Savivaldybė kratosi "auksinės" medelių kainos

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Už kiek šias lie­pas pa­keis nau­ji me­de­liai, Sa­vi­val­dy­bė ne­pas­kai­čia­vo.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis va­kar spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­reiš­kė, kad me­džių gy­nė­jų pa­vie­šin­tos so­di­na­mų me­de­lių P. Vi­šins­kio gat­vė­je kai­nos esą ne­tei­sin­gos, ta­čiau pa­teik­ti "tei­sin­gų" ne­ga­lė­jo. "Ką tai duo­da?" – klau­sė di­rek­to­rius.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis pik­ti­no­si: "Net ir no­rė­da­mi pa­skai­čiuo­ti vi­du­ti­nę me­de­lių pa­so­di­ni­mo kai­ną, mes ne­tu­ri­me ga­li­my­bių, tai yra neį­ma­no­ma ir mes to ne­da­ro­me".

Kiek kai­nuos?

Dau­giau­siai Sa­vi­val­dy­bės dė­me­sio su­lau­kė me­džių gy­nė­jų pa­vie­šin­ta in­for­ma­ci­ja apie P. Vi­šins­kio gat­vės vie­šų­jų erd­vių su­tvar­ky­mo ir pa­čios gat­vės re­konst­ra­vi­mo pro­jek­tą. Pa­gal jį pla­nuo­ja­ma re­konst­ruo­ti gat­vę, at­nau­jin­ti au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mo vie­tas, pri­va­žia­vi­mus, su­tvar­ky­ti ir at­nau­jin­ti ža­lią­sias zo­nas, skve­rą, ap­švie­ti­mo inf­rast­ruk­tū­rą, įreng­ti uni­ver­sa­lių lau­ko žai­di­mų aikš­te­lių, at­nau­jin­ti ma­žo­sios ar­chi­tek­tū­ros ele­men­tus, at­nau­jin­ti ir pra­plės­ti pės­čių­jų, dvi­ra­čių ta­kus ir ki­ta.

P. Vi­šins­kio gat­vės ir jos priei­gų re­konst­ra­vi­mo pro­jek­tą įgy­ven­din­ti pla­nuo­ja­ma dviem eta­pais: pir­ma­sis – at­kar­pa tarp Sto­ties ir Vy­tau­to gat­vių, o ant­ra­sis – tarp Vil­niaus ir Vy­tau­to gat­vių.

Dėl mies­te ker­ta­mų me­džių su­si­rū­pi­nę vi­suo­me­ni­nin­kai krei­pė­si į Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų fi­nan­sa­vi­mą ir pro­jek­tų vyk­dy­mą ku­ruo­jan­čią Cent­ri­nę pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­rą (CVPA).

Ši ins­ti­tu­ci­ja at­siun­tė raš­tą vie­nam iš me­džių gy­nė­jų Ko­vo 11-osios akto sig­na­ta­rui Al­gi­man­tui Sė­jū­nui, taip pat ir Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bei. Ja­me in­for­muo­ja­ma: " P. Vi­šins­kio g. at­kar­po­je tarp Vy­tau­to g. ir Vil­niaus g. nu­ma­ty­ta iš­kirs­ti 49 vnt. me­džių (kir­ti­mo dar­bų ver­tė – 11 532,86 Eur). Nau­jai so­di­na­mų me­džių ir krū­mų – 68 vnt. (so­di­ni­mo dar­bų ver­tė – 23 252,89 Eur);".

Agen­tū­ra skai­čiuo­ja ir ki­to eta­po žel­di­nius: "P. Vi­šins­kio g. at­kar­po­je tarp Sto­ties g. ir Vy­tau­to g. nu­ma­ty­ta iš­kirs­ti 41 vnt. me­džių ir 6 vnt. krū­mų (kir­ti­mo dar­bų ver­tė – 11 448,03 Eur). Nau­jai so­di­na­mų me­džių ir krū­mų – 101 vnt. (so­di­ni­mo dar­bų ver­tė kar­tu su de­ko­ra­ty­vi­niais žel­di­niais – 162 506,03 Eur)".

500 krū­mų "de­tek­ty­vas"

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je A. Bar­tu­lis tvir­ti­no, kad į mi­nė­tą 162,5 tūks­tan­čio eu­rų su­mą įei­na ne tik 101 me­džio (97 rau­do­nų­jų kle­vų, 18 ma­ža­la­pių lie­pų, 15 de­ko­ra­ty­vi­nių obe­lų ir vie­no kle­vo) pa­so­di­ni­mo kaš­tai. Už mi­nė­tus pi­ni­gus esą bus pa­so­din­ti 494 krū­mai (192 lanks­vos, 244 ste­fa­nand­ros, 58 kuk­me­džiai), įreng­ta be­veik tūks­tan­tis kvad­ra­ti­nių met­rų žel­dy­no ir be­veik 4 tūks­tan­čiai kvad­ra­ti­nių met­rų ve­jos.

Pab­rėž­ta, kad ker­ta­ma bus 90 žel­di­nių, ku­rių vie­no kir­ti­mo kai­na su kel­mo pa­ša­li­ni­mu bū­sian­ti 169,85 eu­ro.

Tuo tar­pu CVPA at­sa­ky­me tei­gia­ma, kad už 162,5 tūks­tan­čio bus pa­so­din­ti tik 101 me­dis ir krū­mas. Ko­dėl ski­ria­si duo­me­nys?

"Man iš­trau­kė in­for­ma­ci­ją iš pro­jek­to, vi­si ši­tie 500 krū­mų yra. Aš ne­ži­nau, ką ten CVPA aiš­ki­no. Man ne­rei­kia aiš­kin­tis, gal jie su­kly­do. Aš at­si­ver­čiu pro­jek­tą ir vis­ką ma­tau", – nea­be­jo­jo A. Bar­tu­lis.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas nei­gė, kad vie­no me­de­lio so­di­ni­mo kai­na ga­li siek­ti 1 600 eu­rų, kaip bu­vo skai­čia­vę me­džių gy­nė­jai.

Jis aiš­ki­no, kad pro­jek­tuo­to­jai pro­jek­to są­ma­tą skai­čiuo­ja iš UAB "Sis­te­la" sis­te­mos paim­da­mi dar­bų įkai­nius. Ži­no kie­kius, dar­bų apim­tis ir su­skai­čiuo­ja bend­rą su­mą. Ad­mi­nist­ra­ci­ja esą į bend­rą ran­go­vo pa­siū­ly­tą kai­ną ne­len­da. Pak­lau­sus, gal ne­skai­čiuo­ja me­de­lių kai­nos dėl to, kad no­ri, jog vi­suo­me­nė jos ne­su­ži­no­tų, Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas at­sa­kė: "Ką tai duo­da? Ki­ta­me ob­jek­te kai­na bus ki­ta. Ko­dėl me­de­liai? Gal gra­ni­to skai­čiuo­ki­me kvad­ra­tą, čia gal ra­si­me kaž­ko­kių ste­buk­lų?"

Klai­džio­ji­mai tarp me­džių

A. Bar­tu­liui pri­mi­nė­me, kad bū­tent me­džių kir­ti­mas ke­lia vi­suo­me­nė­je įtam­pą.

"Vien dėl to, kad ke­lia įtam­pą, kas nuo to pa­si­keis, jei mes pa­sa­ky­si­me? Aš ži­nau, kad ei­nant į vie­šuo­sius kon­kur­sus ran­go­vai pa­sa­ko, kad mies­tui pro­jek­tą įgy­ven­dins už to­kią su­mą. Mū­sų kon­kur­so ob­jek­tas – vi­su­mi­nė są­ma­ta, o ne kaps­ty­tis tarp ei­lu­čių", – aiš­ki­no va­do­vas. 

Gal at­sa­ky­mas, kiek kai­nuos vieno me­džio so­di­ni­mas P. Vi­šins­kio gat­vės at­kar­po­je tarp Sto­ties ir Vy­tau­to gat­vių, už­baig­tų gin­čus? A. Bar­tu­lis ža­dė­jo pa­si­kal­bė­ti su Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir pa­vel­do­sau­gos sky­riu­mi, bet reiš­kė ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, kad spe­cia­lis­tas tu­rės sė­dė­ti prie są­ma­tos ir "kni­bi­nė­ti" vi­sas po­zi­ci­jas, su­si­ju­sias su me­džių so­di­ni­mu. Kai­ną esą su­da­ro pa­ren­gia­mie­ji dar­bai, me­de­lių įsi­gi­ji­mas, me­džių so­di­ni­mas, ap­sau­gos gro­te­lių įren­gi­mas. Di­rek­to­riaus tvir­ti­ni­mu, ran­go­vas dar įver­ti­no lais­ty­mo, prie­žiū­ros, at­so­di­ni­mo ri­zi­ką.

"Mes tu­rė­si­me iš­skleis­ti tuos me­džius dar į 4 gru­pes, nes skir­tin­gų rū­šių me­džių kai­na yra ki­to­kia. Ką tai duo­da?" – ste­bė­jo­si Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas.

Ko­dėl me­de­liai? Gal gra­ni­to skai­čiuo­ki­me kvad­ra­tą, čia gal ra­si­me kaž­ko­kių ste­buk­lų?