Svei­ka­tos mi­nis­te­ri­jos spren­di­mai, – tei­gė S. Skver­ne­lis. – Nei bul­do­ze­rių, nei mės­ma­lių čia ne­bus, o bus la­bai nor­ma­lus, pa­pras­tas, konst­ruk­ty­vus dia­lo­gas, ir po to bus prii­ma­mi bend­ri spren­di­mai, pa­brė­žiu, bend­ri spren­di­mai".

Po to S. Skver­ne­lis sku­biai iš­va­žia­vo į ki­tą ren­gi­nį Nau­jo­sios Ak­me­nės bib­lio­te­ko­je.