Greičiausi bėgikai vienu bėgimu "nepasisotino"

Ak­me­nės ra­jo­no spor­to cent­ro nuo­tr.
Grei­čiau­sias "Smui­ke­lio rit­mu" bė­gi­kas Vy­tau­tas Gra­žys iš Vil­niaus ra­jo­no.

Ak­me­nės gam­tos ir kul­tū­ros par­ke ant­ri me­tai su­reng­tas bė­gi­mas "Smui­ke­lio rit­mu". Il­giau­sia dis­tan­ci­ja bu­vo pail­gin­ta apie pu­sant­ro ki­lo­met­ro – iki 9 200 met­rų. Pir­ma­sis fi­ni­ša­vo Vy­tau­tas Gra­žys iš Vil­niaus ra­jo­no – per 34 mi­nu­tes 42 se­kun­des. Jis taip pat bu­vo ne­pra­len­kia­mas 2 900 met­rų dis­tan­ci­jos rungtyje.

Grei­čiau­siai tarp mo­te­rų il­giau­sią at­stu­mą bė­gu­si Da­lia Lu­ko­šie­nė iš Šiau­lių spor­to klu­bo "Lu­kas" (44 mi­nu­tės 41 se­kun­dė), dar lenk­ty­nia­vo ir trum­pes­nė­se at­kar­po­se – 1 850 met­rų nu­bė­go pir­ma, 2 900 met­rų – ant­ra.

Abu grei­čiau­si bė­gi­kai bu­vo vie­ni vy­riau­sių da­ly­vių – ke­tu­rias­de­šimt­me­čiai. Dau­gu­ma ki­tų iš 125 var­žo­vų – mo­kyk­li­nio am­žiaus ar­ba dar­že­li­nu­kai.

Iš­rink­ta gau­siau­sia ko­man­da – Ven­tos spor­to klu­bas "Li­ga" ir ap­do­va­no­ta 100 eu­rų pi­ni­gi­niu pri­zu.

Ak­me­nės ra­jo­no spor­to cent­ro nuo­tr.
Da­lia Lu­ko­šie­nė iš Šiau­lių spor­to klu­bo "Lu­kas" pir­mo­ji fi­ni­ša­vo tarp mo­te­rų.