Išlaikė karščio ir užduočių išbandymus

Laimos AGANAUSKIENĖS nuotr.
Į ke­tu­rias ko­man­das su­si­bū­rę Vaiž­gan­to pro­gim­na­zi­jos mo­ki­niai nu­sky­nė vi­sus pri­zus.
Rad­vi­liš­ky­je ket­vir­tą kar­tą su­reng­tos orien­ta­ci­nės-kul­tū­ri­nės bė­gi­mo ak­ci­jos da­ly­viai įvei­kė ne tik ali­nan­tį karš­tį, bet ir ga­vo pliūps­nį įvai­rių ži­nių: is­to­ri­jos, kul­tū­ros, svei­kos gy­ven­se­nos, geog­ra­fi­jos.

Su­siš­la­vė vi­sas pri­zi­nes vie­tas

Ket­vir­tą kar­tą or­ga­ni­zuo­ta svei­ka­ti­na­mo­ji orien­ta­ci­nė – kul­tū­ri­nė bė­gi­mo ak­ci­ja "Svei­ka­tos oa­zė. Ra­jo­no dė­lio­nė" šie­met bu­vo ki­to­kia, nes įtrau­kė įvai­res­nio am­žiaus da­ly­vių.

Anks­ty­vą ryt­me­tį į mies­to sta­dio­ną pir­mi su­si­rin­ko jau­niau­sie­ji da­ly­viai. Vi­si – iš Vaiž­gan­to pro­gim­na­zi­jos. Šio­je gru­pė­je ga­lė­jo da­ly­vau­ti 5-8 kla­sių moks­lei­viai.

Į ke­tu­rias ko­man­das su­si­bū­rę moks­lei­viai kar­tu su sa­vo auk­lė­to­ja Na­ta­li­ja Val­čiu­kie­ne ti­kė­jo­si su­si­šluo­ti vi­sas pri­zi­nes vie­tas, ka­dan­gi ki­tų kon­ku­ren­tų ne­tu­rė­jo.

Ko­man­dos su­si­run­gė Rad­vi­liš­kio spor­to cent­ro pa­ruoš­to­se spor­ti­nė­se rung­ty­se. Svei­kuo­lių klu­bas "At­ga­ja" su­ren­gė jiems mankš­tą bei pa­ren­gė es­ta­fe­tes.

Moks­lei­viams te­ko pri­si­min­ti bei pra­ktiš­kai pri­tai­ky­ti tu­ri­mas pir­mo­sios pa­gal­bos ži­nias: gai­vin­ti už­sprin­gu­sį žmo­gų, nau­do­tis de­fib­ri­lia­to­riu­mi, at­lik­ti šir­dies ma­sa­žą.

Apie Rad­vi­liš­ky­je esan­čias svei­ka­tos įstai­gas bei jų at­lie­ka­mas pa­slau­gas ko­man­dų da­ly­viams pa­dė­jo su­ži­no­ti pa­reng­ti in­for­ma­ty­vūs lanks­ti­nu­kai, o su Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės veik­la bei kai ku­ria amu­ni­ci­ja su­pa­žin­di­no čia at­vy­kę ka­riš­kiai.

Įdė­tas pa­stan­gas ir karš­tį at­pir­ko lai­mė­tas pa­grin­di­nis pri­zas – ke­lio­nė pa­čių pa­si­rink­tu marš­ru­tu.

Nu­ga­lė­to­jams – ke­lio­nė į Briu­se­lį

Ant­ro­je ren­gi­nio da­ly­je var­žė­si še­šios suau­gu­sių­jų ko­man­dos, pa­si­va­di­nu­sios "Kregž­du­čių", "Rad­vi­liš­kio po­li­ci­jos", "Pa­tai­siu­kų", "As­me­nų", "Ku­dir­kos", "Eks­kur­san­tų" pa­va­di­ni­mais.

Suau­gu­sių­jų ko­man­dos, kaip ir moks­lei­viai, ak­ci­ją pra­dė­jo svei­kuo­lių klu­bo "At­ga­ja" at­sto­vų ­ves­ta mankš­ta, po ku­rios vie­na po ki­tos sto­jo prie star­to li­ni­jos.

Kad ap­lan­ky­tų vi­sus 10 su­sto­ji­mo punk­tų, da­ly­viams te­ko ­bėg­ti maž­daug še­šis ki­lo­met­rus. Kiek­vie­na­me punk­te, ku­rį pa­siek­ti pa­dė­da­vo nu­ro­dy­tos užuo­mi­nos, ko­man­dų lau­kė par­tne­rių su­gal­vo­tos skir­tin­gos už­duo­tys.

Da­ly­viams te­ko at­sa­ky­ti į klau­si­mus apie Lie­tu­vos vie­to­ves, is­to­ri­ją, žy­mius žmo­nes, at­pa­žin­ti ob­jek­tus, at­spė­ti dai­nas ir pa­si­rung­ti iš­tver­mės rei­ka­lau­jan­čio­se spor­ti­nė­se var­žy­bė­lė­se.

Pa­vyz­džiui ra­jo­no ug­nia­ge­siai ko­man­dų lau­kė ne tik su teo­ri­niais klau­si­mais. Vie­nam iš ko­man­dos na­rių rei­kė­jo ap­si­vilk­ti vir­šu­ti­nę ug­nia­ge­sio kos­tiu­mo da­lį, už­si­dė­ti šal­mą ir, pa­siė­mus per 16 ki­log­ra­mų sve­rian­čią ge­si­ni­mo žar­ną, bėg­ti už gais­ri­nės pa­sta­to. Ten stik­li­nė­mis te­ko kuo grei­čiau pri­pil­ti pil­ną ki­bi­rą van­dens.

Anot da­ly­vių, pa­ti sun­kiau­sia už­duo­ties da­lis – iš­kęs­ti karš­tį vil­kint ak­li­ną ug­nia­ge­sių kos­tiu­mą, tad ne vie­nas iš jo iš­lin­dęs gau­dy­te gau­dė orą ir brau­kė srū­van­tį pra­kai­tą.

Tie, ku­riems te­ko ši už­duo­tis, sa­kė kaip nie­ka­da ge­rai su­pra­to, ką tu­ri iš­kęs­ti ug­nia­ge­siai, ku­riems ten­ka ge­sin­ti gais­rus per to­kius karš­čius.

Su­su­ma­vus re­zul­ta­tus, išaiš­kė­jo ir pa­grin­di­nio pri­zo, ku­rį įstei­gė eu­ro­par­la­men­ta­ras Liu­das Ma­žy­lis, lai­mė­to­jai – ke­lio­nę į Briu­se­lį bei pa­kvie­ti­mą į Pa­bė­gi­mų kam­ba­rį lai­mė­jo Rad­vi­liš­kio lop­še­lio-dar­že­lio "Kregž­du­tė" ko­man­da.

Ant­rą­ją ir tre­čią­ją vie­tas iš­ko­vo­jo ir kvie­ti­mus į Pa­bė­gi­mų kam­ba­rį bei at­mi­ni­mo do­va­nė­les ati­tin­ka­mai lai­mė­jo "Pa­tai­siu­kų" ir "As­me­nų" ko­man­dos.

Pa­sak pro­jek­to or­ga­ni­za­to­rės, Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rės Ind­rės Gin­ke­vi­čie­nės, vi­siš­kai pa­si­tvir­ti­no šių me­tų bė­gi­mo ak­ci­jos mo­to: "Lai­mės ne tik pa­ts grei­čiau­sias, bet ir su­ma­niau­sias!".

"Ko­man­dos kū­rė sa­vo stra­te­gi­jas, rin­ko­si, į ku­rį punk­tą bėgs pir­miau­sia, ku­rį pa­si­liks pa­bai­gai, pui­kiai vyk­dė pra­kti­nes už­duo­tis, ku­rios ne vie­nam gal pra­vers iš­ti­kus ekst­re­ma­liai si­tua­ci­jai – kad ir žmo­gaus gai­vi­ni­mas. Esa­me dė­kin­gi sa­vo par­tne­riams, ku­rie, kaip vi­sa­da, pri­gal­vo­jo ne tik įdo­mių, bet ir la­bai nau­din­gų už­duo­čių", – sa­kė I. Gin­ke­vi­čie­nė.

Laimos AGANAUSKIENĖS nuotr.
Suau­gu­sių­jų gru­pė­je pa­grin­di­nį pri­zą – ke­lio­nę į Briu­se­lį – lai­mė­jo lop­še­lio-dar­že­lio "Kregž­du­tė" ko­man­da.
Laimos AGANAUSKIENĖS nuotr.
Prak­ti­nių už­duo­čių iš ra­jo­no ug­nia­ge­sių ga­vu­sios ko­man­dos su­pra­to, koks sun­kus yra ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų dar­bas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.