Seniausiose bėgimo varžybose pelnė medalių

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Pir­mą kar­tą Anykš­čiuo­se lenk­ty­nia­vę bė­gi­kai Ka­ro­lia Mi­liū­tė ir Al­gi­man­tas Va­si­liaus­kas lai­mė­jo me­da­lius.

Ša­ly­je se­niau­siai or­ga­ni­zuo­ja­mo­se bė­gi­mo var­žy­bo­se "Anykš­čiai – Pun­tu­ko ak­muo – Anykš­čiai", su­reng­to­se 56-ą kar­tą, du me­da­lius pel­nė Ak­me­nės ra­jo­no Ven­tos spor­to klu­bo "Li­ga" at­sto­vai.

Bė­gi­mo de­biu­tan­tė Ven­tos gim­na­zi­jos ket­vir­to­kė Ka­ro­li­na Mi­liū­tė, jau­niau­sia tarp mer­gai­čių, 3 ki­lo­met­rų dis­tan­ci­jo­s rungtyje vi­sas ap­len­kė ir lai­mė­jo pir­mą­ją vie­tą.

11 ki­lo­met­rų bė­gi­me tre­čią­ją vie­tą 60-65 me­tų bė­gi­kų gru­pė­je pel­nė Al­gi­man­tas Va­si­liaus­kas iš Nau­jo­sios Ak­me­nės.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.