Į kovą kyla kaukės

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Ar gir­dė­jo­te ką nors apie šiau­lie­tį, var­du Pui­kus Pa­siū­ly­mas? Ne? Siū­lau su­si­pa­žin­ti... Ar­ba įsi­trauk­ti į Šiau­lių mies­to pro­ble­mų ka­ti­lą feis­bu­ke (FB).

Ka­ti­las vir­te ver­da, ypač kai kal­ba­ma apie pla­nuo­ja­mo re­konst­ruo­ti Vil­niaus gat­vės bul­va­ro lie­pas. Ta­me ka­ti­le – ir me­ras, ir vi­ce­me­rai, ir Ta­ry­bos na­riai, ir pa­pras­ti šiau­lie­čiai.

Tie­sa, į pro­ble­mų gvil­de­ni­mą įsi­trau­kia ir nau­ja gru­pė. Pa­va­din­ki­me juos hib­ri­di­niais šiau­lie­čiais – pa­va­di­ni­mą pri­si­min­ki­me.

Ta­čiau apie vis­ką nuo są­ly­gi­nės pra­džios. "Šiau­lių kraš­tas" ant­ra­die­nį ra­šė, kad die­ną prieš jau tu­rė­jo bū­ti pa­ša­lin­tos lau­ko ka­vi­nės. Ta­čiau vers­lo pra­šy­mu jos sto­vės iki ru­dens. Pri­me­na­ma, kad tą pa­tį ant­ra­die­nį ren­gia­mas Pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo prie­žiū­ros ta­ry­bos po­sė­dis.

In­ter­nau­tai feis­bu­ke dau­giau­siai iš­reiš­kė ne­pri­ta­ri­mą se­nų­jų lie­pų kir­ti­mui.

"La­bai ti­kiuo­si, kad bus priim­tas spren­di­mais ko­re­guo­ti esa­mus pla­nus. (...) La­bai nu­si­vy­lęs me­ru. Ko­dėl mies­to val­džia ne­da­ro ap­klau­sos, ko no­ri pa­tys šiau­lie­čiai?" – klau­sė Vis­man­tas Vol­ko­vas.

"Leng­viau­sia ne­pri­žiū­rė­ti ir nu­pjau­ti. Sa­vait­ga­lį bu­vau Jūr­ma­lo­je. Me­džiai ste­bi­no sa­vo svei­ku­mu ir gro­žiu. Se­ni kaip mū­sų lie­pos, bet vi­si tvar­kin­gai nu­ge­nė­ti. Ge­nė­jo net sek­ma­die­nį. Ga­lė­tų mū­sų Sa­vi­val­dy­bės kler­kai iki Jūr­ma­los pa­lėk­ti, bū­tų ir pa­tir­tis, ir poil­sis", – ra­šo Dai­va Or­lo­vie­nė.

Prie­šin­gai sto­vyk­lai ant­ra­die­nį at­sto­va­vo tik pro­fi­lio "Rai­mon­da Rai­mon­da" val­dy­to­ja: "Tai kam rei­kia skelb­ti, kad lie­pą jau bus tvar­ko­ma, kam ap­gau­di­nė­ti žmo­nes? Jei nu­spręs­ta vyk­dy­ti pro­jek­tą, rei­kia ne tūp­čio­ti vie­to­je, kol baig­sis ES pa­ra­ma, o tvir­tai lai­ky­tis nuo­mo­nės ir pla­nuo­tų dar­bų. Kiek dar vaikš­čio­sim po ap­šnerkš­tą ne­tvar­ky­tą bul­va­ro da­lį?"

Iš 14 ko­men­ta­rų trys te­bu­vo pa­lan­kūs val­džios po­zi­ci­jai, de­šimt – už me­džius, vie­nas – neut­ra­lus.

Kur kas įdo­mes­nė dis­ku­si­ja bu­vo "Šiau­lių kraš­to" feis­bu­ko pa­sky­ro­je, kai ket­vir­ta­die­nį re­dak­ci­ja pa­si­da­li­no teks­tu apie tai, kad aud­rin­go­je dis­ku­si­jo­je dėl ke­ti­na­mų pjau­ti bul­va­ro lie­pų pa­siek­tas šioks toks komp­ro­mi­sas – pjūk­lai per me­džius pe­reis lapk­ri­tį.

Val­dan­čiuo­sius pa­lai­kan­čių­jų – kur kas dau­giau. Ko­men­ta­rų – vie­nuo­li­ka: iš jų še­ši pa­lan­kūs Sa­vi­val­dy­bės nuo­mo­nei, pen­ki – ne­pa­lan­kūs. Pap­ras­ta sta­tis­ti­ka jau sig­na­li­zuo­ja apie po­ky­čius dis­ku­si­jo­je, to­dėl pa­skai­ty­ki­me ko­men­ta­rus.

"Pui­ki ži­nia. O jei dėl med­ver­kių at­si­ras­tų nuo­sto­lių, ši­tą gau­ją pa­čią rei­kė­tų su­pa­kuo­ti, kaip ken­kė­jus ir iš­si­rei­ka­lau­ti, kad pa­deng­tų juos", – svars­to pro­fi­lio "Ta­das Blin­da" sa­vi­nin­kas.

"Ko­dėl lauks iki ru­dens? Da­bar rei­kė­tų kirs­ti, kad dau­giau sau­lės mies­tie­čiai gau­tų", – ra­šo "Pui­kus Pa­siū­ly­mas".

"Mies­tas kei­čia­si ir gru­pė ken­kė­jų to ne­sus­tab­dys", – įsi­ti­ki­nęs "Rei­ka­lų mi­nist­ras". Po ko­men­ta­ru – nuo­trau­ka, ku­rio­je ma­to­ma Ar­tū­ro Vi­soc­ko ko­man­dos "Dir­ba­me mies­tui" pro­fi­lio su­kur­ta ap­klau­sa. Jo­je ke­tu­ri penk­ta­da­liai ap­klaus­tų­jų sie­kia tęs­ti pro­jek­tą to­kį, koks yra.

Pas­te­bė­jo­te? Tarp mū­sų Šiau­liuo­se gy­ve­na ir dir­ba žmo­nės su neį­ti­kė­ti­nais var­dais Ta­das Blin­da ar Pui­kus Pa­siū­ly­mas.

Įdo­mios ten­den­ci­jos. Anks­čiau vi­si me­ro ša­li­nin­kai kil­da­vo į įnir­tin­gas ko­vas, ne­slėp­da­mi sa­vo tik­rų­jų var­dų ir pa­var­džių. Ma­tyt, to­dėl ir tek­da­vo stip­riau lai­ky­ti lie­žu­vį už dan­tų. Juk lep­tel­si ne į tą pu­sę – žiū­rėk, jau ir tei­si­niai ne­ma­lo­nu­mai.

Kai pro­fi­lis ar pa­sky­ra yra ne­tik­ri, ko­men­tuo­ti ir ver­tin­ti – kur kas pa­pras­čiau. Taip leng­vai neat­sek­si, kas siū­lo pa­deg­ti ki­taip ma­nan­čiuo­sius ar juos pra­var­džiuo­ja ken­kė­jais.

Įdo­mus ak­cen­tas ir tai, kad iš­gal­vo­ti pro­fi­liai ar pa­sky­ros ėmė ak­ty­viai reikš­tis su­lig me­džių skan­da­lu. O pa­tys "žmo­nės" ar "pus­la­piai" su­kur­ti vi­sai ne­se­niai: ko­vą ar va­sa­rį. Bū­na ir se­ne­sių.

Siū­liau nau­ją feis­bu­ko ko­vų Šiau­liuo­se da­ly­vių kla­si­fi­ka­ci­jos gru­pę, pri­si­me­na­te?

Tai hib­ri­di­niai šiau­lie­čiai. Kau­kės.

Su­kur­ti ne­tik­rų pro­fi­lių ir jų tu­ri­nį nu­kreip­ti ko­vai prieš opo­nen­tą – kaž­kur gir­dė­ta. Tai juk pro­pa­gan­di­niai me­to­dai: for­muo­ti fik­ci­nę tik­ro­vę, ku­rio­je au­di­to­ri­ja pa­si­mes­tų.

Rei­kia pa­ro­dy­ti, kad opo­nen­tai – ma­žu­ma. So­cia­li­nė­je erd­vė­je pa­da­ry­ti tai la­bai pa­pras­ta.

Facebook nuotr.