Savivaldybė kratosi "auksinės" medelių kainos

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Už kiek šias lie­pas pa­keis nau­ji me­de­liai, Sa­vi­val­dy­bė ne­pas­kai­čia­vo.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­reiš­kė, kad me­džių gy­nė­jų pa­vie­šin­tos so­di­na­mų me­de­lių P. Vi­šins­kio gat­vė­je kai­nos esą ne­tei­sin­gos, ta­čiau pa­teik­ti "tei­sin­gų" ne­ga­lė­jo. "Ką tai duo­da?" – klau­sė di­rek­to­rius.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis pik­ti­no­si: "Net ir no­rė­da­mi pa­skai­čiuo­ti vi­du­ti­nę me­de­lių pa­so­di­ni­mo kai­ną, mes ne­tu­ri­me ga­li­my­bių, tai yra neį­ma­no­ma ir mes to ne­da­ro­me".

Kiek kai­nuos?

Dau­giau­siai Sa­vi­val­dy­bės dė­me­sio su­lau­kė me­džių gy­nė­jų pa­vie­šin­ta in­for­ma­ci­ja apie P. Vi­šins­kio gat­vės vie­šų­jų erd­vių su­tvar­ky­mo ir pa­čios gat­vės re­konst­ra­vi­mo pro­jek­tą. Pa­gal jį pla­nuo­ja­ma re­konst­ruo­ti gat­vę, at­nau­jin­ti au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mo vie­tas, pri­va­žia­vi­mus, su­tvar­ky­ti ir at­nau­jin­ti ža­lią­sias zo­nas, skve­rą, ap­švie­ti­mo inf­rast­ruk­tū­rą, įreng­ti uni­ver­sa­lių lau­ko žai­di­mų aikš­te­lių, at­nau­jin­ti ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros ele­men­tus, at­nau­jin­ti ir pra­plės­ti pės­čių­jų, dvi­ra­čių ta­kus ir ki­ta.

P. Vi­šins­kio gat­vės ir jos priei­gų re­konst­ra­vi­mo pro­jek­tą įgy­ven­din­ti pla­nuo­ja­ma dviem eta­pais: pir­ma­sis – at­kar­pa tarp Sto­ties ir Vy­tau­to gat­vių, o ant­ra­sis – tarp Vil­niaus ir Vy­tau­to gat­vių.

Dėl mies­te ker­ta­mų me­džių su­si­rū­pi­nę vi­suo­me­ni­nin­kai krei­pė­si į Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų fi­nan­sa­vi­mą ir pro­jek­tų vyk­dy­mą ku­ruo­jan­čią Cent­ri­nę pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­rą (CVPA).

Ši ins­ti­tu­ci­ja at­siun­tė raš­tą vie­nam iš me­džių gy­nė­jų Ko­vo 11-osios akto sig­na­ta­rui Al­gi­man­tui Sė­jū­nui, taip pat ir Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei. Ja­me in­for­muo­ja­ma: " P. Vi­šins­kio g. at­kar­po­je tarp Vy­tau­to g. ir Vil­niaus g. nu­ma­ty­ta iš­kirs­ti 49 vnt. me­džių (kir­ti­mo dar­bų ver­tė – 11 532,86 Eur). Nau­jai so­di­na­mų me­džių ir krū­mų – 68 vnt. (so­di­ni­mo dar­bų ver­tė – 23 252,89 Eur);".

Agen­tū­ra skai­čiuo­ja ir ki­to eta­po žel­di­nius: "P. Vi­šins­kio g. at­kar­po­je tarp Sto­ties g. ir Vy­tau­to g. nu­ma­ty­ta iš­kirs­ti 41 vnt. me­džių ir 6 vnt. krū­mų (kir­ti­mo dar­bų ver­tė – 11 448,03 Eur). Nau­jai so­di­na­mų me­džių ir krū­mų – 101 vnt. (so­di­ni­mo dar­bų ver­tė kar­tu su de­ko­ra­ty­vi­niais žel­di­niais – 162 506,03 Eur)".

500 krū­mų "de­tek­ty­vas"

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je A. Bar­tu­lis tvir­ti­no, kad į mi­nė­tą 162,5 tūks­tan­čio eu­rų su­mą įei­na ne tik 101 me­džio (97 rau­do­nų­jų kle­vų, 18 ma­ža­la­pių lie­pų, 15 de­ko­ra­ty­vi­nių obe­lų ir vie­no kle­vo) pa­so­di­ni­mo kaš­tai. Už mi­nė­tus pi­ni­gus esą bus pa­so­din­ti 494 krū­mai (192 lanks­vos, 244 ste­fa­nand­ros, 58 kuk­me­džiai), įreng­ta be­veik tūks­tan­tis kvad­ra­ti­nių met­rų žel­dy­no ir be­veik 4 tūks­tan­čiai kvad­ra­ti­nių met­rų ve­jos.

Pab­rėž­ta, kad ker­ta­ma bus 90 žel­di­nių, ku­rių vie­no kir­ti­mo kai­na su kel­mo pa­ša­li­ni­mu bū­sian­ti 169,85 eu­ro.

Tuo tar­pu CVPA at­sa­ky­me tei­gia­ma, kad už 162,5 tūks­tan­čio bus pa­so­din­ti tik 101 me­dis ir krū­mas. Ko­dėl ski­ria­si duo­me­nys?

"Man iš­trau­kė in­for­ma­ci­ją iš pro­jek­to, vi­si ši­tie 500 krū­mų yra. Aš ne­ži­nau, ką ten CVPA aiš­ki­no. Man ne­rei­kia aiš­kin­tis, gal jie su­kly­do. Aš at­si­ver­čiu pro­jek­tą ir vis­ką ma­tau", – nea­be­jo­jo A. Bar­tu­lis.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas nei­gė, kad vie­no me­de­lio so­di­ni­mo kai­na ga­li siek­ti 1 600 eu­rų, kaip bu­vo skai­čia­vę me­džių gy­nė­jai.

Jis aiš­ki­no, kad pro­jek­tuo­to­jai pro­jek­to są­ma­tą skai­čiuo­ja iš UAB "Sis­te­la" sis­te­mos paim­da­mi dar­bų įkai­nius. Ži­no kie­kius, dar­bų apim­tis ir su­skai­čiuo­ja bend­rą su­mą. Ad­mi­nist­ra­ci­ja esą į bend­rą ran­go­vo pa­siū­ly­tą kai­ną ne­len­da. Pak­lau­sus, gal ne­skai­čiuo­ja me­de­lių kai­nos dėl to, kad no­ri, jog vi­suo­me­nė jos ne­su­ži­no­tų, Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas at­sa­kė: "Ką tai duo­da? Ki­ta­me ob­jek­te kai­na bus ki­ta. Ko­dėl me­de­liai? Gal gra­ni­to skai­čiuo­ki­me kvad­ra­tą, čia gal ra­si­me kaž­ko­kių ste­buk­lų?"

Klai­džio­ji­mai tarp me­džių

A. Bar­tu­liui pri­mi­nė­me, kad bū­tent me­džių kir­ti­mas ke­lia vi­suo­me­nė­je įtam­pą.

"Vien dėl to, kad ke­lia įtam­pą, kas nuo to pa­si­keis, jei mes pa­sa­ky­si­me? Aš ži­nau, kad ei­nant į vie­šuo­sius kon­kur­sus ran­go­vai pa­sa­ko, kad mies­tui pro­jek­tą įgy­ven­dins už to­kią su­mą. Mū­sų kon­kur­so ob­jek­tas – vi­su­mi­nė są­ma­ta, o ne kaps­ty­tis tarp ei­lu­čių", – aiš­ki­no va­do­vas. 

Gal at­sa­ky­mas, kiek kai­nuos vieno me­džio so­di­ni­mas P. Vi­šins­kio gat­vės at­kar­po­je tarp Sto­ties ir Vy­tau­to gat­vių, už­baig­tų gin­čus? A. Bar­tu­lis ža­dė­jo pa­si­kal­bė­ti su Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir pa­vel­do­sau­gos sky­riu­mi, bet reiš­kė ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, kad spe­cia­lis­tas tu­rės sė­dė­ti prie są­ma­tos ir "kni­bi­nė­ti" vi­sas po­zi­ci­jas, su­si­ju­sias su me­džių so­di­ni­mu. Kai­ną esą su­da­ro pa­ren­gia­mie­ji dar­bai, me­de­lių įsi­gi­ji­mas, me­džių so­di­ni­mas, ap­sau­gos gro­te­lių įren­gi­mas. Di­rek­to­riaus tvir­ti­ni­mu, ran­go­vas dar įver­ti­no lais­ty­mo, prie­žiū­ros, at­so­di­ni­mo ri­zi­ką.

"Mes tu­rė­si­me iš­skleis­ti tuos me­džius dar į 4 gru­pes, nes skir­tin­gų rū­šių me­džių kai­na yra ki­to­kia. Ką tai duo­da?" – ste­bė­jo­si Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas.

Ko­dėl me­de­liai? Gal gra­ni­to skai­čiuo­ki­me kvad­ra­tą, čia gal ra­si­me kaž­ko­kių ste­buk­lų?

Komentarai

???    Ant, 2019-10-08 / 12:33
o jeigu konkursuose tarp sąmatų eilučių nesiknaisioja, tai ten gal dar daugiau visko pridėta (ar nedadėta) ir kainos išpūstos? taip ir nuperkami auksiniai šaukštai..
Pagrįskite prašau    Ant, 2019-10-08 / 13:17
Laukiu iš direktoriaus išsamaus paaiškinimo kokie darbai sudaro auksinių medžių sodinimą, iš kur susidaro tie 1600 EUR. Prašau pagrįsti kainą su detaliais skaičiavimais ir išsamiomis darbų eilutėmis. Jeigu viskas ten gerai, tai nebebus jokių klausimų. Kiek galima politikuoti. Visuomenė nori aiškaus atsakymo.
Pagrįskite prašau    Ant, 2019-10-08 / 13:19
Šiaip vykdydama konkursą savivaldybė privalo įvertinti darbų įkainių pagrįstumą. Manau priminti nereikia.
miestietis    Ant, 2019-10-08 / 14:11
Tai jūs visi statybų profesoriai suprantamai paaiškinkit visuomenei- kodėl tokio pobūdžio rangos konkursai nesulaukia gausos dalyvių, jei tokios sumos mėtomos vien medeliams ir dėl aukso kalnų varžosi tik vienetai firmų? Man irgi nesuprantama- kaip galima paskaičiuoti 1600e. kad ir už 4 metrų medį? Gal tuomet tikslinga skaidyti projektą į žemės darbus ir sodinimus.Gal kas kokią schemutę išviešintu, jeigu ką, tuo pasitarnaudami visuotiniam labui.
Edmunadas    Ant, 2019-10-08 / 14:32
Pagal medžių pjovimo kainas, toks jausmas, kad jiems nupjauti buvo naudojami deimatiniai pjūklai, inkrustuoti auksu ir svarovskio kristalais, o darbus atliko brangiai apmokami specialistai, mažiausiai su teisininko ar advokato valandiniu įkainiu. Stebuklų šalis ta Lietuva. O kai pasižiūri kaip pjauna, tai nieko nuostabaus. Du 'zimagorai " pjauna, o dešimtys "specialistų" apstoję žioplinėja ir duoda patarimus. o jų patarimai tai aukso vertės, t.y. kainuoja daug euriukų.
Rūta    Ant, 2019-10-08 / 15:55
Atsipeikėkit, mielieji, kada ir kur medžius sodindavo už tokią fantastišką kainą...Na, būdavo organizuojamos talkos ir žmonės be jokių ten auksinių pinigų susodindavo...Šiauliečiai būtų veltui pasodinę...Bet kažkokiai organizacijai reikėjo uždirbti, ir sumąstė savivaldybė planą saviems "Pjaunam ir sodinam"... Pažiūrėsim, ar ant tų stebuklingų pinigų medžių užaugs auksiniai pinigėliai...
Valio    Ant, 2019-10-08 / 16:20
Merui valio! Pjaukim kirskim! Miestas atsinaujina! Raudų sieną jau turim, vietoj fontano bus xz kas. Pirmyn su vėliava!
Valio    Ant, 2019-10-08 / 16:20
Merui valio! Pjaukim kirskim! Miestas atsinaujina! Raudų sieną jau turim, vietoj fontano bus xz kas. Pirmyn su vėliava!
Tai va?    Ant, 2019-10-08 / 18:33
Tai va kaip dirbama, plačiai buvo rašoma, kas dirbo anksčiau buvo visi vagys, gaudė, gaudė vagis, taip ir nerado. Dabar visi savi, vagių nebėra, bet kažkaip atsirado auksiniai medžiai, bet jeigu atlikus valstybinį auditą, būtų įdomu ką dar rastų? Kaip reikia griežto įstatymo, asmeninės atsakomybės. Atliekamų darbų sąmatos turėtų būti prieinamos kiekvienam, norinčiam susipažinti, tuomet nekiltų nereikalingų klausimų.
Kam    Ant, 2019-10-08 / 21:46
Kam iš viso kirsti ir sodinti? Rekonstruokime Šiaulius be kirtimų!!! Kiek būtumėme sutaupę pinigų, bent kokias mažas skulptūras ar fontaną įsirengę...
Joana    Tre, 2019-10-09 / 20:53

In reply to by Kam

Taip, kam kirsti. Ot, kad pradėjo skaičiuoti ; už nukirtimą, už kelmų pašalinimą, už naujų medelių pirkimą, pasodinimą... Tai aišku, kad pasidarys auksiniai medeliai. O jūs nekirskit, kam kirsti ir sodinti, jei jau yra medžiai ir gražūs, brandūs? Palikit esamus, tik grindinį pakeiskit ir kaina sumažės 100 kartų. Bet valdininkams toks planas netiks, per mažai į asmenines kišenes sukris pinigėlių. Čia svarbiausia, o medžiai ir žmonės tai nusispjauti ant jų..
jooo    Ant, 2019-10-08 / 22:25
Rezultatas - kai nėra nei širdies, nei smegenų, bet yra ambicijos, arogancija bei susireikšminimas (pasikėlimas).
Nuomonė    Tre, 2019-10-09 / 06:50
Ir iš kur tokia arogancija pas "kaimieti"? Nu visiškas nesigaudymas situacijoje. Kokiais klystkeliais ateina toks darbuotojas? S_a_r_m_a_t_a. P.S. akcija plaukų dažams Eurokos. Nudažo 100% žilų plaukų. Apsaugo plaukus prieš dažymą, jo metu ir po jo.
Nuomonė    Tre, 2019-10-09 / 06:50
Ir iš kur tokia arogancija pas "kaimieti"? Nu visiškas nesigaudymas situacijoje. Kokiais klystkeliais ateina toks darbuotojas? S_a_r_m_a_t_a. P.S. akcija plaukų dažams Eurokos. Nudažo 100% žilų plaukų. Apsaugo plaukus prieš dažymą, jo metu ir po jo.
Zita    Tre, 2019-10-09 / 12:38
Pažiūrėkite,kiek medelių ,pasodintų šiais metais pietiniame rajone,neprigijo.štai kur plaukia pinigėliai
ką tai duoda, Bartuli?    Tre, 2019-10-09 / 13:56
tai duoda, Bartuli, kad vagiat galimai. O kaip sakė Vysockio personažas- vagis turi sėdėti...

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.