Kavinės dar lieka, o liepos?

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Bul­va­re lau­ko ka­vi­nėms jau leis­ta veik­ti vi­są va­sa­rą, o dėl lie­pų li­ki­mo dar ko­vo­ja­ma.
Šiau­liuo­se Vil­niaus gat­vės bul­va­re dėl re­konst­ruk­ci­jos va­kar jau tu­rė­jo bū­ti nu­griau­tos lau­ko ka­vi­nės. Bet vers­lo pra­šy­mu ter­mi­nas ati­dė­tas iki ru­dens. Kirs­ti pa­smerk­tų me­džių gy­nė­jai taip pat ti­ki­si bū­ti iš­girs­ti.
Me­ras šian­dien, 16 va­lan­dą, šau­kia Pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo prie­žiū­ros ta­ry­bos po­sė­dį. "Me­džių gy­nė­jai taip pat pa­kvies­ti, bet bai­mi­na­si, "gal no­ri­ma tik "paukš­čiu­ką" pa­dė­ti?"
Dariaus RAMANČIONIO nuotr.
Sekmadienį šiauliečiai bulvare pakviesti į akciją "Pusryčiai po liepa" – pasidžiaugti bendryste ir medžių teikiama atgaiva.

Veiks vi­są va­sa­rą

Sa­vi­val­dy­bė jau su­da­rė su­tar­tį su ran­go­vu UAB "In­fes" dėl Vil­niaus gat­vės bul­va­ro re­konst­ruk­ci­jos nuo Til­žės gat­vės iki Drau­gys­tės pro­spek­to.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis gar­si­no, jog lie­pos 15 die­ną bul­va­ras bus ati­duo­tas sta­tyb­vie­tei, o lau­ko ka­vi­nės tai da­tai tu­ri bū­ti nu­griau­tos. Bet va­kar lau­ko ka­vi­nės at­si­da­rė ir vei­kė.

"Mums lei­do veik­ti iki rug­sė­jo 8 die­nos, o nu­griau­ti lau­ko ka­vi­nes rei­kės iki rug­sė­jo 15 die­nos. Šian­dien ga­vo­me ge­rą ži­nią, kad su­tar­tys ir lei­di­mai lau­ko ka­vi­nėms veik­ti yra pra­tę­sia­mi, tu­ri­me atei­ti pa­si­ra­šy­ti", – sa­kė va­kar "Šiau­lių kraš­tui" Lai­ma Mi­ke­lė­nie­nė, "Pres­to" ka­vi­nės va­do­vė.

Bul­va­ro ka­vi­nių vers­li­nin­kai kar­tu krei­pė­si į Sa­vi­val­dy­bę ir ran­go­vus, pra­šy­da­mai leis­ti lau­ko ka­vi­nėms per va­sa­rą dirb­ti.

Jor­da­nas Pi­ke­lis, UAB "In­fes" sta­ty­bos pro­jek­tų va­do­vas, "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, jog Sa­vi­val­dy­bė ke­lioms die­noms ati­dė­jo ir bul­va­ro per­da­vi­mo sta­ty­bai ter­mi­ną.

"Per­duos lie­pos 18 die­ną, – sa­kė J. Pi­ke­lis. – Bet pa­gal su­tar­tį su Sa­vi­val­dy­be ne­la­bai ką dau­giau ga­liu ko­men­tuo­ti. Tu­ri­me sta­ty­bos lei­di­mą, mums pa­teik­tas tech­ni­nis pro­jek­tas – vis­kas."

Lau­ko ka­vi­nėms leis­ta dirb­ti iki ru­dens su ran­go­vo su­ti­ki­mu.

"Ka­vi­nės mums ne­truk­do, dar vyks­ta pa­ruo­šia­mie­ji dar­bai, be ku­rių jo­kia sta­ty­ba ne­pra­si­de­da, – sa­kė sta­ty­bos pro­jek­to va­do­vas. – Da­ro­mi dar­bo brė­ži­niai, tech­no­lo­gi­jos pro­jek­tai, de­ri­na­ma sta­ty­bos aikš­te­lės vie­ta."

In­for­ma­vo, jog re­konst­ruk­ci­ja pra­si­dės nuo Til­žės gat­vės. Ka­da me­džius pjaus?

"Dėl me­džių in­for­ma­ci­ją gau­si­te Sa­vi­val­dy­bė­je", – at­sa­kė J. Pi­ke­lis.

Ak­ci­ja su pus­ry­čiais

Sek­ma­die­nį 11 va­lan­dą bul­va­re po lie­po­mis sė­do pus­ry­čiau­ti bū­re­lis mies­tie­čių. At­si­ne­šė ter­mo­sus ar­ba­tos, ka­vos, py­ra­go ar sau­sai­nių. Skam­bė­jo dai­nos, su­tar­ti­nės.

"Atei­kit su kai­my­nais, su šei­ma, vai­kais. Pa­bend­rau­sim, pa­si­džiaug­si­me vi­dur­va­sa­riu ir kar­tu pa­si­gal­vo­si­me, kaip Šiau­lius pa­vers­ti dar mie­les­niu mies­tu gy­ven­ti", – kvie­tė ak­ci­jos ren­gė­jai feis­bu­ke.

Pus­ry­čių da­ly­vis Da­rius Ra­man­čio­nis su "Šiau­lių kraš­tu" pa­si­da­li­jo, jog ne vie­nas bul­va­ro gy­ven­to­jas pro lan­gus žiū­rė­jo, kas vyks­ta. Praei­viai pa­lai­kė ak­ci­ją pri­ta­ri­mais.

"Vie­na mo­čiu­tė, bul­va­re gy­ve­nan­ti, net ap­si­ver­kė, nes ne­ži­no­jo, kad se­nie­ji me­džiai bus pjau­na­mi", – sa­kė D. Ra­man­čio­nis.

Ak­ci­ją "Vė­ly­vi pus­ry­čiai po lie­pa" ini­ci­ja­vo Aus­tė Juo­za­pai­ty­tė, gru­pės "Iš­sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" na­rė bei aso­cia­ci­jos "Gy­vas miš­kas" koor­di­na­to­rė. Pa­ti ji yra šiau­lie­tė nuo gi­mi­mo, kraš­to­vaiz­džio di­zai­ne­rė ir ko­vo­ja už gim­to­jo mies­to me­džius.

Ji bu­vo ir vie­na iš bul­va­ro lie­pų iš­sau­go­ji­mo ak­ci­jos, ku­ri vy­ko lie­pos 4 die­ną, ini­cia­to­rė.

"Pus­ry­čių ak­ci­ja gi­mė spon­ta­niš­kai, kau­nie­čiai, vil­nie­čiai to­kius bend­ruo­me­ni­nius pus­ry­čius da­ro, bet tik šeš­ta­die­nį va­ka­re pa­kvie­tėm šiau­lie­čius per feis­bu­ką, atė­jo apie 20, bet ir tiek ne­si­ti­kė­jau", – pa­si­da­li­jo A. Juo­za­pai­ty­tė.

"No­rė­jo­me, kad mies­tie­čiai pa­si­žiū­rė­tų, kaip sma­gu po lie­po­mis leis­ti lai­ką, – sa­kė pus­ry­čių ini­cia­to­rė. – No­ri­me ir į atei­tį ak­ty­vin­ti bend­ruo­me­nę, kad kuo dau­giau žmo­nių įsi­trauk­tų į vi­siems svar­bių spren­di­nių priė­mi­mą."

Jos žo­džiais, ypač vy­res­ni žmo­nės nė­ra in­for­muo­ti apie pro­jek­tus, nes jie ne­tu­ri ga­li­my­bių at­si­vers­ti Sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­pį.

Ini­cia­ty­vi­nė gru­pė "Iš­sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" ke­ti­na kreip­tis į teis­mą dėl bran­džių me­džių bul­va­re pjū­ties.

"Ma­to­me daug pa­žei­di­mų, ku­rie bu­vo pa­da­ry­ti ren­giant šį pro­jek­tą, – pa­brė­žė A. Juo­za­pai­ty­tė. – Jau kal­ba­mės su tei­si­nin­kais, ad­vo­ka­tais. Da­bar esa­me pa­kvies­ti į po­sė­dį Sa­vi­val­dy­bė­je – ei­si­me, o po po­sė­džio žiū­rė­si­me, ar bus po­rei­kis kreip­tis į teis­mą. Kol kas Sa­vi­val­dy­bė ne­no­ri ei­ti į komp­ro­mi­sus."

Alf­re­das Dau­lius, ku­ris yra me­džių gy­ni­mo Šiau­liuo­se ini­cia­to­rius, pra­dė­jęs nuo Kaš­to­nų alė­jos, "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, jog ga­vo as­me­ni­nį kvie­ti­mą da­ly­vau­ti šian­dien Pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo prie­žiū­ros ta­ry­bos (PIPT) po­sė­dy­je.

Šiau­lie­tis tik svars­to, ar tas kvie­ti­mas ne­bus for­ma­lus at­sa­ky­mas į pro­tes­to ak­ci­jos re­zo­liu­ci­ją, rei­ka­lau­jan­čią bul­va­ro me­džius iš­sau­go­ti?

"Pats išiun­ti­nė­jau kiek­vie­nam mies­to Ta­ry­bos na­riui mū­sų re­zo­liu­ci­ją, taip pat Sa­vi­val­dy­bei, bet jo­kio at­sa­ky­mo ne­ga­vom, – sa­kė A. Dau­lius. – Da­bar ma­tom, kad vie­toj to at­sa­ky­mo bus po­sė­dis. Jis bus vie­šas, bet ką nau­jo mes ga­li­me pa­sa­ky­ti be to, ką jau pa­ra­šė­me? Vi­so­kių min­čių ky­la, gal no­ri­ma tik "paukš­čiu­ką" pa­dė­ti?"

Jis pa­brė­žė, jog žmo­nių, ku­rie no­ri iš­sau­go­ti bul­va­ro lie­pas, yra ne vie­nas ir ne du: 3 000 pa­si­ra­šė elekt­ro­ni­nę pe­ti­ci­ją, 200 da­ly­va­vo pro­tes­to pi­ke­te.

"Tai yra ak­ty­vio­ji bend­ruo­me­nės da­lis ir į ją rei­kia at­si­žvelg­ti, bū­ti­na su­ras­ti bend­rą su­ta­ri­mą, – sa­kė A. Dau­lius. – Pab­rė­žiu, jog mes esa­me už at­si­nau­ji­ni­mą, už vie­šų­jų erd­vių su­tvar­ky­mą, bet iš­sau­gant bran­džius me­džius."

Jo žo­džiais, me­džiais ne­prik­lau­so val­džiai: "Me­džiai yra so­din­ti mū­sų tė­vų ir se­ne­lių, pa­lie­ka­mi anū­kams ir vai­kams, me­dį užau­gin­ti – tai ne ply­te­lę pa­keis­ti. To­kių me­džių, jei­gu juos iš­pjaus, Šiau­liai dau­giau ne­be­ma­tys."

Jo nuo­mo­ne, vis­ką ga­li­ma pa­tai­sy­ti, komp­ro­mi­są ras­ti, jei­gu "vyks­ta dia­lo­gas, o ne val­džios mo­no­lo­gas".

Pi­ni­gai ir ter­mi­nai

Vil­niaus gat­vės bul­va­ro at­kar­pos nuo Til­žės gat­vės iki Drau­gys­tės pro­spek­to re­konst­ruk­ci­jos ver­tė – 4,9 mi­li­jo­no eu­rų (be PVM), į tą su­mą įskai­čiuo­tas ir Va­sa­rio 16-osios gat­vės at­nau­ji­ni­mas. Ji tu­ri bū­ti baig­ta per 6 mė­ne­sius, o bul­va­ro dar­bams ir am­fi­teat­rui skir­ta 19 mė­ne­sių. Vi­sa re­konst­ruk­ci­ja tu­ri bū­ti baig­ta 2021 me­tų va­sa­rą.

Kiek pi­ni­gų skir­ta bul­va­ro lie­poms ir ki­tiems me­džiams pjau­ti, ir ma­ža­la­piams me­de­liams so­din­ti, Sa­vi­val­dy­bė nein­for­muo­ja.

Komentarai

Sigita    Ant, 2019-07-16 / 15:50
O kaip dėl Kaštonų alėjos? Sako, kad didžiąją dalį kaštonų taip pat kirs. Tik dar sutartis nepasirašyta.
A.     Ant, 2019-07-16 / 22:48
Pamažu einame link Maidano. Valdžia to nesupranta. Vertėtų vietoje centukų pastatyti kartuves, kad valdžios vyrai, kasdien žvelgdami pro langą, susimąstytų, jog tarnauja žmonėms, bet ne pinigui. Artūrai, sklinda kalbos, jog savo ruporą Zachirą įdarbinai Limegoje, už tas kreivai sudėtas milijonines plyteles prie auksinio berniuko... Labai norėtųsi, jog tai būtų tik gandai.. Žurnalistai, pasidomėkite, kokiose įstaigose įsidarbino kai kurie miesto "patriotai"... tapę politikais.
miestietis    Tre, 2019-07-17 / 02:09
Pasižiūrėjus PIPTo atvirą posėdį nebeliko jokių abejonių dėl Vilniaus gatvės bulvaro rekonstrukcijos plano pilno įgyvendinimo su viso(beveik) medyno atnaujinimu. Labai jausmingi senų liepų gynėjai nesupranta, kad žmogus medį sodina ir žmogus, dideliam reikalui esant, gali tą medį nupjauti ir pakeisti jį kitu- viskas priklauso nuo aplinkybių. Visų tų batalijų geroji pusė yra ta, kad išsikovota, jog bus atkreiptas dėmesys, kad vietoje senų liepų, bus sodinama brandesni medžiai, o dar būtų geriau, kad sodintu mūsuose augintą ir brandintą, tinkantį pagal mūsų klimatą. Kas labai krito į akis iš diskusijų, tai tas, kad žymusis advokatas nesusigaudo ketvirtos klasės matematikoje, nes pagal jį 30-35 cm. apimties medis yra kiek daugiau nei penkių centimetrų skersmens- keista, kaip žmogelis baigė mokyklą. Linkiu visiems šalių atstovams susitaikyti ir neeikvoti tuščiai laiko, o projekto įgyvendinimo grupei linkiu sėkmės darbuose.
miestieti,    Tre, 2019-07-17 / 11:52

In reply to by miestietis

"dideliam reikalui esant", reikia skubiai ieškoti tualeto... :DDD Ir koks gi "didelis reikalas" prispyrė pjauti saugusius medžius pačioje jų brandoje? Skaitau visus straipsnius, visus komentarus po jais - ir idiotų rašytus ir nekvailų žmonių. Man niekaip neišryškėja tas DIDELIS REIKALAS, kodėl reikia nupjauti suaugusias sveikas liepas. Gal iššifruotumėste tą didelį reikalą. Tik nereikia apie modernizaciją - apie ją mūsų namo pirmininkas ausis išūžė, renovaciją prastūminėdamas. Tai dabar sutaupom per žiemą šimtą eurų už šildymą, o bankui per metus sumokam 600 plius 300 eurų palūkanų.
baisu    Tre, 2019-07-17 / 08:43
Pasižiūrėjus PIPTo atvirą posėdį jaučiau svetimą gėdą. Posėdis visiškai nevaldomas, kažkoks posėdžio pirmininkas visiškai nevaldė auditorijos, pats daugiau kalbėjo nei pasisakantieji. Kalbėtojai kalbėjo nepasiruošę, kalbėjo, kad tik kalbėti. Visi, sužinoję, kad transliacija tiesioginė, tiesiog veržėsi į tribūną, kad tik pasisakyti, nors ir neturi ką. Dendrologės pasisakymas-pavyzdys, kaip nereikia kalbėti... Apie savivaldybės darbuotojų pasisakymus išvis patylėsiu... kalba pusę valandos, konkretaus nieko, pilstymas iš tuščio į kiaurą....
miestietis    Tre, 2019-07-17 / 09:21
Pasižiūrėjus atvirą PIPTo posėdžio transliaciją apėmė siaubas, kas gali pasidaryti su žmonėmis iš auditorijos, kuomet miesto valdžia, norėdama būti demokratiška, prisikvietė rėksnių ir tos jausmingosios moterėlės bei susirūpinę dėdės vienas per kitą įrodinėja savo subjektyvias tiesas- chaosas garantuotas, ir joks susirinkimo vedantysis čia nė prie ko. O geriausias pavyzdys gaujos galios, tai buvo advokato numesta matematinė skaičiuoklė dėl naujų medžių storio, ir minia be jokio kritiškumo prarijo tą nemokšos versiją. Ot jums ir jausminga minia.
miestiečiui    Tre, 2019-07-17 / 10:59
Minia kaip minia, bet kad savivaldybės atstovai taip kalbėtų " į pūdymus" tai dar neteko girdėti, pvz.: , kad projektas pabrango 2 mln, nes nusikėlė pusmečiu... Pabrango visai dėl kitų priežasčių, ką jie tikrai kuo puikiausiai turi žinoti. Arba tas dėkojimas visiems, kaip darželinukams...Arba paskutinis pusvalandinis pasisakymas praktiškai apie nieką...Kodėl žmonės taip negerbia kitų laiko, negi savojo neturi kur dėti, kad kalba bele kalbėti?
miestietis    Tre, 2019-07-17 / 11:13
Paskutinis penkiolikaminutis monologas buvo ne apie nieką, o apie 4,9 mln.(be PVM) pinigučių, jei ne iš TEN, tai iš šiauliečių kišenių. Nejaugi sunku suprasti paprastą faktą?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.