Į kovą kyla kaukės

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Ar gir­dė­jo­te ką nors apie šiau­lie­tį, var­du Pui­kus Pa­siū­ly­mas? Ne? Siū­lau su­si­pa­žin­ti... Ar­ba įsi­trauk­ti į Šiau­lių mies­to pro­ble­mų ka­ti­lą feis­bu­ke (FB).

Ka­ti­las vir­te ver­da, ypač kai kal­ba­ma apie pla­nuo­ja­mo re­konst­ruo­ti Vil­niaus gat­vės bul­va­ro lie­pas. Ta­me ka­ti­le – ir me­ras, ir vi­ce­me­rai, ir Ta­ry­bos na­riai, ir pa­pras­ti šiau­lie­čiai.

Tie­sa, į pro­ble­mų gvil­de­ni­mą įsi­trau­kia ir nau­ja gru­pė. Pa­va­din­ki­me juos hib­ri­di­niais šiau­lie­čiais – pa­va­di­ni­mą pri­si­min­ki­me.

Ta­čiau apie vis­ką nuo są­ly­gi­nės pra­džios. "Šiau­lių kraš­tas" ant­ra­die­nį ra­šė, kad die­ną prieš jau tu­rė­jo bū­ti pa­ša­lin­tos lau­ko ka­vi­nės. Ta­čiau vers­lo pra­šy­mu jos sto­vės iki ru­dens. Pri­me­na­ma, kad tą pa­tį ant­ra­die­nį ren­gia­mas Pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mo prie­žiū­ros ta­ry­bos po­sė­dis.

In­ter­nau­tai feis­bu­ke dau­giau­siai iš­reiš­kė ne­pri­ta­ri­mą se­nų­jų lie­pų kir­ti­mui.

"La­bai ti­kiuo­si, kad bus priim­tas spren­di­mais ko­re­guo­ti esa­mus pla­nus. (...) La­bai nu­si­vy­lęs me­ru. Ko­dėl mies­to val­džia ne­da­ro ap­klau­sos, ko no­ri pa­tys šiau­lie­čiai?" – klau­sė Vis­man­tas Vol­ko­vas.

"Leng­viau­sia ne­pri­žiū­rė­ti ir nu­pjau­ti. Sa­vait­ga­lį bu­vau Jūr­ma­lo­je. Me­džiai ste­bi­no sa­vo svei­ku­mu ir gro­žiu. Se­ni kaip mū­sų lie­pos, bet vi­si tvar­kin­gai nu­ge­nė­ti. Ge­nė­jo net sek­ma­die­nį. Ga­lė­tų mū­sų Sa­vi­val­dy­bės kler­kai iki Jūr­ma­los pa­lėk­ti, bū­tų ir pa­tir­tis, ir poil­sis", – ra­šo Dai­va Or­lo­vie­nė.

Prie­šin­gai sto­vyk­lai ant­ra­die­nį at­sto­va­vo tik pro­fi­lio "Rai­mon­da Rai­mon­da" val­dy­to­ja: "Tai kam rei­kia skelb­ti, kad lie­pą jau bus tvar­ko­ma, kam ap­gau­di­nė­ti žmo­nes? Jei nu­spręs­ta vyk­dy­ti pro­jek­tą, rei­kia ne tūp­čio­ti vie­to­je, kol baig­sis ES pa­ra­ma, o tvir­tai lai­ky­tis nuo­mo­nės ir pla­nuo­tų dar­bų. Kiek dar vaikš­čio­sim po ap­šnerkš­tą ne­tvar­ky­tą bul­va­ro da­lį?"

Iš 14 ko­men­ta­rų trys te­bu­vo pa­lan­kūs val­džios po­zi­ci­jai, de­šimt – už me­džius, vie­nas – neut­ra­lus.

Kur kas įdo­mes­nė dis­ku­si­ja bu­vo "Šiau­lių kraš­to" feis­bu­ko pa­sky­ro­je, kai ket­vir­ta­die­nį re­dak­ci­ja pa­si­da­li­no teks­tu apie tai, kad aud­rin­go­je dis­ku­si­jo­je dėl ke­ti­na­mų pjau­ti bul­va­ro lie­pų pa­siek­tas šioks toks komp­ro­mi­sas – pjūk­lai per me­džius pe­reis lapk­ri­tį.

Val­dan­čiuo­sius pa­lai­kan­čių­jų – kur kas dau­giau. Ko­men­ta­rų – vie­nuo­li­ka: iš jų še­ši pa­lan­kūs Sa­vi­val­dy­bės nuo­mo­nei, pen­ki – ne­pa­lan­kūs. Pap­ras­ta sta­tis­ti­ka jau sig­na­li­zuo­ja apie po­ky­čius dis­ku­si­jo­je, to­dėl pa­skai­ty­ki­me ko­men­ta­rus.

"Pui­ki ži­nia. O jei dėl med­ver­kių at­si­ras­tų nuo­sto­lių, ši­tą gau­ją pa­čią rei­kė­tų su­pa­kuo­ti, kaip ken­kė­jus ir iš­si­rei­ka­lau­ti, kad pa­deng­tų juos", – svars­to pro­fi­lio "Ta­das Blin­da" sa­vi­nin­kas.

"Ko­dėl lauks iki ru­dens? Da­bar rei­kė­tų kirs­ti, kad dau­giau sau­lės mies­tie­čiai gau­tų", – ra­šo "Pui­kus Pa­siū­ly­mas".

"Mies­tas kei­čia­si ir gru­pė ken­kė­jų to ne­sus­tab­dys", – įsi­ti­ki­nęs "Rei­ka­lų mi­nist­ras". Po ko­men­ta­ru – nuo­trau­ka, ku­rio­je ma­to­ma Ar­tū­ro Vi­soc­ko ko­man­dos "Dir­ba­me mies­tui" pro­fi­lio su­kur­ta ap­klau­sa. Jo­je ke­tu­ri penk­ta­da­liai ap­klaus­tų­jų sie­kia tęs­ti pro­jek­tą to­kį, koks yra.

Pas­te­bė­jo­te? Tarp mū­sų Šiau­liuo­se gy­ve­na ir dir­ba žmo­nės su neį­ti­kė­ti­nais var­dais Ta­das Blin­da ar Pui­kus Pa­siū­ly­mas.

Įdo­mios ten­den­ci­jos. Anks­čiau vi­si me­ro ša­li­nin­kai kil­da­vo į įnir­tin­gas ko­vas, ne­slėp­da­mi sa­vo tik­rų­jų var­dų ir pa­var­džių. Ma­tyt, to­dėl ir tek­da­vo stip­riau lai­ky­ti lie­žu­vį už dan­tų. Juk lep­tel­si ne į tą pu­sę – žiū­rėk, jau ir tei­si­niai ne­ma­lo­nu­mai.

Kai pro­fi­lis ar pa­sky­ra yra ne­tik­ri, ko­men­tuo­ti ir ver­tin­ti – kur kas pa­pras­čiau. Taip leng­vai neat­sek­si, kas siū­lo pa­deg­ti ki­taip ma­nan­čiuo­sius ar juos pra­var­džiuo­ja ken­kė­jais.

Įdo­mus ak­cen­tas ir tai, kad iš­gal­vo­ti pro­fi­liai ar pa­sky­ros ėmė ak­ty­viai reikš­tis su­lig me­džių skan­da­lu. O pa­tys "žmo­nės" ar "pus­la­piai" su­kur­ti vi­sai ne­se­niai: ko­vą ar va­sa­rį. Bū­na ir se­ne­sių.

Siū­liau nau­ją feis­bu­ko ko­vų Šiau­liuo­se da­ly­vių kla­si­fi­ka­ci­jos gru­pę, pri­si­me­na­te?

Tai hib­ri­di­niai šiau­lie­čiai. Kau­kės.

Su­kur­ti ne­tik­rų pro­fi­lių ir jų tu­ri­nį nu­kreip­ti ko­vai prieš opo­nen­tą – kaž­kur gir­dė­ta. Tai juk pro­pa­gan­di­niai me­to­dai: for­muo­ti fik­ci­nę tik­ro­vę, ku­rio­je au­di­to­ri­ja pa­si­mes­tų.

Rei­kia pa­ro­dy­ti, kad opo­nen­tai – ma­žu­ma. So­cia­li­nė­je erd­vė­je pa­da­ry­ti tai la­bai pa­pras­ta.

Facebook nuotr.

Komentarai

deja    Pen, 2019-07-26 / 09:39
bet valdžią Šiauliuose vairuoja užsienio spectarnybų auklėtiniai. Iš čia ir atsiranda "puikūs pasiūlymai", "tadai blindos" ir kt. Lukai, pasidomėk dar, kurie miesto Tarybos nariai net savo biografijos per rinkimus neskelbė vrk. Bus įdomu. Žmonės (žmonių atstovai) be biografijų. Va čia tai demokratija.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.