Baltarusijoje puikiai pasirodė Žagarės bėgikai

Rus­la­no PRO­KO­PEN­KO as­me­ni­nė nuo­tr.
Ža­ga­rie­čių ko­man­da tarp­tau­ti­nė­se bė­gi­mo su kliū­ti­mis varžy­bo­se Bal­ta­ru­si­jo­je iš­ko­vo­jo tris me­da­lius.
Bal­ta­ru­si­jo­je vy­ku­sio­se tarp­tau­ti­nė­se bė­gi­mo su kliū­ti­mis var­žy­bo­se „Ko­pyl ra­ce – 2019“ („Ko­py­liaus lenk­ty­nės – 2019“)Lie­tu­vai at­sto­va­vę Jo­niš­kio ra­jo­no bė­gi­kai iš Ža­ga­rės, va­do­vau­ja­mi tre­ne­rio Rus­la­no Pro­ko­pen­ko, iš­ko­vo­jo vie­ną auk­so ir du si­dab­ro me­da­lius bei pel­nė dar vie­ną – šio­se var­žy­bo­se pri­zi­nę penk­tą vie­tą.

Jau­niau­sių 11–14 me­tų bė­gi­kų 1,5 ki­lo­met­ro tra­so­je su še­šio­mis kliū­ti­mis si­dab­ro me­da­lį iš­ko­vo­jo Ad­ri­ja Pro­ko­pen­ko, fi­ni­šą pa­sie­ku­si ly­giai per 8 min­nu­tes.

14–18 me­tų gru­pė­je, bė­gu­sio­je 5 ki­lo­met­rus su 17 dirb­ti­nių ir na­tū­ra­lių kliū­čių, tarp mer­gi­nų auk­so me­da­lį ir 50 Bal­ta­ru­si­jos rub­lių ser­ti­fi­ka­tą pel­nė Rus­nė Pro­ko­pen­ko. Ža­ga­rie­tė dis­tan­ci­ją įvei­kė per 37 mi­nu­tes 41 se­kun­dę ir dau­giau kaip pen­kio­mis mi­nu­tė­mis pa­ge­ri­no per­nykš­tį to­se pa­čios var­žy­bo­se pa­siek­tą sa­vo re­zul­ta­tą.

Še­šio­mis mi­nu­tė­mis sa­vo per­nai me­tų re­zul­ta­tą pa­ge­ri­no ir penk­tą vie­tą užė­męs Jus­tas Stab­raus­kas (32 mi­nu­tės 27 se­kun­dės). Ši vie­ta mi­nė­to­se var­žy­bo­se – taip pat pri­zi­nė. Sep­tin­ta šio­je sun­kio­je dis­tan­ci­jo­je bu­vo ža­ga­rie­tė Da­niel Ce­re­zue­la Pet­ru­šai­tie­nė (37 mi­nu­tės 37 se­kun­dės).

Var­žy­bas bai­gė aš­tuo­nių ki­lo­met­rų bė­gi­mas su 22 kliū­ti­mis – sta­čiais 250 met­rų pa­ki­li­mais ir nu­si­lei­di­mais Ko­py­liaus mies­to vie­to­vių šlai­tais bei kal­nais, bė­gi­mu per pel­kes, mel­dus, rąs­tus bei šliau­ži­mą grio­viais su van­de­niu ir pur­vais, įvei­kiant 2–3 met­rų aukš­čio me­di­nius sky­dus, tem­piant pa­dan­gas per sta­dio­ną, bė­gant per suar­tą bu­vu­sių ku­ku­rū­zų lau­ką, plau­kiant su kliū­ti­mis van­de­ny­je ir ki­ta. 41+ me­tų am­žiaus gru­pė­je si­dab­ro me­da­lį, at­stu­mą įvei­kęs per 44 mi­nu­tes 58 se­kun­des, ir ab­so­liu­čio­je įskai­to­je iš 148 bė­gi­kų fi­ni­ša­vęs 11-as, par­si­ve­žė tre­ne­ris Rus­la­nas Pro­ko­pen­ko.

Jo­niš­kis bend­ra­dar­biau­ja su Bal­ta­ru­si­jos Ko­py­liaus mies­tu, tad vie­ni pas ki­tus vyks­ta į spor­to, kul­tū­ros ren­gi­nius. Šioms var­žy­boms ža­ga­rie­čiai spor­ti­nin­kai ruo­šė­si nuo pa­va­sa­rio, bė­gio­da­mi tam la­bai tin­ka­mo­mis tra­so­mis sa­vo mies­te ir apy­lin­kė­se, kur yra na­tū­ra­lių gam­tos kliū­čių: Žvel­gai­čio kal­nas, ozas, upė, eže­ras.

Komentarai

as    Ant, 2019-09-17 / 19:56
dvidesimt metu bernas budamas pusle nusipirko namus uz 40tukst. is kur zinoma kontrabanda narkotikai su mentais draugai

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.