Šiaulių gimtadienį šventė bėgdami

Sau­liaus JAN­KAUS­KO nuo­tr.
Tra­di­ci­nia­me "Sau­lės mū­šio" bė­gi­me šie­met da­ly­va­vo apie 700 bė­gi­kų.
Sek­ma­die­nį prie Šiau­lių are­nos vy­ko tra­di­ci­nis "Sau­lės mū­šio" bė­gi­mas, skir­tas pa­mi­nė­ti Šiau­lių gim­ta­die­nį ir pri­si­min­ti prieš 783 me­tus vy­ku­sį Sau­lės mū­šį.

Bė­gi­muo­se da­ly­va­vo apie 700 da­ly­vių. Pir­mie­ji prie star­to li­ni­jos iš­si­ri­kia­vo 1 236 met­rų dis­tan­ci­jos bė­gi­kai. Tarp mo­te­rų grei­čiau­siai at­bė­go Eg­lė But­kie­nė, tarp vy­rų – Al­gi­man­tas Vė­že­vi­čius.

Po to prie star­to li­ni­jos rin­ko­si gau­sus bū­rys vai­kų, ku­rie bė­go 500 met­rų. Iš mer­gai­čių grei­čiau­siai at­bė­go Ad­ri­ja Pro­ko­pen­ko, o iš ber­niu­kų – Arin­gas Nek­ra­šas.

13 va­lan­dą star­ta­vo il­giau­sios – 10 ki­lo­met­rų – dis­tan­ci­jos bė­gi­kai, tu­rė­ję įveik­ti ne vie­ną ra­tą Šiau­lių are­nos apy­lin­kė­mis. Čia da­ly­viai var­žė­si ir dėl pi­ni­gi­nių pri­zų. Pir­mų vie­tų nu­ga­lė­to­jai (vy­ras ir mo­te­ris) ga­vo po 100 eu­rų, ant­rų vie­tų – 75 eu­rus, tre­čių vie­tų – 50 eu­rų.

Tarp mo­te­rų grei­čiau­sia bu­vo Ka­mi­lė Vai­džiu­ly­tė, ant­ra – Gre­ta Ka­ri­naus­kai­tė, tre­čia – Ro­mual­da Kond­ra­tie­nė. Tarp vy­rų nu­ga­lė­to­ju ta­po And­rius Jak­še­vi­čius, ant­ras at­bė­go Jus­ti­nas Ber­žans­kis, tre­čias – Au­ri­mas Rim­kus.

Vi­sų bė­gi­mų da­ly­viai bu­vo ap­do­va­no­ti bė­gi­mo at­mi­ni­mo pri­zais, o grei­čiau­sie­ji – rė­mė­jų įsteig­tais pri­zais.