Kavinės dar lieka, o liepos?

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Bul­va­re lau­ko ka­vi­nėms jau leis­ta veik­ti vi­są va­sa­rą, o dėl lie­pų li­ki­mo dar ko­vo­ja­ma.
Šiau­liuo­se Vil­niaus gat­vės bul­va­re dėl re­konst­ruk­ci­jos va­kar jau tu­rė­jo bū­ti nu­griau­tos lau­ko ka­vi­nės. Bet vers­lo pra­šy­mu ter­mi­nas ati­dė­tas iki ru­dens. Kirs­ti pa­smerk­tų me­džių gy­nė­jai taip pat ti­ki­si bū­ti iš­girs­ti.
Me­ras šian­dien, 16 va­lan­dą, šau­kia Pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo prie­žiū­ros ta­ry­bos po­sė­dį. "Me­džių gy­nė­jai taip pat pa­kvies­ti, bet bai­mi­na­si, "gal no­ri­ma tik "paukš­čiu­ką" pa­dė­ti?"
Dariaus RAMANČIONIO nuotr.
Sekmadienį šiauliečiai bulvare pakviesti į akciją "Pusryčiai po liepa" – pasidžiaugti bendryste ir medžių teikiama atgaiva.

Veiks vi­są va­sa­rą

Sa­vi­val­dy­bė jau su­da­rė su­tar­tį su ran­go­vu UAB "In­fes" dėl Vil­niaus gat­vės bul­va­ro re­konst­ruk­ci­jos nuo Til­žės gat­vės iki Drau­gys­tės pro­spek­to.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis gar­si­no, jog lie­pos 15 die­ną bul­va­ras bus ati­duo­tas sta­tyb­vie­tei, o lau­ko ka­vi­nės tai da­tai tu­ri bū­ti nu­griau­tos. Bet va­kar lau­ko ka­vi­nės at­si­da­rė ir vei­kė.

"Mums lei­do veik­ti iki rug­sė­jo 8 die­nos, o nu­griau­ti lau­ko ka­vi­nes rei­kės iki rug­sė­jo 15 die­nos. Šian­dien ga­vo­me ge­rą ži­nią, kad su­tar­tys ir lei­di­mai lau­ko ka­vi­nėms veik­ti yra pra­tę­sia­mi, tu­ri­me atei­ti pa­si­ra­šy­ti", – sa­kė va­kar "Šiau­lių kraš­tui" Lai­ma Mi­ke­lė­nie­nė, "Pres­to" ka­vi­nės va­do­vė.

Bul­va­ro ka­vi­nių vers­li­nin­kai kar­tu krei­pė­si į Sa­vi­val­dy­bę ir ran­go­vus, pra­šy­da­mai leis­ti lau­ko ka­vi­nėms per va­sa­rą dirb­ti.

Jor­da­nas Pi­ke­lis, UAB "In­fes" sta­ty­bos pro­jek­tų va­do­vas, "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, jog Sa­vi­val­dy­bė ke­lioms die­noms ati­dė­jo ir bul­va­ro per­da­vi­mo sta­ty­bai ter­mi­ną.

"Per­duos lie­pos 18 die­ną, – sa­kė J. Pi­ke­lis. – Bet pa­gal su­tar­tį su Sa­vi­val­dy­be ne­la­bai ką dau­giau ga­liu ko­men­tuo­ti. Tu­ri­me sta­ty­bos lei­di­mą, mums pa­teik­tas tech­ni­nis pro­jek­tas – vis­kas."

Lau­ko ka­vi­nėms leis­ta dirb­ti iki ru­dens su ran­go­vo su­ti­ki­mu.

"Ka­vi­nės mums ne­truk­do, dar vyks­ta pa­ruo­šia­mie­ji dar­bai, be ku­rių jo­kia sta­ty­ba ne­pra­si­de­da, – sa­kė sta­ty­bos pro­jek­to va­do­vas. – Da­ro­mi dar­bo brė­ži­niai, tech­no­lo­gi­jos pro­jek­tai, de­ri­na­ma sta­ty­bos aikš­te­lės vie­ta."

In­for­ma­vo, jog re­konst­ruk­ci­ja pra­si­dės nuo Til­žės gat­vės. Ka­da me­džius pjaus?

"Dėl me­džių in­for­ma­ci­ją gau­si­te Sa­vi­val­dy­bė­je", – at­sa­kė J. Pi­ke­lis.

Ak­ci­ja su pus­ry­čiais

Sek­ma­die­nį 11 va­lan­dą bul­va­re po lie­po­mis sė­do pus­ry­čiau­ti bū­re­lis mies­tie­čių. At­si­ne­šė ter­mo­sus ar­ba­tos, ka­vos, py­ra­go ar sau­sai­nių. Skam­bė­jo dai­nos, su­tar­ti­nės.

"Atei­kit su kai­my­nais, su šei­ma, vai­kais. Pa­bend­rau­sim, pa­si­džiaug­si­me vi­dur­va­sa­riu ir kar­tu pa­si­gal­vo­si­me, kaip Šiau­lius pa­vers­ti dar mie­les­niu mies­tu gy­ven­ti", – kvie­tė ak­ci­jos ren­gė­jai feis­bu­ke.

Pus­ry­čių da­ly­vis Da­rius Ra­man­čio­nis su "Šiau­lių kraš­tu" pa­si­da­li­jo, jog ne vie­nas bul­va­ro gy­ven­to­jas pro lan­gus žiū­rė­jo, kas vyks­ta. Praei­viai pa­lai­kė ak­ci­ją pri­ta­ri­mais.

"Vie­na mo­čiu­tė, bul­va­re gy­ve­nan­ti, net ap­si­ver­kė, nes ne­ži­no­jo, kad se­nie­ji me­džiai bus pjau­na­mi", – sa­kė D. Ra­man­čio­nis.

Ak­ci­ją "Vė­ly­vi pus­ry­čiai po lie­pa" ini­ci­ja­vo Aus­tė Juo­za­pai­ty­tė, gru­pės "Iš­sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" na­rė bei aso­cia­ci­jos "Gy­vas miš­kas" koor­di­na­to­rė. Pa­ti ji yra šiau­lie­tė nuo gi­mi­mo, kraš­to­vaiz­džio di­zai­ne­rė ir ko­vo­ja už gim­to­jo mies­to me­džius.

Ji bu­vo ir vie­na iš bul­va­ro lie­pų iš­sau­go­ji­mo ak­ci­jos, ku­ri vy­ko lie­pos 4 die­ną, ini­cia­to­rė.

"Pus­ry­čių ak­ci­ja gi­mė spon­ta­niš­kai, kau­nie­čiai, vil­nie­čiai to­kius bend­ruo­me­ni­nius pus­ry­čius da­ro, bet tik šeš­ta­die­nį va­ka­re pa­kvie­tėm šiau­lie­čius per feis­bu­ką, atė­jo apie 20, bet ir tiek ne­si­ti­kė­jau", – pa­si­da­li­jo A. Juo­za­pai­ty­tė.

"No­rė­jo­me, kad mies­tie­čiai pa­si­žiū­rė­tų, kaip sma­gu po lie­po­mis leis­ti lai­ką, – sa­kė pus­ry­čių ini­cia­to­rė. – No­ri­me ir į atei­tį ak­ty­vin­ti bend­ruo­me­nę, kad kuo dau­giau žmo­nių įsi­trauk­tų į vi­siems svar­bių spren­di­nių priė­mi­mą."

Jos žo­džiais, ypač vy­res­ni žmo­nės nė­ra in­for­muo­ti apie pro­jek­tus, nes jie ne­tu­ri ga­li­my­bių at­si­vers­ti Sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­pį.

Ini­cia­ty­vi­nė gru­pė "Iš­sau­go­ki­me Šiau­lių me­džius" ke­ti­na kreip­tis į teis­mą dėl bran­džių me­džių bul­va­re pjū­ties.

"Ma­to­me daug pa­žei­di­mų, ku­rie bu­vo pa­da­ry­ti ren­giant šį pro­jek­tą, – pa­brė­žė A. Juo­za­pai­ty­tė. – Jau kal­ba­mės su tei­si­nin­kais, ad­vo­ka­tais. Da­bar esa­me pa­kvies­ti į po­sė­dį Sa­vi­val­dy­bė­je – ei­si­me, o po po­sė­džio žiū­rė­si­me, ar bus po­rei­kis kreip­tis į teis­mą. Kol kas Sa­vi­val­dy­bė ne­no­ri ei­ti į komp­ro­mi­sus."

Alf­re­das Dau­lius, ku­ris yra me­džių gy­ni­mo Šiau­liuo­se ini­cia­to­rius, pra­dė­jęs nuo Kaš­to­nų alė­jos, "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, jog ga­vo as­me­ni­nį kvie­ti­mą da­ly­vau­ti šian­dien Pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo prie­žiū­ros ta­ry­bos (PIPT) po­sė­dy­je.

Šiau­lie­tis tik svars­to, ar tas kvie­ti­mas ne­bus for­ma­lus at­sa­ky­mas į pro­tes­to ak­ci­jos re­zo­liu­ci­ją, rei­ka­lau­jan­čią bul­va­ro me­džius iš­sau­go­ti?

"Pats išiun­ti­nė­jau kiek­vie­nam mies­to Ta­ry­bos na­riui mū­sų re­zo­liu­ci­ją, taip pat Sa­vi­val­dy­bei, bet jo­kio at­sa­ky­mo ne­ga­vom, – sa­kė A. Dau­lius. – Da­bar ma­tom, kad vie­toj to at­sa­ky­mo bus po­sė­dis. Jis bus vie­šas, bet ką nau­jo mes ga­li­me pa­sa­ky­ti be to, ką jau pa­ra­šė­me? Vi­so­kių min­čių ky­la, gal no­ri­ma tik "paukš­čiu­ką" pa­dė­ti?"

Jis pa­brė­žė, jog žmo­nių, ku­rie no­ri iš­sau­go­ti bul­va­ro lie­pas, yra ne vie­nas ir ne du: 3 000 pa­si­ra­šė elekt­ro­ni­nę pe­ti­ci­ją, 200 da­ly­va­vo pro­tes­to pi­ke­te.

"Tai yra ak­ty­vio­ji bend­ruo­me­nės da­lis ir į ją rei­kia at­si­žvelg­ti, bū­ti­na su­ras­ti bend­rą su­ta­ri­mą, – sa­kė A. Dau­lius. – Pab­rė­žiu, jog mes esa­me už at­si­nau­ji­ni­mą, už vie­šų­jų erd­vių su­tvar­ky­mą, bet iš­sau­gant bran­džius me­džius."

Jo žo­džiais, me­džiais ne­prik­lau­so val­džiai: "Me­džiai yra so­din­ti mū­sų tė­vų ir se­ne­lių, pa­lie­ka­mi anū­kams ir vai­kams, me­dį užau­gin­ti – tai ne ply­te­lę pa­keis­ti. To­kių me­džių, jei­gu juos iš­pjaus, Šiau­liai dau­giau ne­be­ma­tys."

Jo nuo­mo­ne, vis­ką ga­li­ma pa­tai­sy­ti, komp­ro­mi­są ras­ti, jei­gu "vyks­ta dia­lo­gas, o ne val­džios mo­no­lo­gas".

Pi­ni­gai ir ter­mi­nai

Vil­niaus gat­vės bul­va­ro at­kar­pos nuo Til­žės gat­vės iki Drau­gys­tės pro­spek­to re­konst­ruk­ci­jos ver­tė – 4,9 mi­li­jo­no eu­rų (be PVM), į tą su­mą įskai­čiuo­tas ir Va­sa­rio 16-osios gat­vės at­nau­ji­ni­mas. Ji tu­ri bū­ti baig­ta per 6 mė­ne­sius, o bul­va­ro dar­bams ir am­fi­teat­rui skir­ta 19 mė­ne­sių. Vi­sa re­konst­ruk­ci­ja tu­ri bū­ti baig­ta 2021 me­tų va­sa­rą.

Kiek pi­ni­gų skir­ta bul­va­ro lie­poms ir ki­tiems me­džiams pjau­ti, ir ma­ža­la­piams me­de­liams so­din­ti, Sa­vi­val­dy­bė nein­for­muo­ja.