Nai­kin­tu­vai ly­dė­jo apie 9 000 bė­gi­kų

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Bė­gi­me da­ly­va­vo ir NA­TO są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gų at­sto­vai.
Šeš­ta­die­nį į Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zę Šiau­liuo­se nuo pat ry­to trau­kė tūks­tan­čiai žmo­nių iš vi­sos Lie­tu­vos: čia vy­ko uni­ka­lus bė­gi­mas ki­li­mo-tū­pi­mo ta­ku "Run­way Run 2019". Į tri­jų ki­lo­met­rų dis­tan­ci­ją, ly­di­mi NA­TO nai­kin­tu­vų, iš­bė­go apie de­vy­ni tūks­tan­čiai da­ly­vių.

Bė­gi­mas kaip šven­tė

Kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ras Rai­mun­das Ka­rob­lis ima de­gik­lį ir se­no­vi­nė pa­tran­ka iš­šau­na – star­tas! Į dan­gų pa­ky­la du Len­ki­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų nai­kin­tu­vai F-16. Ki­li­mo-tū­pi­mo ta­ku pa­si­lei­džia tūks­tan­čiai da­ly­vių: spor­ti­nin­kai ir bė­gi­mo mė­gė­jai, šei­mos su ma­žy­liais ve­ži­mė­liuo­se, dvi­ra­ti­nin­kai, pa­spir­tu­ki­nin­kai, ka­riai su bū­rio vė­lia­vo­mis ir dai­no­mis, NA­TO są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gos, įstai­gų ko­lek­ty­vai, bė­gi­kai su au­gin­ti­niais, me­rai, mo­ki­niai ir pen­si­nin­kai. To­kia da­ly­vių mar­gu­ma šis uni­ka­lus bė­gi­mas iš­si­ski­ria kas­met. Ren­gi­nys or­ga­ni­zuo­tas jau sep­tin­tą kar­tą.

Šiau­lie­čiai Ma­rius ir Eva su sa­vo vai­kais bė­gi­me da­ly­va­vo pir­mą­syk. "Per­nai bu­vo­me tik ste­bė­to­jai, šie­met no­rė­jo­me su­da­ly­vau­ti. Pat­rau­kė šei­mų bend­rys­tė", – sa­kė Eva. "Bū­si­me pir­mi, tik iš ki­to ga­lo," – juo­kė­si Ma­rius.

Šiau­lie­tė Do­vi­lė į fi­ni­šą at­bė­go su sa­vo au­gin­ti­ne Džiu­le. "Ji ga­li bėg­ti de­šim­tis ki­lo­met­rų, jai čia tik leng­vas bė­gi­mas", – šyp­so­jo­si Do­vi­lė, žvelg­da­ma į sa­vo bė­gi­mų drau­gę. Spor­tiš­kas due­tas bė­gi­me da­ly­va­vo pir­mą kar­tą, bet, sa­kė, ne pa­sku­ti­nį. "Sten­giuo­si da­ly­vau­ti vi­sur, kur ga­li­ma su au­gin­ti­niais", – sa­kė Do­vi­lė.

Šiau­lie­tis Ed­vi­nas Po­cius iš Rad­vi­liš­kio oro gy­ny­bos ba­ta­lio­no bė­go kar­tu sa­vo tar­ny­bos drau­gais. Pri­pa­ži­no, kad bėg­ti su bė­gi­mo ba­te­liais bū­tų bu­vę leng­viau ne­gu su ka­riš­kais ba­tais, bet ne­si­skun­dė. "Mes du kar­tus per sa­vai­tę to­kį at­stu­mą bė­ga­me. Ma­no il­giau­sia dis­tan­ci­ja – 10 ki­lo­met­rų. Sma­gu, kai bė­ga daug žmo­nių, dau­giau ener­gi­jos. Mes pa­lai­ko­me vie­nas ki­tą", – pa­sa­ko­jo ka­rys.

Su pa­pil­do­mu svo­riu – 10 ki­log­ra­mų sve­rian­čio­mis lie­me­nė­mis – bė­go šiau­lie­čių "Sun­ci­ty Cross­Fit" klu­bo ko­man­da. Tre­ne­ris Min­dau­gas Rup­šys sa­kė, kad bė­gi­mas – da­lis jų tre­ni­ruo­čių.

"Cross­Fit" ug­do iš­tver­mę bei jė­gą. Tai ne­nus­pė­ja­mas spor­tas, tu­ri bū­ti bet kam pa­si­ren­gęs, gal rei­kės bėg­ti 7 km, o gal bus sprin­tas. Tu­ri bū­ti grei­tas ir iš­tver­min­gas", – pa­sa­ko­jo Min­dau­gas.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ras R. Ka­rob­lis "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė su pa­si­mė­ga­vi­mu žiū­rin­tis į bė­gan­čius "Run­way run 2019" da­ly­vius.

"Pats šiuo me­tu ne­bė­gio­ju, ne­ty­čia už­me­čiau, anks­čiau bent po­rą kar­tų per sa­vai­tę bė­gio­da­vau", – pri­si­pa­ži­no mi­nist­ras. Jis džiau­gė­si ren­gi­niu: "Ir ka­riai, ir ci­vi­liai kar­tu. Tai ro­do vi­suo­me­nės ir ka­riuo­me­nės bend­rys­tę."

Mi­nist­ro žo­džiais, sim­bo­liš­ka, jog bė­gi­mas vyks­ta Avia­ci­jos ba­zė­je. Bū­tent Šiau­liuo­se, li­kus ke­lioms va­lan­doms iki Lie­tu­vos priė­mi­mo į NA­TO, nu­si­lei­do Bel­gi­jos ka­ra­liš­kų­jų oro pa­jė­gų nai­kin­tu­vai F-16 į pir­mą­ją mi­si­ją. Šiais me­tais NA­TO mi­ni sa­vo gy­va­vi­mo 70-me­tį, o Lie­tu­va – 15-ąsias na­rys­tės me­ti­nes.

Ir pi­ni­gi­niai če­kiai, ir pri­zai

Vi­si bė­gi­mo da­ly­viai bu­vo ap­do­va­no­ti spe­cia­liu pa­ka­bu­čiu – "Re­mo­ve be­fo­re flight", o grei­čiau­siai ki­li­mo-tū­pi­mo ta­ku skrie­ję bė­gi­kai – UAB "Sov­li" įsteig­tais pi­ni­gi­niais pri­zais ir rė­mė­jų do­va­no­mis.

500 eu­rų če­kius ir "S-Spor­to" do­va­no­tus spor­ti­nius ba­te­lius "Brooks" pel­nė grei­čiau­siai dis­tan­ci­ją įvei­kę Jus­ti­nas Ber­žans­kis ir Re­mal­da Ker­gy­tė-Daus­kur­die­nė. Min­dau­gas Vir­ši­las ir Gre­ta Ka­ri­niaus­kai­tė, at­bė­gę ant­ri, pa­si­da­li­jo po 300 eu­rų. 200 eu­rų če­kiai ati­te­ko Ro­ber­tui Ma­li­šaus­kui ir Auk­sei Lin­ku­tei.

Di­džiau­sia ka­riš­kių ko­man­da bu­vo su­bur­ta iš Ku­ni­gaikš­čio Vai­do­to me­cha­ni­zuo­to­jo ba­ta­lio­no, da­ly­va­vo net 450 bė­gi­kų. Di­džiau­sią ci­vi­lių ko­man­da – per 120 Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos dar­buo­to­jų iš Šiau­lių ir Pa­ne­vė­žio. Gau­siau­sią švie­ti­mo įstai­gos gru­pę su­bū­rė Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nė, jai ati­te­ko UAB "Vil­mers" do­va­na – so­fa.

"Ir vėl jis lai­mė­jo"

Ti­tu­luo­tam leng­vaat­le­čiui ir tre­ne­riui J. Ber­žans­kiui per­ga­lės šia­me bė­gi­me tam­pa ko­ne tra­di­ci­ja.

"Šian­dien bė­gau grei­tai, vė­jas bu­vo į nu­ga­rą, – šyp­so­jo­si spor­ti­nin­kas. – La­bai sma­gu, kad Šiau­liuo­se yra toks uni­ka­lus ren­gi­nys. Kas be­pak­lau­sia, aš vi­sa­da at­sa­kau, kad Šiau­liuo­se yra du ren­gi­niai, į ku­riuos kiek­vie­nas žmo­gus pri­va­lo at­va­žiuo­ti: tai bė­gi­mas "Ap­lin­kui Rė­ky­vą" pel­kė­mis ir NA­TO bė­gi­mas pa­ki­li­mo ta­ku."

J. Ber­žans­kiui ren­gi­nys ta­po ir šei­mos šven­te: sū­nui bė­gi­mo die­ną su­ka­ko 5 me­tai, to­dėl drau­ge su spor­ti­nin­ku ren­gi­ny­je da­ly­va­vo ir gim­ta­die­nio sve­čiai, ir pa­ts ju­bi­lia­tas – jis va­žia­vo pa­spir­tu­ku.

"Ar­ti­miau­sias star­tas bus ge­gu­žės 26 die­ną Is­pa­ni­jo­je, Eu­ro­pos tau­tų tau­rė­je bėg­siu už sa­vo klu­bą 3 km su kliū­ti­mis. Šie­met ma­no tiks­las yra priar­tė­ti prie pa­sau­lio čem­pio­na­to nor­ma­ty­vų. Esu pa­sa­kęs: bėg­siu kliū­ti­nį bė­gi­mą tol, kol spė­siu iki olim­pia­dos. Jei­gu ne­pa­vyks star­tuo­ti, ta­da grei­čiau­siai il­gin­siu dis­tan­ci­ją ir bėg­siu ma­ra­to­ną", – po fi­ni­šo sa­kė spor­ti­nin­kas.

Pak­laus­tas, kaip jį ap­lenk­ti, jis nu­si­juo­kė: taip, gir­di ko­men­ta­rus "ir vėl jis lai­mė­jo".

"Jiems ga­liu pa­sa­ky­ti: aš dir­bu dar­bą 6 va­lan­das per die­ną, dir­bu tre­ne­riu, tre­ni­ruo­juo­si su sa­vo auk­lė­ti­niais. Vi­si tu­ri dvi ran­kas ir dvi ko­jas, tie­siog daug dir­ba­me. Kas­dien vi­du­ti­niš­kai nu­bė­gu nuo 20 iki 25 ki­lo­met­rų. Skai­čiau ko­men­ta­rą: jei­gu aš iš­mo­kau įsi­jung­ti kom­piu­te­rį, dar ne­reiš­kia, kad ga­liu ei­ti dirb­ti IT spe­cia­lis­tu. Mes la­bai daug dir­ba­me ir tos pir­mos trys vie­tos yra už tą įdė­tą dar­bą."

Pir­mo­ji fi­ni­ša­vu­si ma­ra­to­ni­nin­kė R. Ker­gy­tė-Daus­kur­die­nė at­ro­dė lai­min­ga: "Esu ir ma­ma, ir dir­ban­tis žmo­gus, to­dėl la­bai džiau­giuo­si. Man svar­bi kiek­vie­na per­ga­lė".

Pris­ta­ty­ta ka­ri­nė tech­ni­ka

Po fi­ni­šo da­ly­vių lau­kė ar­ba­ta ir už­kan­džiai, o po ap­do­va­no­ji­mų – mu­zi­kos gru­pės "G&G Sin­di­ka­tas" kon­cer­tas.

Ren­gi­nio da­ly­viai ga­lė­jo ap­žiū­rė­ti ir su­si­pa­žin­ti su NA­TO prie­ša­ki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­nės gru­pės gink­luo­tę ir eki­puo­tę: Vo­kie­ti­jos tan­ką "Leo­pard 2", 36 to­nas sve­rian­čią ra­ti­nę pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­ną "Bo­xer", šar­vuo­tą žval­gy­bos au­to­mo­bi­lį "Fe­nek", ki­tą tech­ni­ką, gink­lus.

Įs­pū­dį kė­lė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­gų trans­por­tas ir gink­luo­tė, ren­gi­ny­je pri­sta­ty­ta pir­mą kar­tą.

Su­si­do­mė­ji­mo su­lau­kė ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų ka­ri­niais or­lai­viai, NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją vyk­dan­čių Len­ki­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų nai­kin­tu­vai F-16, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ir są­jun­gi­nin­kų nau­do­ja­ma gink­luo­tė, eki­puo­tė, įvai­ri tech­ni­ka. Šven­tės da­ly­viai ga­lė­jo ne tik pa­klaus­ti ka­rių, bet ir pri­si­lies­ti prie ka­riš­kos tech­ni­kos ir gink­lų.

"Run­way Run 2019" me­tu bu­vo ren­ka­mos lė­šos Su­žeis­tų ka­rių aso­cia­ci­jai. Šios aso­cia­ci­jos pa­ra­mos fon­das pa­de­da ap­mo­kė­ti iš­lai­das su­žeis­tų ka­rių rea­bi­li­ta­ci­jai, me­di­ka­men­tams.