Šiaulių gimtadieniui – bėgimas "Saulės mūšis-2019"

Sau­liaus JAN­KAUS­KO nuo­tr.
Bė­gi­mas "Sau­lės mū­šis" per­nai su­trau­kė ke­lis šim­tus bė­gi­mo en­tu­zias­tų.
Rug­sė­jo 22 die­ną, sek­ma­die­nį, prie Šiau­lių are­nos vyks jau tra­di­ci­ja ta­pęs "Sau­lės mū­šio" bė­gi­mas, skir­tas pa­mi­nė­ti Šiau­lių gim­ta­die­nį ir pri­si­min­ti Sau­lės mū­šį.

Ren­gi­nio pro­gra­mo­je ne tik at­ski­rų gru­pių bė­gi­mai, bet ir pra­mo­gi­nė da­lis su gat­vės šo­kių mo­kyk­la "Ext­re­me", Jū­ra­te ZUM­BA, di­džė­ju­mi bei "X Fak­to­riaus" nu­ga­lė­to­jų gru­pės "120" kon­cer­tu.

Da­ly­viai ren­gi­nio die­ną kvie­čia­mi rink­tis nuo 10 va­lan­dos. 1 236 met­rų dis­tan­ci­jos star­tas bus duo­tas 12 va­lan­dą. Už pus­va­lan­džio star­tuos vai­kų bė­gi­mas (500 m), o 13 va­lan­dą – 10 km bė­gi­mas.

Vi­si da­ly­viai bus ap­do­va­no­ti bė­gi­mo at­mi­ni­mo pri­zais, o grei­čiau­sie­ji – rė­mė­jų įsteig­tais pri­zais. 10 km bė­gi­mo grei­čiau­si trys vy­rai ir trys mo­te­rys bus ap­do­va­no­ja­mi ir pa­grin­di­nių rė­mė­jų UAB "Sov­li" įsteig­tais pi­ni­gi­niais pri­zais (1 vie­ta – 100 Eur, 2 vie­ta – 75 Eur, 3 vie­ta - 50 Eur).

Bė­gi­mo var­žy­bas or­ga­ni­zuo­ja Šiau­lių leng­vo­sios at­le­ti­kos ir svei­ka­tin­gu­mo cent­ro Spor­tas vi­siems sky­rius.